ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING PROFESSIONAL LAW )

Yazar : Kadir ULUSOY  - Tuğçe Gamze İŞÇİ - Bahattin ERKUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 335-348
    


Abstract

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir konumda yer alan öğretmenlik mesleği, taşıdığı misyon itibariyle ülkemizin geleceği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir.  Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve en az yüksek lisans düzeyinde eğitim seviyesine sahip öğretmenler araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, araştırmada toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik olumlu görüşe sahip olduğu ancak beklentilerini karşılamadığı, kariyer basamağı uygulamasında; uzman ve baş öğretmenlik için beklenen sürenin daha kısa olması, öğretmenlerin yaptıkları akademik çalışmalar ve projelerin de kariyer basamaklarına dâhil olması ve öğretmenleri kişisel gelişim noktasında motive edecek, ekonomik olarak iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik, öğretmen görüşleri.Özet

The teaching profession, which is in an important position today as it was in the past, has a direct impact on the future of our country due to its mission. The aim of the study is to reveal the opinions of teachers about the "Teaching Profession Law". Case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. In the creation of the study group, criterion sampling, one of the purposive sampling methods, was preferred. In this context, teachers working in the Ministry of National Education and having at least a master's degree level constituted the study group of the research. A semi-structured interview form was used as a data collection tool, and the data collected in the research were analyzed with descriptive statistics. As a result of the research, it was found that teachers had a positive opinion about the Teaching Profession Law, but the did not meet their expectations, in the career ladder application; It has been concluded that the expected time for specialist and head teachers should be shorter, the academic studies and projects of teachers should be included in the career steps, and regulations should be made that will motivate teachers at the point of personal development and provide economic improvements.Anahtar Kelimeler

Teaching Profession Law, teaching, teacher opinions.