• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


10/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2021

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mustafa ŞAHİN  
BATI SANATINDA TOMRİS HAN Ss, 1-17
TOMYRIS KHAN IN WESTERN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5217
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer ŞEHİTOĞLU  
BUDİST ÇEVREYE AİT ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDE GEÇEN “YUÇUL BODUN” KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 18-28
AN ASSESSMENT ON THE CONCEPTUAL SIGN OF “YUÇUL BODUN” IN THE WORKS OF THE OLD UIGHUR TURKISH PERIOD OF THE BUDDHIST ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5178
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Banu GÜZELDEREN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE -IcI STANDARTLAŞMAMIŞ BİR GELECEK ZAMAN EKİ OLABİLİR Mİ? Ss, 29-41
CAN -IcI BE A NON-STANDARD FUTURE TENSE SUFFIX IN THE OLD ANATOLIAN TURKISH?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5201
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet DİNÇ  
SON DÖNEM ÇAĞATAYCA TARİH ESERİ ŞECERE-Yİ HAREZMŞÂHÎ’DE YER ALAN DEYİMLER Ss, 42-63
IDIOMS IN LOCATED THE RECENT CHAGATAY HISTORICAL WORK ŞECERE-Yİ HAREZMŞÂHÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5180
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Anıl DÜŞMEZ - A. Melek ÖZYETGİN  
16. YÜZYILA AİT NEVADİRÜ’T-TEVARÎH’TE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE Ss, 64-83
ABOUT THE IDIOMS IN NEVADİRÜ’T-TEVARÎH WRITTEN IN THE 16th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5187
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Burak ÇAKIN  
SİYASÎ HAYATIN KLASİK EDEBİYATA YANSIMASINA BİR ÖRNEK: FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂN-NÂMESİ (14-15. CİLTLER) Ss, 84-102
AN EXAMPLE OF REFLECTION OF POLITICAL LIFE IN CLASSICAL LITERATURE: SULEYMAN-NAMAH OF FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ (14-15. VOLUMES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5196
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadriye YILMAZ  
NİYÂZÎ’NİN VAK‘A-I MANSÛR-I HALLÂCÎ ADLI MESNEVİSİ VE MESNEVİNİN ROMAN JAKOBSON’UN BİLDİRİŞİM MODELİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 103-123
AN ANALYSIS ON NIYÂZÎ’S MASNAVI OF VAK‘A-I MANSÛR-I HALLÂCÎ IN TERMS OF THE COMMUNICATION MODEL OF ROMAN JAKOBSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5211
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
COMPARATIVE LITERATURE AT UNIVERSITIES IN TURKEY: THEORY, APPLICATION, DEVELOPMENT AND TRENDS Ss, 124-138
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT: KURAM, UYGULAMA, GELİŞİM VE YÖNELİMLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5192
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kudret SAVAŞ  
KÛTÜ’L AMÂRE’NİN ŞİİR ANITI: DİCLE ÖNÜNDE Ss, 139-159
POEM MONUMENT OF KÛTÜ’L-AMÂRE: DİCLE ÖNÜNDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5193
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih Koralp GÜREŞİR  
ERKEN CUMHURİYET DEVRİ RESMÎ İDEOLOJİSİNİ OSMANLI TARİHİ KONULU ROMANDAN OKUMA DENEMESİ (1923-1938) Ss, 160-178
AN ATTEMPT TO READ THE OFFICIAL IDEOLOGY OF THE EARLY REPUBLICAN ERA FROM THE NOVEL ON THE OTTOMAN HISTORY (1923-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5212
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Murat YILDIRIM  
AZERBAYCAN MİLLÎ ŞAİRİ AHMET CEVAT’IN ŞİİRLERİNDE TÜRKİYE Ss, 179-191
TURKEY IN THE POEMS OF AZERBAIJAN’S NATIONAL POET AHMET CEVAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5245
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Taşpolot SADIKOV - Kerim SARIGÜL  
MAKİNE ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ VE MAKİNE ÇEVİRİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU Ss, 192-205
MACHINE TRANSLATION METHODS AND CURRENT STATE OF MACHINE TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5195
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülden KESKİNOĞLU - Celile Eren ÖKTEN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SÖZ SANATLARININ METAFORLARLA ÖĞRETİLMESİ Ss, 206-221
TEACHING THE FIGURES OF SPEECH WITH USING METAPHOR IN TURKISH SECONDARY SCHOOL COURSEBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5176
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aykut BORA - M. Abdullah ARSLAN  
TÜRKÇE DERS (5, 6, 7, 8) KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ss, 222-236
ANALYSIS OF THE TEXTS IN TURKISH LESSONS (5, 6, 7, 8) BOOKS IN TERMS OF READABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5244
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÜLKER  
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN A1 SEVİYESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETİM VİDEOLARININ ÇOKLU ORTAM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 237-254
EVALUATION OF A1 LEVEL TURKISH EDUCATION VIDEOS OF YUNUS EMRE INSTITUTE ACCORDING TO THE MULTI-MEDIA PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5200
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz ÇETİN - Kerim GÜNDOĞDU  
GÖLGE EĞİTİM: DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 255-271
SHADOW TRAINING: A CASE STUDY ON SUPPORT AND TRAINING COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5182
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bünyamin ATICI - Muhterem AKGÜN  
EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİME İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Ss, 272-284
CONTENT ANALYSIS OF THE RESEARCHES ON USING CLOUD COMPUTING IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5203
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safiye SARICI BULUT  
TOPLUMSAL İLGİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 285-303
DEVELOPMENT OF SOCIAL INTEREST SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5190
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Samet ATA - İsmihan Zeliha ARTAN  
EXAMINATION OF ADOLESCENTS’ PROSOCIAL BEHAVIOUR TENDENCIES IN TERMS OF SOME VARIABLES: A CITY SAMPLE Ss, 304-320
ERGENLERİN PROSOSYAL DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: BİR ŞEHİR ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5208
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı KARTOL - Nihan ARSLAN  
TURKISH VERSION OF THE FEEDBACK ORIENTATION SCALE: INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES Ss, 321-329
GERİ BİLDİRİM ORYANTASYON ÖLÇEĞİ: PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5129
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır OĞUZ  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ANA DİLİ ÖĞRETİMİ KONULU ÇALIŞMALARIN (2017-2020) EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 330-348
AN INVESTIGATION ON TRENDS OF STUDIES ON HOMEMADE LANGUAGE TEACHING TO SPECIALLY TALENTED STUDENTS (2017-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5222
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin BAYRAM  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 349-369
INVESTIGATING MA AND Phd THESES ON THE USE OF ORAL AND WRITTEN LITERATURE WORKS IN SOCIAL STUDIES TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5181
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beyhan BAYRAK - Abamüslim AKDEMİR  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN ETİK DEĞER OLARAK MERHAMET KAVRAMI Ss, 370-383
THE CONCEPT OF COMPASSION AS AN ETHICAL VALUE FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5204
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman AKHAN  
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 384-398
HISTORY TEACHERS 'OPINIONS ABOUT ENSURING THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5233
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep YADİGAROĞLU - Pınar ŞAHİN  
TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ’NDE SESLENDİRİLEN ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN BESTECİ, YÖRE, MAKAM VE ÖLÇÜ YAPISI BAKIMINDAN ANALİZİ Ss, 399-412
ANALYSIS OF POLYPHONIC TURKISH MUSIC SONGS PERFORMED AT THE CHOIRS FESTIVAL OF TURKEY IN TERMS OF COMPOSERS, REGIONS, MAQAMS AND RHYTMIC STRUCTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5220
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri