Son Sayı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Haziran 2024 Sayısı


Bursa  2024
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Halil İbrahim TOPALAK - Cengiz GÖKŞEN  
SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN TÜRKLERDE KANAATKÂRLIK
 13/2,(13/2) , 437-454

AUSTERITY IN TURKS FROM TRAVELLER’S VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
DEDE KORKUT DESTANI’NDA SOSYAL VE PEDAGOJİK DEĞERLER
 13/2,(13/2) , 455-472

SOCIAL AND PEDAGOGICAL VALUES IN THE DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DERE  
BİYOGRAFİK ROMAN ÖRNEĞİ OLARAK BEN CAHİT SITKI-SESİM SESSİZLİĞİM OLDU
 13/2,(13/2) , 473-491

BEN CAHİT SITKI-SESİM SESSİZLİĞİM OLDU AS AN EXAMPLE OF A BIOGRAPHICAL NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız ÖZER  
SANATTA YÜCE KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 13/2,(13/2) , 492-504

A RESEARCH ON THE CONCEPT OF THE SUBLIME IN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KÖSTELOĞLU  
METİNLERARASI SÖYLEMDE FAUST’U OKUMA DENEMESİ
 13/2,(13/2) , 505-518

AN ATTEMPT TO READ FAUST IN INTERTEXTUAL DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem AYBAY  
A POSTMODERNIST READING OF ORHAN PAMUK’S BLACK BOOK AND MY NAME IS RED
 13/2,(13/2) , 519-532

ORHAN PAMUK’UN KARA KİTAP VE BENİM ADIM KIRMIZI ESERLERİNİN POSTMODERNİST OKUMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol ZAMAN  
ÇERKES NART DESTANLARI’NIN NELİĞİ, NASILLIĞI VE NEREDENLİĞİ BAĞLAMINDA GEORGE DUMÉZİL’İN ÜÇ İŞLEV HİPOTEZİ / ŞABLONU
 13/2,(13/2) , 533-559

GEORGE DUMÉZIL’S TRIFUNCTIONAL HYPOTHESIS / TEMPLATE IN THE CONTEXT OF THE WHATNESS, HOWNESS AND WHERENESS OF CIRCASSIAN NART EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
GÜRCÜ EDEBİYATINDA DİLİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ: VAJA PŞAVELA’NIN ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 13/2,(13/2) , 560-571

RESHAPING OF LANGUAGE IN GEORGIAN LITERATURE: AN EVALUATION ON THE WORKS OF VAJA PSHAVELA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurbanu KANSIZOĞLU - Suat UNGAN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ OKURYAZARLIK TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 13/2,(13/2) , 572-588

INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF LITERACIES
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ŞAHİN - Elif Emine BALTA  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ HALK BİLİMİ UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 13/2,(13/2) , 589-613

EVALUATION OF FOLKLORE ELEMENTS IN TURKISH COURSEBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MAZI  
BİLAL ENSER’İN “KUCAĞIMDA DÜNYA VAR ÇOCUKLARIN DÜNYASI” ADLI ESERİNDEKİ ÇOCUK ŞİİRLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
 13/2,(13/2) , 614-628

INVESTIGATION OF CHILD'S POEMS IN BİLAL ENSER'S BOOK TITLED “KUCAĞIMDA DÜNYA VAR ÇOCUKLARIN DÜNYASI” IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyzanur DURMUŞ ÖZ - Kübra ŞENGÜL  
UZAKTAN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 13/2,(13/2) , 629-649

INVESTIGATION OF LEARNER AUTONOMY BEHAVIORS IN TERMS OF SOME VARIABLES IN DISTANCE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin DARANCIK  
‘DİDAKTİK’ KAVRAMININ TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ TANIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
 13/2,(13/2) , 650-667

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEFINITIONS OF THE CONCEPT OF 'DIDACTIC' IN TURKISH DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selen Diren TOPBULUT - Yusuf DOĞAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SESLİ OKUMA HATALARI
 13/2,(13/2) , 668-687

READING ALOUD MISTAKES OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve VİRDİL - Neslihan KARAKUŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİR POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLAN MANGAYA DAİR GÖRÜŞLERİ
 13/2,(13/2) , 688-709

TURKISH TEACHERS' VIEWS ON MANGA AS A POPULAR CULTURE PRODUCT
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TEMUR  
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 13/2,(13/2) , 710-734

AN ANALYSIS OF THE 4TH GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOK IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz ABBAK - Emre TOPRAK - Mustafa ÇELEBİ  
A STUDY OF CAREER BARRIERS AND OCCUPATIONAL BURNOUT LEVELS OF ACADEMICIANS IN EDUCATION FACULTY ACCORDING TO VARIOUS DEMOGRAPHIC VARIABLES
 13/2,(13/2) , 735-759

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER ENGELLERİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol GEÇGİN  
LİSELERİN YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE GIDA İSRAFI EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 13/2,(13/2) , 760-775

EVALUATION OF FOOD WASTE EDUCATION IN THE FOOD AND BEVERAGE SERVICES DEPARTMENT OF HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mammadalı MAMMADALIYEV  
AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ PİYONER TEŞKİLATI’NDA ÇOCUKLARA YÖNELİK VERİLEN OKUL DIŞI KORO EĞİTİMİ
 13/2,(13/2) , 776-800

CHOIR EDUCATION PROVIDED BY THE PIONEER ORGANIZATION FOR CHILDREN IN OUT-OF-SCHOOL INSTITUTIONS IN THE SOVIET SOCIALIST REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya YAZICI  
J. F. MAZAS OP.36 “ETUDES SPÉCİALES” ETÜT KİTABINDAKİ 15 NUMARALI ETÜDÜN SAĞ VE SOL EL KULLANIMI İLE MÜZİKAL DİNAMİKLERİNİN VİYOLA EĞİTİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
 13/2,(13/2) , 801-815

J. F. MAZAS OP.36 INVESTIGATION OF RIGHT AND LEFT HAND USE AND MUSICAL DYNAMICS OF ETUD NUMBER 15 IN THE ETUDE BOOK “ETUDES SPÉCIALES” IN TERMS OF VIOLA EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |