• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


11/2 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2022

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

AHMET AKPINAR  
ŞANÇİ III (E 152) YAZITI’NIN İLK İKİ SATIRIYLA İLGİLİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİSİ Ss, 460-482
SUGGESTIONS FOR READING AND INTERPRETING THE FIRST TWO LINES OF THE SHANCHI III (E 152) INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5449
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceyda ADIYAMAN  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE BİTİG YUL- VE BİTİG KÖÇÜR- : İSTİNSAH / KOPYA ETMEK EYLEM ÖBEKLERİ ÜZERİNE Ss, 483-502
ON VERB PHRASES IN DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK BİTİG YUL- VE BİTİG KÖÇÜR- : TO COPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5471
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salim KÜÇÜK  
DOĞU TÜRKÇESİ KUR’ÂN TERCÜMELERİ İLE KUR’ÂN TEFSİRLERİNDE VE ALTAY DİLLERİNDE AKRABALIK ADLARININ YAPI KÖKEN VE ANLAM ÖZELLİKLERİ Ss, 503-526
STRUCTURE ORIGIN AND MEANING CHARACTERISTICS OF KINSHIP NAMES IN QUR’ANIC INTERPRETATIONS WITH EAST TURKIC QUR’ANIC TRANSLATIONS AND ALTAIC LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5463
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selma GÜLSEVİN  
DE- FİİLİYLE YAPILAN BİR EKSİLTİLİ CÜMLE TİPİ ÜZERİNE Ss, 527-537
ON AN ELLIPTICAL SENTENCE TYPE MADE WITH THE VERB DE- (TO SAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5508
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Kamil ÖZDAĞ  
SÖZLÜKSEL İŞTEŞLİK BİLDİREN DEYİMLER Ss, 538-553
IDIOMS DECLARING LEXICAL RECIPROCAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5446
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilge GÖK - Abdülkadir SAĞLAM  
DEDE KORKUT HİKAYÊLERİNİN METİNLERARASI ANLAYIŞLA İNCELENMESİ Ss, 554-572
EXAMINATION OF DEDE KORKUT STORIES IN THE INTERTEXTUALITY CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5467
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ÇAKMAKCI  
MUSTAFA REŞİD’İN PENBE FERACE ROMANI ÜZERİNE Ss, 573-587
ON MUSTAFA REŞID’S PENBE FERACE NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5470
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Fikret KILIÇ  
BEŞİR FUAD’IN EDEBİYATA DAİR BAZI DİKKATLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Ss, 588-596
SOME OF BEŞİR FUAD'S ATTENTION AND CRITICISM OF LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5509
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Feyza Hilal KUTLU - Seval ŞAHİN  
MEKÂN VE KÖTÜLÜK: PEYAMİ SAFA’NIN ZIPÇIKTILAR ROMANI Ss, 597-617
SPACE AND EVIL: PEYAMI SAFA’S ZIPÇIKTILAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5437
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin ÖZTÜRK  
“BABAM ŞİMDİ ÇOK UZAKLARDA” ÇOCUK EDEBİYATINDA ÖLÜM VE YAS SÜRECİNE ANLATIBİLİMSEL BİR BAKIŞ Ss, 618-631
“MY FATHER IS NOW FAR AWAY”, DEATH AND MOURNING IN CHILDREN'S LITERATURE, A NARRATOLOGICAL ANALYSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5448
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Filiz METE - Muhammed ŞERBETÇİ - Ümmügülsüm CANDEĞER  
GAZİANTEP TÜRKÜLERİNE YANSIYAN KÜLTÜREL ÖGELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 632-643
A STUDY ON THE CULTURAL ELEMENT THAT REFLECTED IN GAZIANTEP FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5435
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şule GÜMÜŞ  
“MUŇLUK VE ZARLIK” DESTANIYLA “ÇEMBER HAS GÜZEL” VE “ÜÇ BACI” MASALLARINDAKİ BENZERLİKLER Ss, 644-656
COMMON ELEMENTS IN THE TALES "ÇEMBER HAS GÜZEL" AND "ÜÇ BACI" WITH MUŇLUK AND ZARLIK EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5454
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan SARAÇ  
TÜRK VE SLAV İNANIŞLARI İLE GELENEKLERİNDE SİMGESEL DEĞER OLARAK “KIRMIZI” Ss, 657-673
THE "RED" COLOR AS A SYMBOLIC VALUE IN TURKISH AND SLAVIC BELIEFS AND FOLK TRADITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5483
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nigar KÖÇER - Celile Eren ÖKTEN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN KÜLTÜR OKURYAZARLIĞI Ss, 674-688
CULTURAL LITERACY IN TERMS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5465
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükrü BAŞTÜRK - Zeynep KILIÇ  
YEDİ İKLİM TÜRKÇE A1 KİTABI İLE SEJONG KORECE 1-2 KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 689-728
EVALUATION OF SEVEN CLIMATES (YEDİ İKLİM) TURKISH A1 BOOK AND SEJONG KOREAN 1-2 BOOKS WITH REGARD TO CULTURE TRANMISSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5410
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cenan İŞCİ  
PISA 2018 TÜRKİYE VERİLERİNE GÖRE TEK DİLLİ VE İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN OKULDAKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI Ss, 729-740
COMPARISON OF MONOLINGUAL AND BILINGAL STUDENTS' OPINIONS ON THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN SCHOOL BASED ON PISA 2018 TURKEY DATA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5487
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülan KALI - Mustafa Volkan COŞKUN  
İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARININ SÖZ DİZİMİ VE ANLAM BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 741-753
ANALYSIS OF WRITTEN NARRATIVES OF BILINGUAL MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SYNTAX AND SEMANTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5461
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Funda İNAN YILDIZ - Ahmet BENZER  
ÖĞRETMEN VE PROGRAM DEĞİŞKENLERİ BAKIMINDAN İLKOKULDA DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Ss, 754-776
GRAMMAR TEACHING IN PRIMARY SCHOOL IN TERMS OF TEACHER AND TURKISH CURRICULUM VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5451
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan AYDIN - Mustafa KAYA  
BİYOGRAFİ ESERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ GÜVEN DUYGUSUNUN GELİŞİMİNE ETKİSİ Ss, 777-792
EVALUATION OF THE EFFECT OF BIOGRAPHY WORKS ON THE DEVELOPMENT OF SELF-CONFIDENCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5462
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan KURNAZ - Şenay ÇELİKKANAT NAS  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ELEŞTİREL OKUMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 793-812
CRITICAL READING SELF-EFFICACY SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5472
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet DEMİREL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜYLE YARATICI YAZMA SÜREÇLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 813-829
FACTORS THAT NEGATIVELY AFFECT CREATIVE WRITING PROCESSES AND SOLUTION SUGGESTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5484
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Atilla DİLEKÇİ - Halit KARATAY  
TÜRKÇE DERSİ KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 830-846
EXAMINATION OF THE ACTIVITIES IN TURKISH LESSON BOOKS ACCORDING TO CREATIVE THINKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5443
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra KARAKAŞ KURT  
TÜRK DİLİ DERSLERİNİN ÇOK UYARANLI ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARIYLA YAPILANDIRILMASI: ÖRNEK EĞİTİM DURUMU Ss, 847-869
STRUCTURING TURKISH LANGUAGE LESSONS WITH MULTI-STIMULATING LEARNING-TEACHING ENVIRONMENTS: SAMPLE EDUCATIONAL SITUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5442
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadık Ahmet ÇETİN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ ANLATIMLARININ TUTARLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 870-888
EXAMINING ORAL EXPRESSIONS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS IN TERMS OF CONSISTENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5526
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veli BATDI - Feyza CANDAN  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR KARMA-META YÖNTEMİ Ss, 889-904
MIXED-META METHOD FOR USING E-LEARNING APPLICATIONS IN FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5481
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri