BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE VISUAL READING SKILLS OF THE FIFTH-GRADE STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Yazar : Gökhan ARI   - Seda SOYLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 718-735
287    1045


Abstract
Çalışmanın amacı beşinci sınıf öğrencilerinin görsel okuma ve anlama becerilerinin ne durumda olduğunu belirlemektir. Bu doğrultuda araştırmaya katılan beşinci sınıf öğrencilerinin bilgi, konu, ana fikir, yardımcı fikir bulma; karşılaştırma ve çıkarım becerilerindeki durumları ile hangi tür görsel materyali anlama durumları belirlenmek istenmiştir. Ayrıca katılımcıların anlama durumları ile cinsiyet, Türkçe dersi başarıları, ailelerinin sosyo-ekonomik durumları, ayda okudukları ortalama kitap sayısı, günlük ortalama televizyon izleme ve görsel okumada kendilerini yeterli görme durumları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tarama yöntemine göre desenlenen çalışmaya Düzce’de bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 203 beşinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler betimsel istatistik, T testi, Pearson Korelasyon analizi ve tek yönlü ANOVA testleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan beşinci sınıf öğrencileri görselleri anlamada en çok bilgiyi ayırt etme, en az ana fikir bulmada başarılı olmuşlardır. Görsel materyal türüne göre en çok afişleri anlamada, en az karikatürleri anlamada başarılı olmuşlardır. Katılım grubu öğrencilerinin yapılan testte aldıkları anlama puanları ile cinsiyet değişkeni ve televizyon izleme durumları arasında bir ilişki bulunmamıştır. Ancak anlama puanları ile Türkçe dersi başarı notları, ailelerinin sosyoekonomik durumları, ayda okudukları kitap sayısı ve görsellerle ilgili kendilerini yeterli görme düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords
Okuryazarlık türleri, görsel okuma, okuma eğitimi.

Özet
This study aimed to find out on what level visual reading and comprehension skills of the fifth-grade students are. To this end, it was attempted to determine the participating fifth-grade students’ levels in finding information, subject, main ideas and supporting ideas and their skills of comparison and inference and their levels of comprehension via certain types of visual materials. In addition, the relationships between the students’ comprehension levels and their gender, Turkish course achievements, socio-economic status of their families, the average number of books they read per month, daily average television watching and their perceived self-efficacy levels in visual reading were examined. Designed with the survey method, the study included 203 fifth-grade students attending a public secondary school in Düzce. The data obtained from the participants were analyzed using descriptive statistics, t-test, Pearson’s Correlation analysis and one-way ANOVA tests. The fifth-grade students who participated in the research succeeded most in distinguishing information and least in finding the main idea. By the type of visual materials, they succeeded most in comprehending the posters and least in comprehending the cartoons. No relationship was found between students’ comprehension scores and the variables of gender and daily average television watching. However, a linear relationship was found between the students’ comprehension scores and their Turkish course achievement grades, the socio-economic status of their families, the number of books they read per month, and their perceived self-efficacy levels in visual reading.

Anahtar Kelimeler
Literacy variables, visual reading, reading instruction.