JEAN FRANÇOIS SUDRE’NİN “LANGUE MUSICALE UNIVERSELLE” (“SOL RE SOL”) MÜZİK DİLİNE BİR BAKIŞ
(A LOOK AT THE MUSICAL LANGUAGE OF JEAN FRANÇOIS SUDRE’S “LANGUE MUSICALE UNIVERSELLE” (“SOL RE SOL”) )

Yazar : Mihriban MAMMADALIYEV    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 410-426
    


Abstract

Bu çalışmada, Jean François Sudre’nin “Langue Musicale Universelle” (“Sol Re Sol”) yapay müzik dilinin tarihsel boyutu, kullanım şekilleri, yazımı ve iletişim araçları ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, unutulmuş olan bu müzik dilini tekrar gündeme getirmek, aynı zamanda Sudre tarafından öne sürülen müziğin evrenselliği fikrini araştırmak ve bu müzik dilinin yararları ile kısıtlılıklarını ele alarak değerlendirmektir. Çalışmada nitel yöntem kullanılmış olup literatür taraması yapılmıştır. Bulgular bölümünde “Langue Musicale Universelle” (“Sol Re Sol”) müzik dilinin sözlerinin tümünün majör dizisinde yer alan yedi nota ile oluştuğu belirtilmiştir. Bu müzik dili yazarak, solfej okuyarak, şarkı söyleyerek, müzik aletlerinde icra ederek, şifrelerle kodlayarak; el hareketleriyle, çizimlerle, renklerle ve diğer iletişim araçlarıyla ifade edilebilmektedir. Ayrıca, görme, konuşma veya işitme engelli bireylerin erişebileceği evrensel bir müzik dilinin olduğu görülmektedir. Sudre tarafından müziğin evrensel bir dil olduğu düşüncesi iddia edilmiş olup sonuç bölümünde konuyla ilgili eleştirel bir değerlendirme yapılmıştır.Keywords

Müzik dili, yapay dil, evrensel müzik dili, işaret dili.Özet

In this study, the historical dimension, usage patterns, notation, and communication methods of Jean François Sudre’s “Langue Musicale Universelle” (“Sol Re Sol”), an artificial musical language, have been discussed. The aim of the research is to bring this forgotten musical language back into the spotlight, while also exploring Sudre’s idea of the universality of music and evaluating the benefits and limitations of this musical language. A qualitative method was used in the study, and a literature review was conducted. In the findings section, it is indicated that the “Langue Musicale Universelle” (“Sol Re Sol”) musical language consists of seven notes that are all part of the major scale. This musical language can be expressed in writing, by reading solfège, through singing, playing musical instruments, encoding with codes, hand gestures, drawings, colors, and other communication tools. Furthermore, it is observed that there exists a universal musical language accessible to individuals with visual, speech, or hearing impairments. Sudre posited the idea that music is a universal language, and a critical evaluation of this notion is presented in the conclusion section.Anahtar Kelimeler

Music language, artificial language, universal music language, sign language.