• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


7/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nurdin USEEV  
MOĞOLİSTAN’DA YENİ BULUNAN URTYN GOL YAZITI Ss, 2069-2077
NEWLY FOUND URTYN GOL INSCRIPTION IN MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4406
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şermin KALAFAT  
UYGUR SİVİL BELGELERİNDEKİ HESAPLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞINDAN HAREKETLE UYGURLARDA HESAP KAVRAMI VE KÜLTÜRÜ Ss, 2078-2118
CONCEPT AND CULTURE OF ACCOUNTING IN UIGHURS WITH REFERENCE TO THE ACCOUNT VOCABULARY IN UIGHUR CIVIL DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4329
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÇAĞATAYCA BİR KUR’AN TEFSİRİ ÜZERİNE Ss, 2119-2130
ON AN INTERPRETATION OF THE CHAGATAI TURKISH QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4280
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burhan BARAN  
OSMANLI TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ARAPÇA, FARSÇA VE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN YERİ Ss, 2131-2142
THE PLACE OF ARABIC, PERSIAN AND OLD ANATOLIAN TURKISH IN TEACHING OTTOMAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4285
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe İLKER  
“BARINDIR-“ FİİLİNİN BİLİMSEL YAZILARDAKİ ANLAM GENİŞLEMESİ ÜZERİNE Ss, 2143-2153
ON THE SEMANTIC EXTENSION OF THE VERB “HOST” IN SCIENTIFIC PAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4353
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mihrican ÇOLAK  
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA “KILIÇ” Ss, 2154-2188
“SWORD” IN TURKISH VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4255
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serpil ERSÖZ  
TÜRKÇEDE GÖÇÜŞME: TANIM VE TASNİF Ss, 2189-2203
METATHESIS IN TURKISH: DEFINITION AND CLASSIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4260
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuh DOĞAN  
SÖZ DİZİMSEL AÇIDAN TÜRKÇE FİİL SINIFLARI Ss, 2204-2225
SYNTACTIC CLASSES OF TURKISH VERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4318
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan BÖLÜK  
SERİK AĞZINDA ÜNLÜLER Ss, 2226-2259
VOCALS IN THE SERİK DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4386
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru GÜVENEN  
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDEN HAREKETLE KAHRAMANMARAŞ AĞZINA AİT BİR SÖZ VARLIĞI DENEMESİ Ss, 2260-2272
A VOCABULARY EXPERIMENT OF THE KAHRAMANMARAŞ DIALECT MOVED FROM DERLEME SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4233
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman ARICAN  
AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER Ss, 2273-2290
THE LEXICO-STYLISTIC ASPECTS FROM AKBAR RYSKUL’S POETICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4334
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih ZEKA  
KİŞİLER BAĞLAMINDA ÇİNGENE VE PYGMALION’IN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Ss, 2291-2312
COMPARATIVE ANALYSIS OF ÇİNGENE AND PYGMALION IN THE CONTEXT OF THEIR CHARACTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4305
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metin AKYÜZ  
“… VE DEĞİRMEN DÖNERDİ” ÜZERİNE BİR DRAMATURJİ DENEMESİ Ss, 2313-2323
A DRAMATURGIC ANALYSIS ON “… VE DEĞIRMEN DÖNERDI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4310
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Könül GULİYEVA - İlkin GULUSOY  
AZERBAYCAN EDEBİYATINDA KARABAĞ TEMALI ŞİİRLER (ŞİİRLERDE VATAN ÖZLEMİ) Ss, 2324-2351
POEMS ON KARABAKH THEME IN AZERBAIJAN LITERATURE (NOSTALGIA FOR MOTHERLAND IN POEMS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4263
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tacettin ŞİMŞEK  
TÜRK MASAL ANLATMA GELENEĞİNDE ELMA ÖDÜLÜ Ss, 2352-2368
APPLE AWARD IN THE TRADITION OF TURKISH TELL TALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4407
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ERSAL - Bülent AKIN  
DEDE KORKUT KİTABI’NI ALEVİLİK PENCERESİNDEN OKUMAK Ss, 2369-2408
READING THE BOOK OF DEDE KORKUT THROUGH THE PERSPECTIVE OF ALEVISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4397
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ALPTEKİN  
DELİ DUMRUL HİKÂYESİ’NİN KONYA-EREĞLİ VARYANTI Ss, 2409-2429
KONYA-EREĞLİ VERSION OF THE STORY OF DELI DUMRUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4246
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ABALI  
SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI Ss, 2430-2451
TRADITIONAL TURKISH NARRATIVE HEROES RENEWED IN VIRTUAL CULTURAL ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4271
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HEDEF KİTLENİN / “ÖĞRENEN”İN ÖNEMİ Ss, 2452-2463
TARGET GROUP’S / LEARNER’S IMPORTANCE IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4368
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2464-2479
EVALUATION OF POSTGRADUATE STUDIES CONDUCTED ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4254
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuray BIÇAK - Mehmet ALVER  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 2480-2501
TEACHERS’ WIEWS ON THE 2018 TURKISH LESSON CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4355
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ALTUNKAYA - Yusuf SÜLÜKÇÜ  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 2502-2517
THE CORRELATION BETWEEN READING STRATEGY METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS AND READING COMPREHENSION SKILLS OF 7TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4328
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zekerya BATUR - Emel ŞAŞMAZ  
DEVLET TİYATROLARINDA OYNANAN ÇOCUK TİYATRO OYUNLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE BU OYUNLARIN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKISI Ss, 2518-2550
VALUE EDUCATION IN CHILDREN THEATERS PLAYED IN STATE THEATERS AND CONTRIBUTION TO THESE THEATER PLAYS TO TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4322
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE YAŞADIKLARI DİNLEME SORUNLARI VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ Ss, 2551-2571
LISTENING PROBLEMS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS DURING TURKISH LESSONS AND THEIR EXPECTATIONS REGARDING SOLUTION OF THESE PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4332
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Mustafa YOĞURTÇU  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE MASALLARI DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLEMENİN TÜRKÇE DERSİNE ETKİSİ Ss, 2572-2590
THE EFFECT OF TEACHING FAIRY TALES TO THE GIFTED STUDENTS THROUGH DRAMA ON TURKISH LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4223
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Keziban TEKŞAN - Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
YAZMA ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 2591-2607
WRITING AUTONOMY SCALE: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4379
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Emine Birgül ZELZELE  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKRAN OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 2608-2628
INVESTIGATION OF SCREEN READING PERCEPTIONS SELF EFFICACY PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4383
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Hacer ÖZER  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ ÜRÜNLERİN KULLANIMI VE DEĞER AKTARIMINDAKİ KATKILARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 2629-2655
PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT USING OF LITERARY WORKS AND ON THE CONTRIBUTIONS OF LITERARY WORKS TO TRANSFER VALUES IN TEACHING SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4398
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İhsan ÜNLÜ - Alper KAŞKAYA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2656-2679
EXAMINING THE VIEWPOINTS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON VALUE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4361
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Zafer ÇAKMAK  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YANSIMALARI Ss, 2680-2697
SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION AND ITS REFLECTIONS ON CURRICULA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4371
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2698-2720
INVESTIGATION OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS' ATTITUDES AND OPINIONS CONCERNING VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4333
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut POLATCAN  
OKULLARDA SOSYAL SERMAYE ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 2721-2732
SOCIAL CAPITAL IN SCHOOL: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4338
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Javier Cavazos VELA - Mehmet Akif KARAMAN - Wayne D. SMITH - Yvette HINOJOSA  
AN EXAMINATION OF THE STRUCTURE OF THE VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS SCALE WITH LATINA/O STUDENTS Ss, 2733-2746
MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİNİN YAPISAL YÖNDEN LATİN ÖĞRENCİLER İLE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4272
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faysal ÖZDAŞ - Mürşet ÇAKMAK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 2747-2766
METAPHOR PERCEPTIONS RELATED TO THE TEACHING PRACTICE OF TEACHER CANDIDATES’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4323
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emin Tamer YENEN - Hasan Hüseyin KILINÇ  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2767-2787
INVESTIGATING TEACHERS’ GENERAL COMPETENCY LEVELS OF TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4325
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞAHİN  
APOLLONIA NEKROPLÜ KURTARMA KAZILARI 2016-2017 MEZAR TİPLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 2788-2812
SALVAGE EXCAVATIONS AT THE NECROPOLIS OF APOLLONIA IN 2016-2017 AN ANALYSIS ON GRAVE TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4360
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Handan BARAN  
GELENEKSEL GİYSİLERDE VE TARİHÎ YAPILARDA SÜSLEME MOTİFLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Ss, 2813-2832
DECORATING MOTIFS IN TRADITIONAL DRESSES AND HISTORICAL BUILDINGS: ESKİŞEHİR EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4301
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri