• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


9/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nurdin USEEV  
MOĞOLİSTAN’DAKİ TENGRİ KAGAN (KHOYOR KHAVÇİG UUL / BAGA KHAIRKHAN) YAZITLARI ÜZERİNE Ss, 487-499
ON THE TENGRI KAGAN (KHOYOR KHAVCHIG UUL / BAGA KHAIRKHAN) INSCRIPTIONS IN MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4717
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

HASAN İSİ  
TANTRİK TÜRK BUDİZMİ’NDE MANTRA VE DHĀRAṆĪ KAVRAMLARI ÜZERİNE Ss, 500-514
ON THE CONCEPTS OF MANTRA AND DHĀRAṆĪ IN TANTRIC TURK BUDDHISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4714
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatoş KARADAĞ TOPRAK  
DİVȂNU LÜGȂTİ’T-TÜRK’TEKİ RENK ADLARININ GÜNEY SİBİRYA (ALTAY-TUVA-HAKAS) TÜRK DİLLERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ Ss, 515-529
IN SOUTH SIBERIA (ALTAI-TUVAN-KHAKAS) TURKISH LANGUAGES THE APPEARANCE OF COLOR NAMES WHİCH ARE IN DIVANU LUGATIT TURK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4739
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
SENGLAH SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE Ss, 530-552
ON THE WRONGS OF SENGLAH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4698
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice Dilek ÇAĞ  
“OKYANUS ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK”ÜN SÖZLÜKBİLİMİN VERİLERİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ Ss, 553-571
THE INVESTIGIATION OF “THE OCEAN ENCYCLOPEDIC DICTIONARY” IN THE LIGHT OF LEXICOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4710
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Kemal ŞAŞ  
TÜRKÇE ARAPÇA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ANLAM AKTARMASI YOLUYLA OLUŞMUŞ BİTKİ ADLARI Ss, 572-588
IN THE CONTEXT OF TURKISH ARABIC RELATIONS PLANT NAMES FORMED BY MEANS OF MEANING TRANSITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4727
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Turdi METTURSUN  
UYGUR TÜRKÇESİNDE /-GAN/ EKİNİN ZAMAN, GÖRÜNÜŞ ANLAMI VE ZAMANSAL ATIF BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 589-604
THE EXAMINATION IN TERMS OF TENSE, ASPECT AND TEMPORAL REFERENCE OF SUFFIX /-GAN/ IN MODERN UYGHUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4760
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlker TOSUN  
TUVA TÜRKÇESİNDE “ÇOK” Ss, 605-619
“ČOK” IN TUVAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4703
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru ÖZGÜN  
ASILACAK KADIN VE ALÇAKTAN UÇAN GÜVERCİN ROMANLARINDA GÜÇ İLİŞKİLERİ VE KADININ SESSİZ SÖYLEMİ Ss, 620-641
POWER RELATIONS AND SILENT EXPRESSION OF WOMAN IN THE WOMAN TO BE HANGED AND THE PIGEON FLYING LOW NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4638
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nusret YILMAZ  
İSMET ÖZEL’İN ERBAİN’İNDE MODERNİTENİN ELEŞTİRİSİ Ss, 642-664
THE CRITICISM OF MODERNITY IN ERBAİN BY İSMET ÖZEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4728
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz MELANLIOĞLU  
ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ MÜLTECİ KAHRAMANLARIN YAŞADIKLARI ÇATIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 665-691
A RESEARCH ON CONFLICTS EXPERIENCED BY REFUGEE HEROES IN CHILDREN’S LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5127
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Ercan GÜL - Akmatali ALİMBEKOV  
ANADOLU VE KIRGIZ TÜRKLERİNİN ATASÖZLERİNDEKİ “ÇALIŞKANLIK” DEĞERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Ss, 692-705
COMMON CHARACTERISTICS OF “HARDWORKING” IN PROVERBS OF ANATOLIAN AND KYRGYZ TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4692
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA BİR AMULET/NAZARLIK ÖRNEĞİ: ÇALTI Ss, 706-717
AN EXAMPLE OF AMULET IN THE CONTEXT OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: PALIURUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4716
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan ARI - Seda SOYLU  
BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 718-735
EXAMINING THE VISUAL READING SKILLS OF THE FIFTH-GRADE STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4557
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL KÜLTÜR ÜRÜNLERİ: HALK OYUNLARININ YERİ Ss, 736-749
VISUAL CULTURE PRODUCTS IN TURKISH TEACHING: FOLK DANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4651
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Ahmet Turan SİNAN - Fatma Nur DOĞAN  
TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ SEÇME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI Ss, 750-768
THE PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TURKISH, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS TEACHERS REGARDING PROFICIENCY IN SELECTING TEACHING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4695
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet TEMİZKAN - Ebru YIRTICI - Ayşegül ERGÜN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SOSYAL DEĞERLERİN GÖRÜNÜMÜ Ss, 769-794
THE EVALUATION OF SOCIAL VALUES IN TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4705
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ŞENGÜL - Serkan DEMİREL  
TÜRKÇE YETERLİK SINAVI’NIN (TYS) ULUSLARARASI GEÇERLİĞE SAHİP BAZI DİL YETERLİK SINAVLARIYLA AKREDİTASYON KURULUŞLARINA ÜYELİK, GEÇERLİK SÜRESİ VE GEÇERLİK DURUMU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 795-806
COMPARISON OF TURKISH PROFICIENCY EXAM (TPE) WITH SOME INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY EXAMS IN TERMS OF MEMBERSHIP TO ACCREDITATION INSTITUTIONS, VALIDITY PERIOD AND VALIDITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4719
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet ŞEREF - Beytullah KARAGÖZ - Hüseyin ATEŞ  
TÜRKİYE’DE BİTİŞİK EĞİK YAZI KONUSUNDA EN ÇOK ATIF ALAN 50 MAKALE Ss, 807-833
TOP 50 ARTICLES ON THE ISSUE OF CURSIVE ITALIC HANDWRITING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4723
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zekerya BATUR - Halil Ziya ÖZCAN  
ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Ss, 834-854
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESES WRITTEN ON CRITICAL THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4732
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ - Feyzullah EZER Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah EZER, Arş. Gör Ülkü Ulukaya ÖTELEŞ  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Ss, 855-871
A STUDY TO DETERMINE THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING METHOD IN SOCIAL STUDIES COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4593
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Fatih ORÇAN  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 872-883
A COMPARISON OF EDUCATIONAL BELIEFS OF FORMATION CERTIFICATION AND FACULTY OF EDUCATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4697
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kayhan BOZGÜN - Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA ÖZNEL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 884-897
ADAPTATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ SUBJECTIVE WELL-BEING IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4704
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aynur KARABACAK ÇELİK - Muhammed ÇİFTÇİ  
EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ EVLİLİK UYUMLARINI YORDAYICI ROLÜ Ss, 898-918
THE PREDICTIVE ROLE OF ATTACHMENT STYLES AND PSYCHOLOGICAL WELL BEING ON MARRIED INDIVIDUALS’ MARITAL ADJUSTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4715
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol UZUN - Serhat ZAMAN  
SAVAŞ ALANLARI TURİZMİNİN BİR ÇEKİCİLİĞİ OLARAK ANTEP SAVUNMASI MİRASI: POTANSİYELİ VE GAZİANTEP TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE COĞRAFİ BİR DEĞERLENDİRME Ss, 919-940
THE ANTEP DEFENCE HERITAGE AS AN ATTRACTION OF BATTLEFIELD TOURISM: A GEOGRAPHICAL EVALUATION IN TERMS OF ITS POTENTIAL AND TOURISM IN GAZİANTEP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4738
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri