• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


12/3 . SayıEditor

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZAssistant Editor

Doç. Dr. Onur ER - Doç. Dr. Nurşat BİÇER Bursa  2023

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Erdoğan Serdar ÇALIK https://doi.org/10.7884/teke.1334089  
YUSUF HAS HACİB VE EDİP AHMET YÜKNEKİ’NİN AHLAK ANLAYIŞLARINDA RASYONALİST TEMELLER Ss, 881-893
THE RATIONALIST UNDERPINNINGS INHERENT IN THE ETHICAL FRAMEWORKS ESPOUSED BY YUSUF HAS HACİB AND EDİP AHMET YÜKNEKİ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sahra İpek EDİS Aydoğan https://doi.org/10.7884/teke.1360024  
A NEW PERSPECTIVE TO THE DEDE KORKUT STORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF HABITUS, CAPITAL AND FIELD CONCEPTS OF PIERRE BOURDIEU Ss, 894-907
PİERRE BOURDİEU'NÜN HABİTUS, SERMAYE VE ALAN KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NE YENİ BİR BAKIŞ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sezergül YIKMIŞ https://doi.org/10.7884/teke.1309284  
TÜRKÇEDE ÇIKARIM: VESÎLETÜ’N- NECÂT ÖRNEĞİ Ss, 908-924
INFERENCE IN TURKISH: THE EXAMPLE OF VESÎLETÜ’N- NECÂT

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Doğan ÇOLAK https://doi.org/10.7884/teke.1309412  
SAHA TÜRKÇESİNDE TAĞIS- “ÇIKMAK” FİİLİNİN TASVİR FİİLİ OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE Ss, 925-934
ON THE USE OF THE VERB TAĞIS- (TO GO OUT) AS A DESCRIPTIVE VERB

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nursan ILDIRI https://doi.org/10.7884/teke.1323547  
ÖZBEK TÜRKÇESİNDE NOKTALAMA İŞARETLERİNİN KULLANIMI Ss, 935-956
THE USE OF PUNCTUATION MARKS IN UZBEK TURKISH

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arzu KİYAT https://doi.org/10.7884/teke.1313441  
KIRGIZ TOPLUMUNDA AKSAKAL Ss, 957-967
AKSAKAL IN KYRGYZ SOCIETY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif Şebnem DEMİRCİ https://doi.org/10.7884/teke.1285217  
KÖROĞLU DESTANI’NIN KAZAK VERSİYONUNDA CADININ FİZİKSEL İMAJINA AİT BİR UNSUR: KULAK Ss, 968-975
AN ELEMENT OF THE PHYSICAL IMAGE OF THE WITCH IN KÖROĞLU EPIC IN THE KAZAKH VERSION: EAR

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seher ÖZSERT https://doi.org/10.7884/teke.1353259  
A THEMATOLOGICAL COMPARISON OF THE DOMINANT FEMALE FIGURES IN EURIPIDES’ MEDEA, WILLIAM SHAKESPEARE’S MACBETH AND ÖZEN YULA’S UNOFFICIAL ROXELANA Ss, 976-989
EURIPIDES’İN MEDEA’SI, WILLIAM SHAKESPEARE’İN MACBETH’İ VE ÖZEN YULA’NIN GAYRİ RESMİ ROXELANA’SINDAKİ BASKIN KADIN FİGÜRLERİNİN TEMATOLOJİK KARŞILAŞTIRILMASI

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre VURAL https://doi.org/10.7884/teke.1288723  
KERBELA’NIN BED SURETLERİ Ss, 990-1008
WORSE FACES OF KERBALA

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mete Bülent DEGER https://doi.org/10.7884/teke.1292160  
YENİŞEHİRLİ AVNÎ’NİN “DUYMASIN” REDİFLİ GAZELİNE PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI ÇERÇEVESİNDE BAKIŞ Ss, 1009-1023
A VIEW TO YENIŞEHIRLI AVNÎ’S GHAZAL OF “DUYMASIN” REPEATED VOICE IN THE FRAMEWORK OF PSYCHOANALYTIC LITERARY THEORY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih YEŞİLBAĞ https://doi.org/10.7884/teke.1342389  
MAKSADÎ’NİN KANİJE KALESİ FETİHNÂMESİ Ss, 1024-1054
MAKSADÎ’S FETİHNÂME OF THE CONQUEST OF KANİJE CASTLE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed İkbâl GÜLER Yavuz BAYRAM https://doi.org/10.7884/teke.1312337  
TÜRKÇEDE İLK ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ: KISSA-İ ANTER MUKADDİMESİ Ss, 1055-1076
FIRST TRANSLATION CRITICAL IN TURKISH: QISSA-I ANTAR INTRODUCTION

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Kamil ÇORBACI https://doi.org/10.7884/teke.1281916  
TÜRK EDEBİYATI VE AHLAK EĞİTİMİNDE NASİHATİN ÖNEMİ: SALİH SAİM UNAR'IN ANA BABA NASİHATLERİ KİTABININ TRANSKRİPSİYONU VE ANALİZİ Ss, 1077-1095
THE IMPORTANCE OF ADVICE IN TURKISH LITERATURE AND MORAL EDUCATION: TRANSCRIPTION AND ANALYSIS OF SALİH SAİM UNAR'S MOTHER AND FATHER ADVICE BOOK

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özge ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1360026  
TÜRK ÖYKÜSÜNDE DENEYSEL BİR YÖNTEM: ÖYKÜYÜ SOMUTLAŞTIRMA İMKÂNI OLARAK TİPOGRAFİK TASARILAR Ss, 1096-1127
AN EXPERIMENTAL METHOD IN THE TURKISH STORY: TYPOGRAPHIC DESIGNS AS A POSSIBILITY TO CONCRETE THE STORY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muzaffer UZUN https://doi.org/10.7884/teke.1276484  
BİR METİN DİL BİLİMSEL ÇÖZÜMLEME: YUSUF ATILGAN’IN “TUTKU” ADLI HİKÂYESİNDE BAĞLAŞIKLIK VE TUTARLILIK Ss, 1128-1158
A TEXT LINGUISTIC ANALYSIS: COHESION AND COHERENCE IN YUSUF ATILGAN'S STORY TITLED “TUTKU”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah AYDIN Mahmut Abdullah ARSLAN https://doi.org/10.7884/teke.1279515  
YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM’IN ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1159-1173
EXAMINATION OF YEŞİL GÖZLÜ KARDAN ADAM TERMS OF NARRATIVE TECHNIQUES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeki GÜREL https://doi.org/10.7884/teke.1301339  
ALİ ULVİ KURUCU’NUN ŞİİRLERİNDE MEHMET AKİF ERSOY Ss, 1174-1187
MEHMET AKİF ERSOY IN ALİ ULVİ KURUCU'S POEMS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selenay KOŞUMCU https://doi.org/10.7884/teke.1275583  
ADIL/AD (+İYELİK) +{lI4K}” YAPISINDA +{lI4K} BİÇİMBİRİMİNİN “+(A) göre” İŞLEVİ ÜZERİNE Ss, 1188-1200
THE MORPHEME OF +{lI4K} IN THE STRUCTURE OF PRONOUN/NOUN (+POSSESIVE)+{lI4K}” ON THE FUNCTION “+(A) göre”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN Nidanur DURMAZ https://doi.org/10.7884/teke.1360029  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ANAHTAR YETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (8. Sınıf Örneği) Ss, 1201-1220
EXAMİNATİON TURKİSH TEXTBOOKS İN TERMS OF KEY COMPETENCİES (8TH GRADE EXAMPLE)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan SARITİKEN https://doi.org/10.7884/teke.1354185  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DRAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1221-1236
EVALUATION OF TURKISH TEACHER CANDIDATES' OPINIONS ON THE USE OF DRAMA TECHNIQUE IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSONS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğba DEMİRTAŞ TOLAMAN Emin Köse https://doi.org/10.7884/teke.1275269  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ İÇİN KULLANILAN WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 1237-1253
WEB 2.0 TOOLS USED İN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' TURKİSH LESSONS SELF-PERCEPTİONS: A CASE STUDY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül KERAY DİNÇEL Gül SANLAV https://doi.org/10.7884/teke.1314293  
OKUMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1254-1285
EXAMINATION OF GRADUATE THESIS ON READING STRATEGIES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlayda KAYA https://doi.org/10.7884/teke.1360030  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM TEMELLİ ETKİNLİKLERİN KONUŞMA BECERİSİNDE KULLANIMINA DAİR ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1286-1304
STUDENT OPINIONS ON THE USE OF COMMUNICATIVE APPROACH-BASED ACTIVITIES IN SPEAKING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Musa KAYA https://doi.org/10.7884/teke.1360033  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE AKTARIMLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ Ss, 1305-1319
ANALYSIS OF THE STUDIES ON THE TRANSFERS IN TEACHING TURKISH AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEABSTRACT

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selçuk DOĞAN Mehmet Volkan DEMİREL https://doi.org/10.7884/teke.1360034  
TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN İNANÇLARI Ss, 1320-1339
TEACHER BELIEFS ON DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A SECOND LANGUAGE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zehra Sümeyye ERTEM https://doi.org/10.7884/teke.1341003  
HOLLANDA VE TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLMAK Ss, 1340-1361
BECOMING AN ENGLISH TEACHER IN NETHERLANDS AND TURKEY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatime KIRS Bayram AŞILIOĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1360035  
2018 ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ELEŞTİREL OKUMA KAZANIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1362-1381
EXAMINATION OF 2018 SECONDARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE CURRICULUM IN TERMS OF CRITICAL READING OUTCOMES

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve KURUM Murat İNCE, Cevat EKER https://doi.org/10.7884/teke.1360038  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1382-1398
THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM TEACHERS' ACADEMIC OPTIMISM AND PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL SELF-EFFICACY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esmehan ÖZER Hülya KOÇ https://doi.org/10.7884/teke.1344192  
ÖZEL YETENEKLİ VE TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA BELLEĞİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1399-1414
EXAMINATION OF WORKING MEMORY SKILLS OF GIFTED AND TYPICAL DEVELOPMENT STUDENTS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkadir ÖZKAYA Okan SARIGÖZ, Abdulkadir DEMİR, Ahmet BOZAK https://doi.org/10.7884/teke.1339900  
THE ACHIEVEMENTS LEVELS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE SCIENCE CURRICULUM ON THE SUBSTANCE AND ITS NATURE: AN ANALYSIS THROUGH THE REVISED BLOOM'S TAXONOMY Ss, 1415-1434
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI MADDENİN DOĞASI KONUSUNDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ: YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Didem KAYAHAN YÜKSEL Hakan SARIÇAM https://doi.org/10.7884/teke.1293454  
ÖĞRETMEN KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1435-1449
THE ADAPTATION OF TEACHER GRIT SCALE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kaan GÜNEY Zeliha Tuba Erşahin https://doi.org/10.7884/teke.1360041  
MASLOW HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA DEZAVANTAJLI BİREYLERDE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME MOTİVASYONU OLUŞTURMAK AMACIYLA ÜNLÜ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN BİYOGRAFİK İNCELEMESİ Ss, 1450-1472
A BIOGRAPHICAL EXAMINATION OF FAMOUS INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN ORDER TO CREATE THE MOTIVATION OF SELF-REALIZATION IN DISADVANTAGED INDIVIDUALS IN THE CONTEXT OF MASLOW HIERARCHY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ali EROĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1275010  
ANTALYA KALEİÇİ ÖZEL KOLEKSİYONLARDA BULUNAN ÇUVAL DOKUMALARI Ss, 1473-1495
SACK WEAVINGS IN PRIVATE COLLECTIONS IN ANTALYA KALEICI

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri