• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


13/1 . SayıEditor

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZAssistant Editor

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİNBursa  2024

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Shynarbyek SYEITKHAN https://doi.org/10.7884/teke.1426386  
MOĞOLLARDA AT DAMGALAMA GELENEKLERİ VE DAMGA (TAMGA) TÜRLERİ Ss, 1-21
HORSE BRANDING TRADITIONS AND TYPES OF BRANDS (TAMGHA) IN MONGOLS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Ali ALTIN - Gonca GÜLSEFA - Buğra KURU - Mustafa ŞAHİN https://doi.org/10.7884/teke.1306496  
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI KURTARMA KAZISI BULGULARI Ss, 22-46
FINDINGS OF RESCUE EXCAVATION of BURSA ULUDAG UNIVERSITY CAMPUS AREA

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ORUÇ https://doi.org/10.7884/teke.1453043  
ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN “İBRAHİM” ŞİİRİNİN ONTOLOJİK ANALİZİ Ss, 47-63
THE ONTOLOGICAL ANALYSIS OF ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’S “ABRAHAM” POEM

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe Hilal KALKANDELEN https://doi.org/10.7884/teke.1367676  
KADİM AĞIT KÜLTÜRÜ VE ELBİSTANLI KADINLAR Ss, 64-79
THE ANCIENT LAMENT CULTURE AND WOMEN FROM ELBISTAN

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit OĞUR https://doi.org/10.7884/teke.1334334  
İNTERNET FOLKLORUNUN OLUŞMASINDA FOLKSONOMİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 80-96
A RESEARCH ON THE ROLE OF FOLKSONOMY IN THE FORMATION OF INTERNET FOLKLORE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cihat AKBAŞ https://doi.org/10.7884/teke.1386789  
ZAMAN VE DİLİN AYNASINDA: BATIYA YOLCULUK VE MİR'ATÜ'L-MEMALİK ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 97-125
COMPARISON OF JOURNEY TO THE WEST AND MİR'ATÜ'L-MEMALİK' IN THE MIRROR OF TIME AND LANGUAGE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ruşen RAMİZOĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1317796  
MODERN MAKİNE ÇEVİRİSİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 126-137
A COMPARISON OF MODERN MACHINE TRANSLATION TECHNOLOGIES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1367239  
BEKTAŞİLİĞİ ÇEVRELEYEN DİNÎ TARTIŞMALAR: XIX. YÜZYILDA BALKANLARDA BEKTAŞİLİK VE HRİSTİYANLIK ETKİLEŞİMLERİ Ss, 138-158
RELIGIOUS DEBATES SURROUNDING BEKTASHISM: BEKTASHISM AND CHRISTIANITY INTERACTIONS IN THE XIXTH CENTURY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ersin SAVAŞ https://doi.org/10.7884/teke.1390177  
BAŞLANGICINDAN OSMANLI DÖNEMİNE ALEVİLİK TARİHİ TOPLUMSAL OLAYLARI Ss, 159-181
HISTORICAL SOCIAL EVENTS OF ALEVISM FROM THE BEGINNING TO THE OTTOMAN PERIOD

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI - Lütfi AVCİ - Bahattin ŞİMŞEK https://doi.org/10.7884/teke.1419470  
KUTADGU BİLİG’İN EĞİTSEL DEĞERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 182-196
A REVIEW ON STUDIES REGARDING THE EDUCATIONAL VALUE OF KUTADGU BILIG

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nejla ORTA https://doi.org/10.7884/teke.1417732  
IMPROVING THE VOCABULARYN IN THEIR NATIVE LANGUAGE (TURKISH) OF BILINGUAL CHILDREN WITH FOLK TALES: THE CASE OF SWEDEN, NORWAY AND FINLAND Ss, 197-212
İKİ DİLLİ ÇOCUKLARDA MASALLARLA ANA DİLDE (TÜRKÇE) SÖZ VARLIĞININ ARTIRILMASI: İSVEÇ, NORVEÇ, FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin BAKİ https://doi.org/10.7884/teke.1371533  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK KATMANLI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 213-238
AN INVESTIGATION ON PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS’ MULTIMODAL LITERACY LEVELS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK - Betül YILDIRIM https://doi.org/10.7884/teke.1386281  
5 VE 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 239-254
THE EVALUATION OF READING ACTIVITIES IN 5TH AND 6TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS IN CONTEXT OF CRITICAL READING

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurten ÜZÜMCÜ - Berna ÜRÜN KARAHAN https://doi.org/10.7884/teke.1380768  
5 VE 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN KÜLTÜREL ÖGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 255-277
THE EXAMINATION OF THE TEXTS IN THE 5TH AND 6TH GRADE TURKISH LESSON TEXTBOOKS IN TERMS OF CULTURAL ELEMENTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre YOLCU https://doi.org/10.7884/teke.1382544  
TÜRK İŞARET DİLİNE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ BİR BAKIŞ Ss, 278-287
A GENDER-BASED PERSPECTIVE ON TURKISH SIGN LANGUAGE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pınar URAL KELEŞ https://doi.org/10.7884/teke.1393667  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 288-307
PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS' VIEWS ON TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurettin ÇALIŞKAN https://doi.org/10.7884/teke.1387742  
GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN IŞIN ÇAĞI ÇOCUKLARI ADLI BİLİM KURGU ROMANININ FEN BİLİMLERİ KAVRAM YANILGILARI BAĞLAMINDA ANALİZİ Ss, 308-318
ANALYSIS OF GULTEN DAYIOGLU’S SCIENE FICTION NOVEL IŞIN ÇAĞI ÇOCUKLARI IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL MISCONCEPTION ON SCIENTIFIC CONCEPT

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gizem GÜNÇAVDI ALABAY https://doi.org/10.7884/teke.1392080  
SCHOOL PRINCIPALS’ VIEWS ON THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) ON PREFERENCES OF CONFLICT MANAGEMENT Ss, 319-334
OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂNIN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir ULUSOY - Tuğçe Gamze İŞÇİ - Bahattin ERKUŞ https://doi.org/10.7884/teke.1385561  
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 335-348
TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING PROFESSIONAL LAW

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Orhan ÖZEN - Osman MERT https://doi.org/10.7884/teke.1368483  
ULUSLARARASI STANDARTLAR YÖNÜNDEN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ DOĞRULTUSUNDA BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİLİKLERİ Ss, 349-370
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES QUALIFICATIONS IN ACCORDANCE WITH THE 21st CENTURY SKILLS OF EDUCATIONAL MANAGERS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nimet KESER - Handan NARİN KIZILTAN https://doi.org/10.7884/teke.1412063  
DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 371-390
ATTITUDES OF TEACHERS OF OTHER BRANCHES TOWARDS VISUAL ARTS COURSE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kamil Onur KARATAŞ https://doi.org/10.7884/teke.1406119  
ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PİYANO EĞİTİMİNDE TEMEL, TEKNİK VE MÜZİKAL DAVRANIŞLARI KAZANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 391-409
DETERMINING THE LEVELS OF ACQUISITION OF BASIC, TECHNICAL AND MUSICAL BEHAVIORS IN PIANO EDUCATION OF STUDENTS RECEIVING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION AT UNIVERSITY LEVEL

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mihriban MAMMADALIYEV https://doi.org/10.7884/teke.1351315  
JEAN FRANÇOIS SUDRE’NİN “LANGUE MUSICALE UNIVERSELLE” (“SOL RE SOL”) MÜZİK DİLİNE BİR BAKIŞ Ss, 410-426
A LOOK AT THE MUSICAL LANGUAGE OF JEAN FRANÇOIS SUDRE’S “LANGUE MUSICALE UNIVERSELLE” (“SOL RE SOL”)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Kerem APAYDIN - Soner ALGI https://doi.org/10.7884/teke.1354615  
TÜRKİYE’DEKİ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ BAĞLAMA DERSLERİNDE ZEYBEK TEZENE TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLME DURUMU ÜZERİNE TESPİTLER Ss, 427-436
DETERMINATIONS ON THE TEACHING OF ZEYBEK PLECTRUM TECHNIQUE IN BAGLAMA LESSONS IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS IN TURKEY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri