ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GENEL YETERLİK ALGILARI İLE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL COMPETENCY PERCEPTIONS AND ATTITUDES TO MEASUREMENT AND EVALUATION FOR PRE-SERVICE TEACHERS )

Yazar : Keziban KILIÇ TOPAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 362-373
510    424


Abstract
Ölçme ve değerlendirme, eğitimin ve eğitimde kalite arayışının temel unsurlarından biridir. Bu çalışmada ölçme ve değerlendirme dersi almış öğretmen adaylarının bu derse yönelik genel yeterlik algılarının ve tutumlarının belirlenmesi, genel yeterlik algısı ve tutum arasındaki ilişki, ilişkinin derecesi ve ölçme ve değerlendirme dersine yönelik genel yeterlik algısının tutuma olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine yönelik yeterlik algılarını belirlemek amacıyla “Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği”, bu derse yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanteri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde lisans programlarına kayıtlı ölçme ve değerlendirme eğitimi almış öğretmen adayları oluşturmaktadır. Ankete katılan öğretmen adayları, seçkisiz olasılıklı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Lisans programlarına göre tabakalara ayrılan evren içerisinde 342 öğretmen adayı seçilmiştir. İki ölçek için lisans programlarının ortalamaları arasında bir farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi kullanılarak belirlenmiştir. Varyans analizi sonucu ortaya çıkan farklılıkların hangi lisans programları arasında olduğu Post-Hoc testleri içerisinden Tukey testi ile belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bu derse yönelik genel yeterlik algıları ve tutum arasındaki ilişki araştırılmış ve genel yeterlik algılarının tutuma olan etkisi regresyon analizi ile tespit edilmiştir.

Keywords
Ölçme ve değerlendirme, tutum, öğretmen adayları, eğitim, yeterlik algısı.

Özet
Measurement and evaluation is one of the basic elements of education and the pursuit of quality in education. In this study, it is aimed to determine the general efficacy perceptions and attitudes of pre-service teachers who have taken assessment and evaluation course, the relationship between efficacy and attitude, the degree of the relationship and the effect of general efficacy perception on assessment and evaluation course on attitude. " Measurement and evaluation common competency perceptıon scale for prospectıve teachers: a validity and reliability study " was used to determine the efficacy perceptions of prospective teachers towards the assessment and evaluation course, and the "" Adaptation of Attitudes toward Educational Measurement Inventory (ATEMI) to Turkish" scale was used to determine their attitudes towards this course. The universe of the research consists of pre-service teachers enrolled in undergraduate programs in the Faculty of Education of Amasya University, who received assessment and evaluation training. The prospective teachers who participated in the survey were selected using the stratified sampling method, which is one of the non-random sampling methods. 342 pre-service teachers were selected as participants in the universe divided into strata according to undergraduate programs. A one-way analysis of variance was used to determine whether there was a difference between the mean of undergraduate programs for the two scales. Among the undergraduate programs, the differences that emerged as a result of the analysis of variance were determined by the Tukey test among the Post-Hoc tests. The relationship between pre-service teachers' general efficacy perceptions and attitudes towards this course was investigated and the effect of general efficacy perceptions on attitude was determined by regression analysis.

Anahtar Kelimeler
Measurement and evaluation, attitude, pre-service teachers, education, competency perception.