• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


11/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2022

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nazmi ŞEN  
ESKİ UYGUR HUKUK VESİKALARINDAKİ İŞARETSİZ (/.Ø./) GÖREV ÖGELERİ Ss, 1-15
UNMARKED FUNCTIONAL ELEMENTS IN THE OLD UYGHUR LAW DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5469
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol KUYMA  
BİR ART GÖNDERİM ÖGESİ OLARAK ZAMİR VE İŞARET SIFATLARININ ATEBETÜ’L-HAKAYIK’TAKİ GÖRÜNÜMLERİ Ss, 16-35
THE APPEARANCES OF PRONOUNS AND DEMONSTRATIVE ADJECTIVE AS AN ANAPHORIC ELEMENT IN ATEBETÜ'L-HAKAYIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5433
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazmi ALAN  
BAMSI BEYREK HİKÂYESİNİN OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ AKTARMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 36-56
A COMPARATIVE STUDY ON INTRALINGUAL TRANSLATIONS OF STORY OF BAMSI BEYREK IN OGHUZ GROUP TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5424
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerime ÜSTÜNOVA  
EYLEM İSTEMİNE GÖRE ÖZNE TÜRÜ YA DA ÖZNE TÜRÜNE GÖRE EYLEM NİTELİĞİ BELİRLENEBİLİR Mİ? Ss, 57-68
IS IT POSSIBLE TO DETERMINE SUBJECT TYPE ACCORDING TO VOLITION OF VERB OR QUALITY OF VERB ACCORDING TO SUBJECT TYPE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5425
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülay DURMAZ - Şükrü BAŞTÜRK  
HİKÂYE-İ FÂTIMA VE DİL ÖZELLİKLERİ Ss, 69-92
FATIMA STORY AND LANGUAGE FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5480
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sait YILTER  
BİR SÂKÎNÂME ÖRNEĞİ OLARAK DEHHÂNÎ’NİN “OLA” REDİFLİ GAZELİ Ss, 93-122
AS A AN EXAMPLE OF SÂKÎNÂME DEHHÂNÎ’S GHAZAL WITH “OLA” RADIF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5398
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat KEKLİK  
SON DÖNEM DİVAN ŞAİRLERİNDEN HANDÎ VE BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ Ss, 123-147
HANDİ AND ITS UNKNOWN POEMS FROM LATEST DIVAN POETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5416
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cem Şems TÜMER  
SİSTEMATİK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE “SAFAHAT” Ss, 148-157
“SAFAHAT” IN ITS SYSTEMATIC UNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5455
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şeyma KARACA KÜÇÜK  
MEHMET ÂKİF ERSOY VE WILFRED OWEN’IN SAVAŞ ŞİİRLERİNDE PARÇALANMIŞ BEDENLER Ss, 158-166
THE FRAGMENTED BODIES IN THE WAR POEMS OF MEHMET AKİF ERSOY AND WILFRED OWEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5434
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebubekir ERASLAN  
“İSTİKLAL MARŞI”NDAN TÜRKÇE SÖZLÜK İÇİN KATKILAR Ss, 167-178
CONTRIBUTIONS TO TURKISH DICTIONARY FROM THE “İSTİKLAL MARŞI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5426
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alpay GEZER  
BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRİNDE BİR İNŞA UNSURU OLARAK DİL BİLGİSİ TERİMLERİNİN KULLANILMASI Ss, 179-196
A CONSTRUCTION ELEMENT IN BEHÇET NECATİGİL'S POETRY: THE USE OF GRAMMAR TERMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5421
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seda SELİM  
MİRVARİD DİLBAZİ’NİN ŞİİRLERİNDE VATAN KAVRAMI Ss, 197-219
THE CONCEPT OF HOMELAND IN MIRVARID DILBAZI’S POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5440
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dicle TEBEROĞLU  
İSLAM TÜRKAY VE TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 220-246
İSLAM TÜRKAY AND HIS PERSPECTIVE ON THE TURKIC WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5458
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Uluhan ÖZALAN  
FİNLANDİYA TATAR AYDINI HASAN HAMİDULLA (1900-1988): HAYATI VE ESERLERİ Ss, 247-257
AN INTELLECTUAL OF THE FINLAND TATAR COMMUNITY “HASAN HAMIDULLA” (1900-1988): HIS BIOGRAPHY AND WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5427
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif AKTAŞ  
2018-2021 LGS TÜRKÇE SORULARININ PISA OKUMA YETERLİK DÜZEYLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 258-276
EVALUATION OF 2018-2021 LGS TURKISH QUESTIONS ACCORDING TO PISA READING PROFICIENCY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5413
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin BAKİ  
OKUMA ÇEMBERİ YÖNTEMİNİN ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGISI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUMUNA ETKİSİ Ss, 277-301
THE EFFECT OF READING CIRCLE METHOD ON CRITICAL READING SELF-EFFICACY PERCEPTION AND CRITICAL THINKING ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5428
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba KAPLAN ALPTEKİN  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERE YÖNELİK YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 302-314
DEVELOPING A WRITING ATTITUDE SCALE FOR THE LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5322
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duygu AK BAŞOĞUL  
YABANCILARA TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE GİRDİ ODAKLI GÖREVLER Ss, 315-340
INPUT-BASED TASKS IN TEACHING TURKISH GRAMMAR AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5438
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehbare GERİBOVA  
ALMAN DİLİNİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILIKLI İLİŞKİLER KURMANIN PRAGMATİK DİDAKTİK AMACI Ss, 341-347
THE PRAGMA DIDACTICS PURPOSE OF ESTABLISHING MUTUAL RELATIONSHIPS IN THE TEACHING OF THE GERMAN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5478
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice GÜLER - Ercan DEMİRTAŞ - Ahmet EDİ  
COVID-19 SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 348-373
EXAMINING PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ON DISTANCE EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5355
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reziwanguli YUSUPU - Diğdem Müge SİYEZ - Alim KAYA  
THE UYGHURIAN VERSION OF THE KA-SI EMPATHIC TENDENCY SCALE-ADOLESCENT FORM: VALIDITY AND RELIABILITY Ss, 374-383
KA-SI EMPATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ-ERGEN FORMU’NUN UYGURCA VERSİYONU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5393
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet AVCI - Yasir KURT  
OPINIONS OF SCHOOL COUNSELORS IN TURKEY TOWARDS PLAY THERAPY Ss, 384-397
TÜRKİYE’DEKİ OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ OYUN TERAPİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5422
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan ASLAN - Tuğba GÜNER  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME (SENKRON) ORTAMLARI İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 398-421
AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS' EXPERIENCES WITH ONLINE LEARNING (SYNC) ENVIRONMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5439
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim ÇEKİÇ - Ali ÖZKAN  
GELENEKSEL TÖREN KEŞKEĞİNİN TÜRK GASTRONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 422-435
THE PLACE AND IMPORTANCE OF TRADITIONAL CEREMONIAL KESHKEK IN TURKISH GASTRONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5304
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
OKTYABR ÇEVRİLİŞİ SONRASI BAKIDA DAŞNAK-BOLŞEVİK İTTİFAQININ FƏALİYYƏTLƏRİ DÖVRÜN GÜRCÜ MƏTBUATINDA: 31 MART 1918-Cİ İL SOYQIRIMI Ss, 436-459
THE ACTIVITIES OF THE DASHNAK-BOLSHEVIK ALLIANCE IN BAKU AFTER THE OCTOBER REVOLUTION IN THE GEORGIAN PRESS OF THE PERIOD: THE GENOCIDE OF 31 MARCH 1918
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5466
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri