• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


9/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Muammer ŞEHİTOĞLU  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ’NDE BUDİST ÇEVREYE AİT “MAYTRISİMİT” ADLI ESERDE GEÇEN “UKMIŞ / UKMAK KERGEK, KÖRÜNÇ VE KÜSENÇİG KÖRÜNÇ” KAVRAM İŞARETLERİ Ss, 1337-1347
IN THE PERIOD OF THE OLD UIGHUR TURKISH BUDDHIST ENVIRONMENT "MAYTRISİMİT" IN THE WORK “UKMIŞ / UKMAK KERGEK, KÖRÜNÇ AND KÜSENÇİG KÖRÜNÇ” CONCEPT MARKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5177
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem MASATTAŞ  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE HALK HEKİMLİĞİ BÜYÜSEL VE RASYONEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ Ss, 1348-1358
FOLK MEDICINE IN DIWAN LUGAT AT-TURK MAGICAL AND RATIONAL TREATMENT METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4837
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aynur SEFERLİ  
NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLİBİN “ZEYNƏL ƏRƏB” DASTANI VƏ ONUN İDEYA-MƏZMUN VƏ ŞƏKİL-ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ Ss, 1359-1370
NURMAHAMMAD ANDALIB'S EPIC “ZEYNAL ARAB” AND ITS IDEAS, CONTENT AND STYLE-STYLE FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5128
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yeter TORUN ÖĞRETMEN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ÜR- (<ÜDÜR-) FİİLİ ve FİİL-TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN GÖRÜNÜMLERİ Ss, 1371-1380
VERB OF ÜR- (SELECT) IN OLD ANATOLIAN TURKISH AND ITS VIEWS IN TERMS OF VERB-COMPLEMENT RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5167
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Saleh JARADAT  
ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN SERVET-İ FÜNUN’DA YAYIMLADIĞI KAMUS-I TÜRKÎ VE KAMUS-I ARABÎ ADLI MAKALE VE ONUN SÖZLÜKÇÜLÜK ANLAYIŞI Ss, 1381-1394
ŞEMSEDDİN SAMİ'S ARTICLE IN SERVET-İ FÜNUN, KAMUS-I TURKÎ AND KAMUS-I ARABÎ, AND HIS UNDERSTANDING OF LEXICOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4797
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih ÇELİK  
KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE “AK” RENGİNİN KAVRAMLAŞMASI VE ANLAM ALANLARI Ss, 1395-1410
CONCEPT OF “WHITE COLOR” IN KYRGYZ CULTURE AND MEANING AREAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5114
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elçin İBRAHİMOV  
AZERBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN DİL SİYASƏTİ Ss, 1411-1424
LANGUAGE POLICY IMPLEMENTED DURING THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5132
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ruken KARADUMAN - Soner İŞİMTEKİN  
FUZÛLÎ’NİN BİR MURABBASININ METİNDİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 1425-1441
TEXLINGUISTICS ANALYSIS OF A MURABBA BY FUZÛLÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5169
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin ELİAÇIK  
BOSTANZADE MUHAMMED EFENDİ’NİN MANZUM KAHVE FETVASI -TENKİTLİ METİN- Ss, 1442-1453
BOSTANZADE MEHMET EFENDI'S POETRY FATWA ABOUT COFFEE -CRITICAL TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5186
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre VURAL  
SÜHAN MEYDANINDA İKİ KEMÂNKEŞ: NEFÎ VE NEVÎZÂDE ATÂYÎ Ss, 1454-1471
TWO ARCHERS IN THE WORD SQUARE: NEFÎ AND NEVÎZÂDE ATÂYÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4827
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlker AYDIN  
SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROZALYA ANA ADLI HİKÂYESİNDE EŞDİZİMSEL ÖRÜNTÜ GÖRÜNÜMLERİ VE KELİMELERİN DUYGU DEĞERİ ÜZERİNE Ss, 1472-1488
ON THE COLLOCATION VIEWS AND EMOTION VALUES OF THE WORDS IN THE STORY OF SEVİNÇ ÇOKUM NAMED ROZALYA ANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5124
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL  
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BİR GÜLÜŞÜN KİMLİĞİ ÖYKÜSÜNDE ANLATIM VE ANLATICI Ss, 1489-1502
THE NARRATION AND THE NARRATOR IN THE STORY BİR GÜLÜŞÜN KİMLİĞİ (THE IDENTITY OF A SMILE) OF HASAN ALİ TOPTAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5139
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Fuat ARICI - Yusuf GÜNAYDIN  
MİLLÎ KİMLİĞİN İNŞASINDA BİR MODEL OLARAK KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK OYUNLARI Ss, 1503-1518
AS A MODEL IN CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY KAZIM KARABEKIR'S CHILDREN'S PLAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5194
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cevdet AVCI  
KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI: BARAK ODASI VE GELENEĞİ Ss, 1519-1533
CULTURAL MEMORY SPACE: BARAK ROOM AND TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5170
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Taner TURAN - Cengiz GÖKŞEN  
EPİK DESTAN GELENEĞİ BAĞLAMINDA NAZIM HİKMET’İN KUVÂYİ MİLLİYE DESTANINI OKUMAK Ss, 1534-1556
READING NAZIM HIKMET'S KUVAYI MILLIYE EPIC IN THE CONTEXT OF EPIC EPOPE TRADITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5174
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kayhan İNAN  
KUŞAK DEĞİŞKENİ AÇISINDAN KIRGIZİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİNDE İKİ DİLLİLİK, DİL SEÇİMİ VE DİL BAĞLILIĞI Ss, 1557-1580
BILINGUALISM, LANGUAGE CHOICE, AND LANGUAGE LOYALTY IN AHISKA TURKS IN KYRGYZSTAN IN TERMS OF THE GENERATION VARIABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4832
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra Nur TİRYAKİ - İbrahim OĞRAŞ  
TÜRKÇE DERSİNİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 1581-1601
TEACHER'S OPINIONS OF THE TURKISH COURSE FOR SYRIAN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5171
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram ÖZBAL  
KENDİ KENDİNE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİ DERS KİTAPLARI Ss, 1602-1615
SELF-STUDY TEXTBOOKS FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5133
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülşen YILMAZ - Nagihan TEPE  
YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN OKUTMANLARIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ALGILARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 1616-1633
INVESTIGATING INTERCULTURAL COMMUNICATION PERCEPTIONS OF THE LECTURERS WORKING ABROAD: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5165
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan ÇER  
DEMOKRATİK KÜLTÜR BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN SORUMLULUKLARI Ss, 1634-1645
THE RESPONSIBILITIES OF TEACHING TURKISH IN CREATING DEMOCRATIC CULTURAL CONSCIOUSNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4841
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hulusi GEÇGEL - Fatih KANA - Yağmur Yankı VATANSEVER - Filiz ÇALIK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK BOYUTLU 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 1646-1669
DETERMINING THE MULTI-DIMENSIONAL 21st CENTURY SKILLS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5166
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru BOZPOLAT - Hatice YILDIZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 1670-1696
TURKISH TEACHING STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE COURSE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5199
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman GÜNDÜZ - Sezgin DEMİR  
DİNLEME STRATEJİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 1697-1719
THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS ABOUT APPLICABILITY OF LISTENING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5161
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet AKBABAOĞLU - Nil DUBAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ, OKUMA MOTİVASYONLARI VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI Ss, 1720-1740
PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ METACOGNITIVE READING STRATEGIES, READING MOTIVATIONS AND ATTITUDES TOWARDS READING HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4846
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Ağa YILDIZ - Adnan TAŞGIN  
ÖĞRETMEN MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1741-1754
TEACHER MOTIVATION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4828
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Çağatay KILINÇ - Osman KARAHALİLÖZ - Fatih BEKTAŞ  
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: ÖĞRETMEN DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME Ss, 1755-1774
STUDYING POSTGRADUATE: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS BASED ON TEACHER EXPERIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4829
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddıka Nur KANDEMİR - Eray EĞMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE AKADEMİK ÖZYETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1775-1798
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL THINKING TENDENCIES AND ACADEMIC SELF-EFFICACIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4835
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan KOŞAR - Fatih ASLAN  
İLKOKUL VE ORTAOKULA DEVAM EDEN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARINA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 1799-1831
VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE EDUCATION PROBLEMS OF MIGRANT CHILDREN IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5162
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ahmet KARAKAŞ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1832-1851
AN INVESTIGATON ABOUT LIFE SKILLS OF PRE-SERVİCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4779
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülnara GOCA MEMMEDLİ  
AHISKA TÜRKLERİNİN EĞİTİM TARİHİ: PEDAGOJİK TEKNİKUMLAR Ss, 1852-1860
HISTORY OF EDUCATION OF AHISKA (MESKHETIAN) TURKS: PEDAGOGICAL TECHNIKUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5168
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞAHİN  
APOLLONIA AD RHYNDACUM’DAN BİR APLİK SERAMİK PARÇASI Ss, 1861-1873
AN APPLIQUÉ CERAMIC FRAGMENT FROM APOLLONIA A.R.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5130
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüsnü GENÇ - Ahmet Cuneydi HAS  
ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİ KİREÇLİ MAHALLESİNDE BULUNAN DAMGALI (TAMGA) MEZARTAŞI Ss, 1874-1885
THE STAMP (TAMGA) TOMBSTONE IN THE NEIGHBORHOOD OF KİREÇLİ TOWN OF TORTUM IN ERZURUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5197
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri