• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


5/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Suat ÜNLÜ Banu DURGUNAY  
TARIHÎ TÜRK DİLİNİN YABANCI KAVRAMLARI KARŞILAMADA YETKİNLİĞİ: ASHÂB KAVRAMININ TÜRKÇE İLK KUR’AN ÇEVİRİLERİNDEKİ KARŞILIKLARI Ss, 1490-1531
CAPABILITY OF OLD TURKISH IN FULFILLING NEW CONCEPTS: THE EQUIVALENTS OF THE TERM ASHAB IN EARLY TURKISH QURAN TRANSLATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.740
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
KUTADGU BİLİG’DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE YANSIMALARI Ss, 1532-1543
THE JOB AND TITLE NAMES OF KUTADGU BİLİG REVIEW THEIR REFLECTIONS ON DERLEME SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1747
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS BAĞLAMINDA KUMANLARIN / KIPÇAKLARIN GÜNDELİK HAYATINA DAİR SÖZ VARLIĞI: EŞYA ADLARI Ss, 1544-1560
VOCABULARY ON DAILY LIFE OF CUMAN / KIPCHAKS IN THE CONTEXT OF CODEX CUMANICUS: ARTICLE NAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3766
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ I Ss, 1561-1592
A CONCEPTUAL CLASSIFICATION ESSAY ON IDIOMS WHICH CONTAIN IN KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1755
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
TARİHÎ METİN OKUMALARINDA KELİMEYİ BÖLME VE KELİMELERİ BİRLEŞTİRME SORUNLARI: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DAN ÖRNEKLER Ss, 1593-1602
HISTORICAL TEXT WORD DIVISION AND WORDS OF CONSOLIDATION PROBLEMS IN READING: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1750
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Raghed MOHAMMAD  
-(I4)p / -(y)I4p tI4r EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1603-1610
A RESEARCH ABOUT A DIFFERENT USAGE OF THE SUFFIX -(I4)p / -(y)I4p tI4r
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.719
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
MANAS DESTANI’NDA TÜRK KELİMESİ VE AĞAÇ, KOYUN / KOÇ KÜLTLERİ Ss, 1611-1626
THE WORD ‘TÜRK’ IN MANAS EPIC AND TREES, SHEEP / RAM CULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1741
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birol İPEK  
TUVA TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME EDATLARI Ss, 1627-1650
INTENSITIVE PARTICLES IN TUVA TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1746
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel İbrahim KARACA Süleyman Kaan YALÇIN  
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN İKİLEMELERİN SÖZCÜK TÜRÜ / YAPI VE ANLAM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1651-1675
AN EVALUATION OF THE WORD TYPE / STRUCTURE AND MEANING OF REDUPLICATIONS OBSERVED IN THE DIALECTS OF AZERBAIJAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1740
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI (OĞUZ GRUBU TÜRK DİLLERİNDE GENEL İMLA KURALLARI) Ss, 1676-1681
SPELLING (ORTHOGRAPHIC) PROBLEMS IN TURKIC LANGUAGES (GENERAL SPELLING RULES OF OGHUZ GROUP TURKIC LANGUAGES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1758
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferdi GÜZEL  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA -GAl EKİ Ss, 1682-1693
-GAl SUFFIX IN THE DIALECTS OF TURKISH IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.727
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan BOZ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE OLASI SÖZLÜKSEL BOŞLUKLAR İÇİN BİR TELAFİ YÖNTEMİ: GERİ OLUŞUM Ss, 1694-1702
A COMPENSATION METHOD FOR POSSIBLE LEXICAL GAPS IN TURKEY TURKISH: BACK-FORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1763
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerime ÜSTÜNOVA  
DİLBİLGİSEL OLUMSUZLAYICILAR Ss, 1703-1715
GRAMMATICAL NEGATIVE POLARITY ITEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3765
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasene AYDIN  
YAZINSAL METİNLERDE DİL BİLGİSEL ZAMAN İŞARETLEYİCİLERİ ÜZERİNE Ss, 1716-1730
ABOUT THE TENSE MARKERS IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3764
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI I Ss, 1731-1747
THE CONTRIBUTION OF WORD UNITS TO STYLIZATION I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3763
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şener DEMİREL  
SIDKÎ BABA DİVANI’NDA YER ALAN “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ ADLI ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 1748-1764
IDEAS ABOUT THE PEOM NAMED “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ IN SIDKÎ BABA DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3768
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin ELİAÇIK  
EBUSSUUD EFENDİ’NİN FARSÇA BİR MANZUM FETVASI Ss, 1765-1772
A PERSIAN FATWA IN POETRY FORM WHICH WAS WRITTEN BY EBUSSUUD EFENDİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.707
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
XVII. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ TEBRİZLİ KAVSÎ VE DÎVÂNI ÜZERİNE Ss, 1773-1804
TEBRİZLİ KAVSÎ THE AZERBAIJANI POET OF THE 17TH CENTURY AND HIS DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.713
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kelime ERDAL  
KELOĞLAN MASALLARINDA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK İLETİLER Ss, 1805-1822
THE VALUES FOR CHILDREN EDUCATION IN KELOĞLAN TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3767
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ALAN  
BEKİR FAHRİ [İDİZ]’İN “JÖNLER” ROMANINDA ORYANTALİZM İZLERİ Ss, 1823-1840
TRACES OF ORIENTALISM IN “JÖNLER”, A NOVEL BY BEKIR FAHRI [İDİZ]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.734
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan GÜRGÜN  
METİNDİLBİLİMSEL YÖNTEM İLE ÇÖZÜMLENEN SAİT FAİK’İN DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ’NDE İNSANIN DOĞAYA TAHAKKÜMÜ VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ Ss, 1841-1882
MAN’S DESPOTISM AND ALIENATION OVER NATURE IN SAIK FAIK’S DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ THAT IS RESOLVED WITH THE TEXTLINGUISTICS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.690
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cafer ÖZDEMİR  
TOKATLI NURİ’NİN “DİLBERLER DESTANI” BAĞLAMINDA OSMANLI’DA KADIN Ss, 1883-1896
WOMEN IN OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF TOKATLI NURI’S “DİLBERLER DESTANI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1752
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya TAŞ  
DÜZCE’DE TAHTA BEŞİK YAPMA SANATI Ss, 1897-1911
THE ART OF MAKING WOODEN CRADLES IN DÜZCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.737
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZAMAN, KİP VE BAKIŞI ALGILAMA DÜZEYLERİ Ss, 1912-1944
TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS’ TENSE, MOOD AND ASPECT CONCEPTION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.729
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı MADEN Erhan DURUKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME KAYGILARI Ss, 1945-1957
LISTENING ANXIETIES OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.733
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu UÇGUN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1958-1970
A RESEARCH ON READING AND LISTENING ANXIETIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.736
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN Müzeyyen ALTUNBAY  
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE GÖRSEL SUNU VE GÖRSEL OKUMA ARACI OLARAK GRAFİK VE TABLOLARIN KULLANIMI Ss, 1971-1983
THE USE OF GRAPHS AND TABLES AS TOOLS OF VISUAL PRESENTATION AND VISUAL READING IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.671
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arif ÇERÇİ  
6. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİNLİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1984-1998
AN EVALUATION OF 6TH GRADE TURKISH WORKBOOK AND TEACHER’S GUIDE BOOK WITH REGARD TO THE COMPONENTS OF AN ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.712
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU  
FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ Ss, 1999-2022
ANALYSING A MODEL OVER USING TRAILER TECHNIQUE IN LANGUAGE SKILLS: AUSTRALIA AS A SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.722
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rabia Sena AKBABA Yalın Kılıç TÜREL  
YAZMA BECERİSİNDE DÖNÜT VE DÖNÜT ARACI OLARAK KULLANILAN BİLGİSAYARA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI Ss, 2023-2040
A LITERATURE REVIEW STUDY ON WRITING IN THE FEEDBACK AND FEEDBACK AS A TOOL USED COMPUTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.725
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice Çiğdem YILDIRIM  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİNDE BİR KILAVUZ: BEDRİKA-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ Ss, 2041-2063
A GUIDE IN THE HISTORY OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: OTTOMAN - TURKISH CONVERSATION - GRAMMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.726
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KUTADGU BİLİG’DEKİ EĞİTSEL ÖGELERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2064-2084
INVESTIGATING THE VIEWS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS REGARDING THE EDUCATIONAL NOTIONS IN KUTADGU BILIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.2762
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra Nur TİRYAKİ  
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 2085-2094
AN EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER AIDED INSTRUCTION IN PRE-READING-WRITING INSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.735
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed ÖZTÜRK Songül GİREN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE KİTAPLARINDAKİ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2095-2108
EXAMINATION OF PICTURED STORY BOOKS PREPARED FOR PRESCHOL CHILDREN REGARDING ELEMENTS OF FEAR AND VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.585
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burcu DÖNMEZ Kerim GÜNDOĞDU  
2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ Ss, 2109-2125
CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES AND THESES ON TURKISH LESSON CURRICULUM PUBLISHED BETWEEN THE YEARS OF 2000-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1743
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem PEKER Elvan EKİNCİ  
GENEL ÖZ-YETERLİĞİN SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ Ss, 2126-2140
THE PREDICTIVE EFFECT ON BEHAVIOR TO COPING WITH CYBERBULLYING OF GENERAL SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.681
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ  
Book Presentation and Evaluation: “GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) ADLI ESER GOBUSTAN’LA BULUŞTU Ss, 2141-2160
THE BOOK NAMED “GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) MEET WİTH GOBUSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3772
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Babek KURBANOV  
Book Presentation and Evaluation: AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN VE DİĞER TÜRK SOYLU HALKLARIN EN ESKİ TARİHİ İLE İLGİLİ GÜNCEL BİR MONOGRAFİ Ss, 2161-2169
A CURRENT MONOGRAPHY ABOUT THE OLDEST HISTORY OF AZERBAIJANI TURKS AND OTHER TURKIC ORIGIN PEOPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1759
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZEREN  
Book Presentation and Evaluation: STEVEN ROGER FISCHER’İN DİLİN TARİHİ (A HISTORY OF LANGUAGE) ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 2170-2176
ABOUT STEVEN ROGER FISCHER’S WORK NAMED A HISTORY OF LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1753
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri