Son Sayı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Mart 2024 Sayısı


Bursa  2024
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Shynarbyek SYEITKHAN https://doi.org/10.7884/teke.1426386  
MOĞOLLARDA AT DAMGALAMA GELENEKLERİ VE DAMGA (TAMGA) TÜRLERİ
 13/1,(13/1) , 1-21

HORSE BRANDING TRADITIONS AND TYPES OF BRANDS (TAMGHA) IN MONGOLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali ALTIN - Gonca GÜLSEFA - Buğra KURU - Mustafa ŞAHİN https://doi.org/10.7884/teke.1306496  
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI KURTARMA KAZISI BULGULARI
 13/1,(13/1) , 22-46

FINDINGS OF RESCUE EXCAVATION of BURSA ULUDAG UNIVERSITY CAMPUS AREA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ORUÇ https://doi.org/10.7884/teke.1453043  
ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN “İBRAHİM” ŞİİRİNİN ONTOLOJİK ANALİZİ
 13/1,(13/1) , 47-63

THE ONTOLOGICAL ANALYSIS OF ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’S “ABRAHAM” POEM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Hilal KALKANDELEN https://doi.org/10.7884/teke.1367676  
KADİM AĞIT KÜLTÜRÜ VE ELBİSTANLI KADINLAR
 13/1,(13/1) , 64-79

THE ANCIENT LAMENT CULTURE AND WOMEN FROM ELBISTAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit OĞUR https://doi.org/10.7884/teke.1334334  
İNTERNET FOLKLORUNUN OLUŞMASINDA FOLKSONOMİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 13/1,(13/1) , 80-96

A RESEARCH ON THE ROLE OF FOLKSONOMY IN THE FORMATION OF INTERNET FOLKLORE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat AKBAŞ https://doi.org/10.7884/teke.1386789  
ZAMAN VE DİLİN AYNASINDA: BATIYA YOLCULUK VE MİR'ATÜ'L-MEMALİK ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 13/1,(13/1) , 97-125

COMPARISON OF JOURNEY TO THE WEST AND MİR'ATÜ'L-MEMALİK' IN THE MIRROR OF TIME AND LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruşen RAMİZOĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1317796  
MODERN MAKİNE ÇEVİRİSİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA
 13/1,(13/1) , 126-137

A COMPARISON OF MODERN MACHINE TRANSLATION TECHNOLOGIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1367239  
BEKTAŞİLİĞİ ÇEVRELEYEN DİNÎ TARTIŞMALAR: XIX. YÜZYILDA BALKANLARDA BEKTAŞİLİK VE HRİSTİYANLIK ETKİLEŞİMLERİ
 13/1,(13/1) , 138-158

RELIGIOUS DEBATES SURROUNDING BEKTASHISM: BEKTASHISM AND CHRISTIANITY INTERACTIONS IN THE XIXTH CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin SAVAŞ https://doi.org/10.7884/teke.1390177  
BAŞLANGICINDAN OSMANLI DÖNEMİNE ALEVİLİK TARİHİ TOPLUMSAL OLAYLARI
 13/1,(13/1) , 159-181

HISTORICAL SOCIAL EVENTS OF ALEVISM FROM THE BEGINNING TO THE OTTOMAN PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI - Lütfi AVCİ - Bahattin ŞİMŞEK https://doi.org/10.7884/teke.1419470  
KUTADGU BİLİG’İN EĞİTSEL DEĞERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
 13/1,(13/1) , 182-196

A REVIEW ON STUDIES REGARDING THE EDUCATIONAL VALUE OF KUTADGU BILIG

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nejla ORTA https://doi.org/10.7884/teke.1417732  
IMPROVING THE VOCABULARYN IN THEIR NATIVE LANGUAGE (TURKISH) OF BILINGUAL CHILDREN WITH FOLK TALES: THE CASE OF SWEDEN, NORWAY AND FINLAND
 13/1,(13/1) , 197-212

İKİ DİLLİ ÇOCUKLARDA MASALLARLA ANA DİLDE (TÜRKÇE) SÖZ VARLIĞININ ARTIRILMASI: İSVEÇ, NORVEÇ, FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin BAKİ https://doi.org/10.7884/teke.1371533  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK KATMANLI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 13/1,(13/1) , 213-238

AN INVESTIGATION ON PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS’ MULTIMODAL LITERACY LEVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK - Betül YILDIRIM https://doi.org/10.7884/teke.1386281  
5 VE 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 13/1,(13/1) , 239-254

THE EVALUATION OF READING ACTIVITIES IN 5TH AND 6TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS IN CONTEXT OF CRITICAL READING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten ÜZÜMCÜ - Berna ÜRÜN KARAHAN https://doi.org/10.7884/teke.1380768  
5 VE 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN KÜLTÜREL ÖGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 13/1,(13/1) , 255-277

THE EXAMINATION OF THE TEXTS IN THE 5TH AND 6TH GRADE TURKISH LESSON TEXTBOOKS IN TERMS OF CULTURAL ELEMENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre YOLCU https://doi.org/10.7884/teke.1382544  
TÜRK İŞARET DİLİNE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ BİR BAKIŞ
 13/1,(13/1) , 278-287

A GENDER-BASED PERSPECTIVE ON TURKISH SIGN LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar URAL KELEŞ https://doi.org/10.7884/teke.1393667  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
 13/1,(13/1) , 288-307

PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS' VIEWS ON TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin ÇALIŞKAN https://doi.org/10.7884/teke.1387742  
GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN IŞIN ÇAĞI ÇOCUKLARI ADLI BİLİM KURGU ROMANININ FEN BİLİMLERİ KAVRAM YANILGILARI BAĞLAMINDA ANALİZİ
 13/1,(13/1) , 308-318

ANALYSIS OF GULTEN DAYIOGLU’S SCIENE FICTION NOVEL IŞIN ÇAĞI ÇOCUKLARI IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL MISCONCEPTION ON SCIENTIFIC CONCEPT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem GÜNÇAVDI ALABAY https://doi.org/10.7884/teke.1392080  
SCHOOL PRINCIPALS’ VIEWS ON THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) ON PREFERENCES OF CONFLICT MANAGEMENT
 13/1,(13/1) , 319-334

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂNIN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir ULUSOY - Tuğçe Gamze İŞÇİ - Bahattin ERKUŞ https://doi.org/10.7884/teke.1385561  
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 13/1,(13/1) , 335-348

TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING PROFESSIONAL LAW

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan ÖZEN - Osman MERT https://doi.org/10.7884/teke.1368483  
ULUSLARARASI STANDARTLAR YÖNÜNDEN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ DOĞRULTUSUNDA BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİ
 13/1,(13/1) , 349-370

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES QUALIFICATIONS IN ACCORDANCE WITH THE 21st CENTURY SKILLS OF EDUCATIONAL MANAGERS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet KESER - Handan NARİN KIZILTAN https://doi.org/10.7884/teke.1412063  
DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
 13/1,(13/1) , 371-390

ATTITUDES OF TEACHERS OF OTHER BRANCHES TOWARDS VISUAL ARTS COURSE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Onur KARATAŞ https://doi.org/10.7884/teke.1406119  
ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PİYANO EĞİTİMİNDE TEMEL, TEKNİK VE MÜZİKAL DAVRANIŞLARI KAZANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 13/1,(13/1) , 391-409

DETERMINING THE LEVELS OF ACQUISITION OF BASIC, TECHNICAL AND MUSICAL BEHAVIORS IN PIANO EDUCATION OF STUDENTS RECEIVING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION AT UNIVERSITY LEVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihriban MAMMADALIYEV https://doi.org/10.7884/teke.1351315  
JEAN FRANÇOIS SUDRE’NİN “LANGUE MUSICALE UNIVERSELLE” (“SOL RE SOL”) MÜZİK DİLİNE BİR BAKIŞ
 13/1,(13/1) , 410-426

A LOOK AT THE MUSICAL LANGUAGE OF JEAN FRANÇOIS SUDRE’S “LANGUE MUSICALE UNIVERSELLE” (“SOL RE SOL”)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kerem APAYDIN - Soner ALGI https://doi.org/10.7884/teke.1354615  
TÜRKİYE’DEKİ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ BAĞLAMA DERSLERİNDE ZEYBEK TEZENE TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLME DURUMU ÜZERİNE TESPİTLER
 13/1,(13/1) , 427-436

DETERMINATIONS ON THE TEACHING OF ZEYBEK PLECTRUM TECHNIQUE IN BAGLAMA LESSONS IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |