• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


9/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Melih KARAGÖZ  
PRENS KALYANAMKARA VE PAPAMKARA HİKÂYESİNDE BUDİZMİN YANSIMALARI Ss, 941-961
THE REFLECTIONS OF BUDDHISM IN THE STORY OF PRINCE KALYANAMKARA AND PAPAMKARA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4793
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan PETEK  
DÎVÂN-I HİKMET’İN KÖKŞETAV NÜSHASINDA LEHÇELERİN FONETİK VE MORFOLOJİK İZLERİ Ss, 962-974
PHONETIC AND MORPHOLOGICAL EVIDENCES OF DIALECTS IN THE KOKSHETAU COPY OF DIVAN-I HIKMET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4752
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuray ALİYEVA  
NAHÇIVAN AĞIZLARINDA HAYVANCILIKTA KULLANILAN KELİMELERİN ADLANDIRILIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 975-986
AN EVALUATION ON THE NAMING OF WORDS USED IN LIVESTOCK IN NAKHÇIVAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4819
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sezergül YIKMIŞ  
ESKİŞEHİR İLİ TÜRKMEN AĞIZLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Ss, 987-1001
ESKİŞEHİR TURKMEN DIALECTS AND CHARACTERISTIC PROPERTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4729
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet TÜRKMEN  
KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİNE AİT BİR ESER “ES-SELSEBÎL FÎ EVṢÂFİ’N-NÎL-İ MÜBÂREKE” Ss, 1002-1017
A LITERARY WORK OF CLASSICAL OTTOMAN TURKISH “ES-SELSEBÎL FÎ EVṢÂFİ’N-NÎL-İ MÜBÂREKE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4761
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz DEMİR  
SOKAKTAKİ ADAM ROMANINDAKİ ANLATICILARIN KULLANDIĞI SÖZCÜK KADROSUNUN SIKLIK VE DAĞILIMININ BİLGİSAYARLI İNCELEMESİ Ss, 1018-1032
THE COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE FREQUENCY AND DISPERSION OF THE VOCABULARY USED BY THE NARRRATORS IN THE NOVEL SOKAKTAKİ ADAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4816
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beyhan KANTER  
HALİDE EDİB’İN ROMANLARINDA İSTANBUL’UN GELENEKSEL VE MODERN YÜZÜ Ss, 1033-1049
TRADITIONAL AND MODERN ASPECTS OF İSTANBUL IN HALİDE EDİB’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4826
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elvina ER  
İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN TERCÜMAN GAZETESİ MATBAASINDA BASILAN BİR HİKÂYE: ÇOBAN KIZ Ss, 1050-1066
A STORY PUBLISHED IN TERCUMAN PUBLISHING HOUSE BY ISMAIL BEY GASPRINSKI’S: THE SHEPHERD GIRL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4753
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet DAĞLI  
BEDDUALARDA ÖLÜM, KABİR VE KIYAMET KORKULARI Ss, 1067-1088
DEATH, BURIAL AND JUDGEMENT FEATURES IN THE CURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4812
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cavit GÜZEL  
AMASYA’DA ÂŞIK TARZI DESTAN GELENEĞİ Ss, 1089-1105
ASHIK-TYPE EPIC TRADITION IN AMASYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4762
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nagihan BAYSAL  
İNANÇ SİSTEMİ MERKEZLİ BİR BAKIŞ İLE TÜRK DOĞUM GELENEĞİNDE SU Ss, 1106-1124
WATER IN TURKISH BIRTH TRADITION WITH A CENTRAL OVERVIEW OF THE BELIEF SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4791
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat EROL - Ömer Tuğrul KARA  
ÇOCUK YAZININDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ, YETERLİKLERİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİ Ss, 1125-1135
AN INVESTIGATION ON CRITICAL THINKING SKILLS, COMPETENCIES AND ATTITUDE IN CHILDREN'S LITERATURE: A SAMPLE OF KÜÇÜK KARA BALIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5126
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı MADEN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALGILARI Ss, 1136-1150
THE PERCEPTION OF SELF-EFFICIENCY IN TURKISH LESSON OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4763
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ÇOBAN - Faruk POLATCAN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ BULMACA ETKİNLİKLERİNİN EŞ ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1151-1166
EVALUATION OF PUZZLE ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF SYNONYMS VOCABULARY TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5123
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahar DOĞAN KAHTALI - Nesrin SİS  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AD DURUM EKLERİNİ VE İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEBİLME DÜZEYLERİ Ss, 1167-1179
THE LEVELS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS IN DETERMINING THE CASE SUFFIXES AND THEIR FUNCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4794
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alpaslan OKUR - Latif YARDIM - Neslihan YÜCELŞEN  
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SERBEST OKUMA DURUMLARI Ss, 1180-1192
FREE-READING STATUS OF INTERNATIONAL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4776
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüsnü ÖZALTUN - İlhan ERDEM  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILAR İÇİN SESLİ METİNLERİN DİNLENEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ss, 1193-1208
FACTORS AFFECTING THE LISTENABILITY OF AUDIO TEXTS FOR FOREIGNERS LEARNING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4788
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
THE ROLE OF BILINGUALISM IN ACQUIRING A FOREIGN LANGUAGE Ss, 1209-1215
YABANCI DİL EDİNİMİNDE ÇİFT DİLLİLİĞİN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4748
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Atiye ADAK ÖZDEMİR - Burcu ÖZDEMİR BECEREN  
ÇOCUK KİTAPLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE KİTAP İNCELEMESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1216-1242
AN INVESTIGATION OF CHILDREN’S BOOKS THROUGH PRE-SCHOOL TEACHERS’ VIEWS AND BOOK REVIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4764
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zafer ÇAKMAK - Cengiz TAŞKIRAN  
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI Ss, 1243-1261
ANALYSIS OF THE STUDY IN TURKEY IN SOCIAL SCIENCE EDUCATION: A META SYNTHESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4817
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Hakkı KONTAŞ - Musa POLAT  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI YAZMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1262-1272
INVESTIGATING CREATIVE WRITING SKILLS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4718
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Furkan ATMACA - Gülşah KURU  
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİSİ PERSPEKTİFİNDEN DIŞ MEKÂN OYUN ALANLARI Ss, 1273-1287
OUTDOOR PLAYGROUNDS FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4785
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan GÜNDÜZ  
ADİLCEVAZ SUALTI ARAŞTIRMALARI Ss, 1288-1300
UNDERWATER RESEARH OF ADİLCEVAZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4781
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÇANLI  
TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE EYTAM SANDIKLARININ HUKUKİ MEVZUATI VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR (1851-1920) Ss, 1301-1321
THE LEGAL LEGİSLATİON OF THE ORPHANS FUND AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED İN THE HİSTORICAL PROCESS (1851-1920)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5113
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Doğan KARACOŞKUN - Mehmet Ali YILDIRIM  
KIRIM SAVAŞI’NDAN SONRA MEYDANA GELEN GÖÇLERİN SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİNE DAİR GÖZLEMLER Ss, 1322-1336
OBSERVATIONS ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF MIGRATION MOVEMENTS AFTER THE CRIMEAN WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5179
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri