Son Sayı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Eylül 2023 Sayısı


Bursa  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erdoğan Serdar ÇALIK https://doi.org/10.7884/teke.1334089  
YUSUF HAS HACİB VE EDİP AHMET YÜKNEKİ’NİN AHLAK ANLAYIŞLARINDA RASYONALİST TEMELLER
 12/3,(12/3) , 881-893

THE RATIONALIST UNDERPINNINGS INHERENT IN THE ETHICAL FRAMEWORKS ESPOUSED BY YUSUF HAS HACİB AND EDİP AHMET YÜKNEKİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sahra İpek EDİS Aydoğan https://doi.org/10.7884/teke.1360024  
A NEW PERSPECTIVE TO THE DEDE KORKUT STORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF HABITUS, CAPITAL AND FIELD CONCEPTS OF PIERRE BOURDIEU
 12/3,(12/3) , 894-907

PİERRE BOURDİEU'NÜN HABİTUS, SERMAYE VE ALAN KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NE YENİ BİR BAKIŞ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezergül YIKMIŞ https://doi.org/10.7884/teke.1309284  
TÜRKÇEDE ÇIKARIM: VESÎLETÜ’N- NECÂT ÖRNEĞİ
 12/3,(12/3) , 908-924

INFERENCE IN TURKISH: THE EXAMPLE OF VESÎLETÜ’N- NECÂT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan ÇOLAK https://doi.org/10.7884/teke.1309412  
SAHA TÜRKÇESİNDE TAĞIS- “ÇIKMAK” FİİLİNİN TASVİR FİİLİ OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE
 12/3,(12/3) , 925-934

ON THE USE OF THE VERB TAĞIS- (TO GO OUT) AS A DESCRIPTIVE VERB

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursan ILDIRI https://doi.org/10.7884/teke.1323547  
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE NOKTALAMA İŞARETLERİNİN KULLANIMI
 12/3,(12/3) , 935-956

THE USE OF PUNCTUATION MARKS IN UZBEK TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu KİYAT https://doi.org/10.7884/teke.1313441  
KIRGIZ TOPLUMUNDA AKSAKAL
 12/3,(12/3) , 957-967

AKSAKAL IN KYRGYZ SOCIETY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Şebnem DEMİRCİ https://doi.org/10.7884/teke.1285217  
KÖROĞLU DESTANI’NIN KAZAK VERSİYONUNDA CADININ FİZİKSEL İMAJINA AİT BİR UNSUR: KULAK
 12/3,(12/3) , 968-975

AN ELEMENT OF THE PHYSICAL IMAGE OF THE WITCH IN KÖROĞLU EPIC IN THE KAZAKH VERSION: EAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher ÖZSERT https://doi.org/10.7884/teke.1353259  
A THEMATOLOGICAL COMPARISON OF THE DOMINANT FEMALE FIGURES IN EURIPIDES’ MEDEA, WILLIAM SHAKESPEARE’S MACBETH AND ÖZEN YULA’S UNOFFICIAL ROXELANA
 12/3,(12/3) , 976-989

EURIPIDES’İN MEDEA’SI, WILLIAM SHAKESPEARE’İN MACBETH’İ VE ÖZEN YULA’NIN GAYRİ RESMİ ROXELANA’SINDAKİ BASKIN KADIN FİGÜRLERİNİN TEMATOLOJİK KARŞILAŞTIRILMASI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre VURAL https://doi.org/10.7884/teke.1288723  
KERBELA’NIN BED SURETLERİ
 12/3,(12/3) , 990-1008

WORSE FACES OF KERBALA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mete Bülent DEGER https://doi.org/10.7884/teke.1292160  
YENİŞEHİRLİ AVNÎ’NİN “DUYMASIN” REDİFLİ GAZELİNE PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI ÇERÇEVESİNDE BAKIŞ
 12/3,(12/3) , 1009-1023

A VIEW TO YENIŞEHIRLI AVNÎ’S GHAZAL OF “DUYMASIN” REPEATED VOICE IN THE FRAMEWORK OF PSYCHOANALYTIC LITERARY THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih YEŞİLBAĞ https://doi.org/10.7884/teke.1342389  
MAKSADÎ’NİN KANİJE KALESİ FETİHNÂMESİ
 12/3,(12/3) , 1024-1054

MAKSADÎ’S FETİHNÂME OF THE CONQUEST OF KANİJE CASTLE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed İkbâl GÜLER Yavuz BAYRAM https://doi.org/10.7884/teke.1312337  
TÜRKÇEDE İLK ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ: KISSA-İ ANTER MUKADDİMESİ
 12/3,(12/3) , 1055-1076

FIRST TRANSLATION CRITICAL IN TURKISH: QISSA-I ANTAR INTRODUCTION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kamil ÇORBACI https://doi.org/10.7884/teke.1281916  
TÜRK EDEBİYATI VE AHLAK EĞİTİMİNDE NASİHATİN ÖNEMİ: SALİH SAİM UNAR'IN ANA BABA NASİHATLERİ KİTABININ TRANSKRİPSİYONU VE ANALİZİ
 12/3,(12/3) , 1077-1095

THE IMPORTANCE OF ADVICE IN TURKISH LITERATURE AND MORAL EDUCATION: TRANSCRIPTION AND ANALYSIS OF SALİH SAİM UNAR'S MOTHER AND FATHER ADVICE BOOK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1360026  
TÜRK ÖYKÜSÜNDE DENEYSEL BİR YÖNTEM: ÖYKÜYÜ SOMUTLAŞTIRMA İMKÂNI OLARAK TİPOGRAFİK TASARILAR
 12/3,(12/3) , 1096-1127

AN EXPERIMENTAL METHOD IN THE TURKISH STORY: TYPOGRAPHIC DESIGNS AS A POSSIBILITY TO CONCRETE THE STORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer UZUN https://doi.org/10.7884/teke.1276484  
BİR METİN DİL BİLİMSEL ÇÖZÜMLEME: YUSUF ATILGAN’IN “TUTKU” ADLI HİKÂYESİNDE BAĞLAŞIKLIK VE TUTARLILIK
 12/3,(12/3) , 1128-1158

A TEXT LINGUISTIC ANALYSIS: COHESION AND COHERENCE IN YUSUF ATILGAN'S STORY TITLED “TUTKU”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah AYDIN Mahmut Abdullah ARSLAN https://doi.org/10.7884/teke.1279515  
YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM’IN ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 12/3,(12/3) , 1159-1173

EXAMINATION OF YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM TERMS OF NARRATIVE TECHNIQUES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki GÜREL https://doi.org/10.7884/teke.1301339  
ALİ ULVİ KURUCU’NUN ŞİİRLERİNDE MEHMET AKİF ERSOY
 12/3,(12/3) , 1174-1187

MEHMET AKİF ERSOY IN ALİ ULVİ KURUCU'S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selenay KOŞUMCU https://doi.org/10.7884/teke.1275583  
ADIL/AD (+İYELİK) +{lI4K}” YAPISINDA +{lI4K} BİÇİMBİRİMİNİN “+(A) göre” İŞLEVİ ÜZERİNE
 12/3,(12/3) , 1188-1200

THE MORPHEME OF +{lI4K} IN THE STRUCTURE OF PRONOUN/NOUN (+POSSESIVE)+{lI4K}” ON THE FUNCTION “+(A) göre”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN Nidanur DURMAZ https://doi.org/10.7884/teke.1360029  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ANAHTAR YETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (8. Sınıf Örneği)
 12/3,(12/3) , 1201-1220

EXAMİNATİON TURKİSH TEXTBOOKS İN TERMS OF KEY COMPETENCİES (8TH GRADE EXAMPLE)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SARITİKEN https://doi.org/10.7884/teke.1354185  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DRAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 12/3,(12/3) , 1221-1236

EVALUATION OF TURKISH TEACHER CANDIDATES' OPINIONS ON THE USE OF DRAMA TECHNIQUE IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba DEMİRTAŞ TOLAMAN Emin Köse https://doi.org/10.7884/teke.1275269  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ İÇİN KULLANILAN WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
 12/3,(12/3) , 1237-1253

WEB 2.0 TOOLS USED İN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' TURKİSH LESSONS SELF-PERCEPTİONS: A CASE STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül KERAY DİNÇEL Gül SANLAV https://doi.org/10.7884/teke.1314293  
OKUMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 12/3,(12/3) , 1254-1285

EXAMINATION OF GRADUATE THESIS ON READING STRATEGIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlayda KAYA https://doi.org/10.7884/teke.1360030  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM TEMELLİ ETKİNLİKLERİN KONUŞMA BECERİSİNDE KULLANIMINA DAİR ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
 12/3,(12/3) , 1286-1304

STUDENT OPINIONS ON THE USE OF COMMUNICATIVE APPROACH-BASED ACTIVITIES IN SPEAKING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa KAYA https://doi.org/10.7884/teke.1360033  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE AKTARIMLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ
 12/3,(12/3) , 1305-1319

ANALYSIS OF THE STUDIES ON THE TRANSFERS IN TEACHING TURKISH AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEABSTRACT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk DOĞAN Mehmet Volkan DEMİREL https://doi.org/10.7884/teke.1360034  
TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN İNANÇLARI
 12/3,(12/3) , 1320-1339

TEACHER BELIEFS ON DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A SECOND LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Sümeyye ERTEM https://doi.org/10.7884/teke.1341003  
HOLLANDA VE TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLMAK
 12/3,(12/3) , 1340-1361

BECOMING AN ENGLISH TEACHER IN NETHERLANDS AND TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatime KIRS Bayram AŞILIOĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1360035  
2018 ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ELEŞTİREL OKUMA KAZANIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 12/3,(12/3) , 1362-1381

EXAMINATION OF 2018 SECONDARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM IN TERMS OF CRITICAL READING OUTCOMES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve KURUM Murat İNCE, Cevat EKER https://doi.org/10.7884/teke.1360038  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 12/3,(12/3) , 1382-1398

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM TEACHERS' ACADEMIC OPTIMISM AND PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL SELF-EFFICACY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esmehan ÖZER Hülya KOÇ https://doi.org/10.7884/teke.1344192  
ÖZEL YETENEKLİ VE TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA BELLEĞİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 12/3,(12/3) , 1399-1414

EXAMINATION OF WORKING MEMORY SKILLS OF GIFTED AND TYPICAL DEVELOPMENT STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ÖZKAYA Okan SARIGÖZ, Abdulkadir DEMİR, Ahmet BOZAK https://doi.org/10.7884/teke.1339900  
THE ACHIEVEMENTS LEVELS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE SCIENCE CURRICULUM ON THE SUBSTANCE AND ITS NATURE: AN ANALYSIS THROUGH THE REVISED BLOOM'S TAXONOMY
 12/3,(12/3) , 1415-1434

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI MADDENİN DOĞASI KONUSUNDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ: YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem KAYAHAN YÜKSEL Hakan SARIÇAM https://doi.org/10.7884/teke.1293454  
ÖĞRETMEN KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 12/3,(12/3) , 1435-1449

THE ADAPTATION OF TEACHER GRIT SCALE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaan GÜNEY Zeliha Tuba Erşahin https://doi.org/10.7884/teke.1360041  
MASLOW HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA DEZAVANTAJLI BİREYLERDE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME MOTİVASYONU OLUŞTURMAK AMACIYLA ÜNLÜ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN BİYOGRAFİK İNCELEMESİ
 12/3,(12/3) , 1450-1472

A BIOGRAPHICAL EXAMINATION OF FAMOUS INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN ORDER TO CREATE THE MOTIVATION OF SELF-REALIZATION IN DISADVANTAGED INDIVIDUALS IN THE CONTEXT OF MASLOW HIERARCHY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali EROĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1275010  
ANTALYA KALEİÇİ ÖZEL KOLEKSİYONLARDA BULUNAN ÇUVAL DOKUMALARI
 12/3,(12/3) , 1473-1495

SACK WEAVINGS IN PRIVATE COLLECTIONS IN ANTALYA KALEICI

Özet | Abstract | Tam Metin |