• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


11/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2022

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ümit HUNUTLU  
KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA FİİLİMSİ EKSİLTİLERİ Ss, 1364-1385
VERBAL ELLIPSISES IN THE KOKTURK LETTER INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5578
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyüp AYDOĞDU  
GELİBOLULU MUSTAFA ÂLİ DİVANI’NDA TÜRK-İSLAM DIŞI DİNÎ VE ETNİK ZÜMRELER Ss, 1386-1399
NON-TURKISH ISLAMIC RELIGIOUS AND ETHNIC CLASSES IN THE DIVAN OF GELİBOLULU MUSTAFA ÂLİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5550
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadriye HOCAOĞLU ALAGÖZ  
XIX. YÜZYILDA ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRIYLA ŞİİRLER YAZAN BİR ŞAİR: İBRAHİM NECÂTÎ VE MAHSÛL-İ ŞEBÂBIM ADLI ESERİ Ss, 1400-1423
A POET WHO WROTE POEMS WITH THE WIND OF OLD POETRY IN THE 19TH CENTURY: İBRAHIM NECÂTÎ VE MAHSÛL-I ŞEBÂBIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5559
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ogün PEÇENEK - Metin AKKUŞ  
NEVRES-İ KADÎM DİVANI’NDA MAKAM VE USULLERE DAİR YAZILMIŞ BİR MANZUMENİN MEVLEVİ AYİNİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 1424-1436
AN INVESTIGATION OF A WRITTEN POEM CONCERNING TUNE AND TEMPOS IN THE NEVRES-I KADİM DİVAN IN THE CONTEXT OF THE MEVLEVİ RITUAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5575
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali YILDIZ - Serpil DEMİRKAYA  
MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN ÜÇ İSTANBUL ROMANINDA ÜÇ DEVİR, ÜÇ KONAK, ÜÇ TOPLANTI Ss, 1437-1451
THREE ERAS, THREE MANSIONS, THREE MEETINGS IN MİTHAT CEMAL KUNTAY’S ÜÇ İSTANBUL NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5600
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Fatih KANTER  
SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE AYNA İMGESİ Ss, 1452-1475
MIRROR IMAGE IN SEZAİ KARAKOÇ'S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5566
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ALAN  
MANASTIRLI MEHMET RIFAT’IN GÖRENEK ADLI TİYATRO ESERİ VE İNCELEMESİ Ss, 1476-1503
MANASTIRLI MEHMET RIFAT'S GÖRENEK THEATRE WORK AND REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5609
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şerefnur ATİK https://doi.org/10.7884/teke.1312774  
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN KUŞLAR YASINA GİDER ADLI ANLATISI İLE KÖROĞLU DESTANI ARASINDA BULUNAN METİNLERARASI İLİŞKİ Ss, 1504-1520
INTERTEXTUALITY IN HASAN ALİ TOPTAŞ’S NARRATIVE KUŞLAR YASINA GİDER AND KÖROĞLU EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5572
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kamil İŞERİ - Sibel ÇAPAN TEKİN  
DENEMELERDE TUTARLILIK İLİŞKİLERİ Ss, 1521-1530
COHERENCE RELATIONS IN ESSAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5586
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir KAPLAN - Şemsinur ARICI  
KÖK DEĞERLER AÇISINDAN OSMAN ÇEVİKSOY’UN ROMANLARI Ss, 1531-1546
OSMAN ÇEVİKSOY'S NOVELS IN TERMS OF ROOT VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5552
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sakine HAKKOYMAZ - Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN  
ÇOCUK KÜTÜPHANECİLERİNİN RESİMLİ KİTAP SEÇME KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1547-1572
EXAMINING THE PICTURE BOOK SELECTION CRITERIA OF CHILDREN’S LIBRARIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5583
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şahin BÜTÜNER  
TÜRK DESTANLARININ SOMUT/SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ: KOCOCAŞ DESTANI ÖRNEĞİ Ss, 1573-1583
AN EXAMINATION OF TURKISH EPIC IN TERMS OF TANGIBLE/INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE TRANSFER: THE EXAMPLE OF KOCOCAŞ EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5568
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömür DİNCEL - Suat UNGAN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ VE KONUYA DAİR ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1584-1612
TEACHING TURKISH LANGUAGE TO FOREIGNERS TEXTBOOKS IN TERMS OF ASSESSMENT AND EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5577
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil ÖZDEMİR - Ebubekir EROĞLU  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAPILAN METİN UYARLAMA ÇALIŞMALARININ BETİMSEL ANALİZİ Ss, 1613-1631
DESCRIPTIVE ANALYSIS OF TEXT ADAPTATION STUDIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5549
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vildan ÖNCÜL - Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL  
TÜRKÇE EDİNİMİNDE SES BİLGİSİ GELİŞİMİ Ss, 1632-1646
DEVELOPMENT OF PHONETICS IN TURKISH ACQUISITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5564
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol OGUR  
2021-2022 ÖĞRETİM YILINDA OKUTULAN 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ss, 1647-1664
INVESTIGATION OF THE 6TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF READABILITY THAT WERE TAUGHT IN THE 2021-2022 ACADEMIC YEAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5589
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kübra ŞENGÜL - Naziye YAPRAK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1665-1679
EXAMINATION OF TURKISH TEACHERS' SENSITIVITY TO CULTURAL VALUES IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5612
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfükar SAYIN - Nazif Kutay ERDEN  
KÜLTÜREL GÖSTERGELER OLARAK BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME GRAFİKLERİ Ss, 1680-1696
INFORMATION AND GUIDANCE SIGNS AS CULTURAL INDICATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5613
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek YILDIRIM BİLGEN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİLBİLİMİ DERSİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ Ss, 1697-1716
EXAMINATION OF PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF LINGUISTICS LESSON THROUGH METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5563
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin BAKİ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİLİK ALGILARI Ss, 1717-1742
TURKISH TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF 21ST CENTURY SKILLS SUFFICIENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5587
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Enes Kaan ŞAHİN - Hakan SARIÇAM  
OKUMAYA YÖNELİK TUTUM, DİJİTAL OKURYAZARLIK VE OKUL BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 1743-1765
THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN ATTITUDES TOWARDS READING, DIGITAL LITERACY AND SCHOOL ENGAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5596
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zafer ÇAKMAK - İsmail Hakan AKGÜN - Murat SALUR  
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLE İLGİLİ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Ss, 1766-1784
ANALYSIS OF ACADEMIC STUDIES ON BRAIN-BASED LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5562
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyfettin BULUT - Fatma SUSAR KIRMIZI  
DİJİTAL OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ (DMÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1785-1806
DIGITAL READING MOTIVATION SCALE (DMS): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5542
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hurizat Hande TURP - Başaran GENÇDOĞAN  
İLKOKULDA DUYGUSAL OKURYAZARLIK ÖLÇEĞİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1807-1820
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY FOR THE EMOTIONAL LITERACY SCALE IN PRIMARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5560
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gonca GÜLSEFA  
MYNDOS ASAR ADASI SİKKE BULUNTULARI Ss, 1821-1849
MYNDOS ASAR ISLAND COIN FINDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5567
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri