ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
(ANALYSING OF PROSPECTIVE TEACHERS’ SPEAKING ANXIETY (A SAMPLE OF ZİYA GÖKALP FACULTY OF EDUCATION) )

Yazar : Erdost ÖZKAN  İsmail KINAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 1290-1301
267    2685


Abstract
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının konuşma kaygılarını çeşitli değişkenler açısından irdelemektir. Araştırma 2013-2014 akademik yılında, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde eğitim gören 308 kadın (% 61.8) ve 190 erkek (%38.2) olmak üzere toplam 498 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, 3 boyuttan oluşan 40 maddelik “Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” (ÖAKKÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının konuşma kaygıları arasında, daha önce resmî bir törende konuşma yapma, sorusuna göre -hayır diyen kişiler lehine anlamlı farkın olduğu, öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının sınıf düzeylerine ve alanlarına göre, fizyolojik belirtiler alt boyutu dışındaki tüm alt boyutlarda ve toplam kaygı puanlarında, anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna erişilmiştir. Ancak öğretmen adaylarının konuşma kaygıları arasında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Keywords
Konuşma kaygısı, kaygı, öğretmen adayı.

Özet
The purpose of this research is to analyse the prospective teachers’ speaking anxiety from the aspect of different variables. The research was achieved with 308 female (% 61.8) and 190 male (%38.2), 498 prospective teachers totally, having education in 2013-2014 academic year, in Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education. “Scale of Speakıng Anxiety for Prospective Teachers“ which was developed by researchers and consists of 3 dimension and 40 items was used as data collection tool. In consequence of the research, that there is meaningful difference on behalf of persons saying ‘’No’’ according to situation of making a speech in a formal ceremony and prospective teachers’ speaking anxiety differantiates according to class level and field in all sub-dimensions except physiological symtoms and total anxiety scores were found. That there isn’t a meaningful difference between prospective teachers’ speaking anxiety according to their gender was determined.

Anahtar Kelimeler
Speaking anxiety, anxiety, prospective of teacher.