• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


7/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ ADLI KİTAPTAKİ ORHUN YAZITLARI’NA AİT METİNLERİN KAYNAĞI HAKKINDA Ss, 1-52
ON THE SOURCE OF THE TEXTS OF ORHUN INSCRIPTIONS IN THE BOOK “KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4171
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal YÜCEL  
CENGİZNAME ELYAZMALARININ DİLİ ÜZERİNE Ss, 53-68
ON THE LANGUAGE OF CHINGGIS-NÂMA MANUSCRIPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4153
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ BİBLİYOGRAFYASI Ss, 69-104
CHAGATAI TURKISH DICTIONARIES BIBLIOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3992
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KAYASANDIK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖLEN FİİLLER Ss, 105-125
OBSOLETE VERBS IN TURKISH USED IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4032
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan ŞEN  
GEBERMEK FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Ss, 126-135
ON THE ETYMON OF THE ‘GEBERMEK’ VERB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4150
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe SAĞLAM  
ATUFÎ VE REMZÜ’D-DEKÂYIK MESNEVİSİ Ss, 136-147
ATUFI AND HIS REMZU’D-DEKAYIK MATHNAWI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4122
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fettah KUZU  
AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ ŞAİR İKİ ŞİAR: FUZÛLÎ VE BÂKÎ’DE AŞK VE ŞİİR Ss, 148-161
IN THE CONTEXT OF LOVE AND POEM TWO POETS TWO TRAITS FROM THE POINT OF PSEUDONYM COUPLETS: LOVE AND POEM IN FUZULI AND BAKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4146
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALESİ Ss, 162-175
EPIGRAM OF A SUFI: SADIK VİCDANİ AND HIS PARASIZ PAMPHLET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4132
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkerim DİNÇ  
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK DRAMATİK EDEBİYATI TERİMLERİ ÜZERİNE Ss, 176-182
ON THE TANZIMAT PERIOD TURKISH DRAMATIC LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4187
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alev SINAR UĞURLU  
HALİDE EDİB’İN TÜRK KAHRAMANLARININ YABANCI DİLİ KULLANIMI Ss, 183-202
FOREIGN LANGUAGE USE OF HALIDE EDIP’S TURKISH CHARACTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4121
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Fatih DOĞRUCAN  
ÖMER SEYFETTİN’DE BİLİM VE FELSEFE ALGISI Ss, 203-216
PHILOSOPHY AND SCIENCE PERCEPTION IN ÖMER SEYFETTİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4151
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
FERHUNDE KALFA HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ Ss, 217-236
THE COHESION AND COHERENCE OF VIEWS IN THE STORY OF HALIT ZIYA UŞAKLIGIL NAMED FERHUNDE KALFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4115
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
AYLA ÇINAROĞLU’NUN “ŞİİR GEMİSİ” ADLI KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 237-253
STUDY OF THE BOOK NAMED ‘ŞİİR GEMİSİ’ WRITTEN BY AYLA ÇINAROĞLU IN TERMS OF LANGUAGE AND EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3984
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlker AYDIN - Burak ÇELENK - Zeki CAN  
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 254-275
INVESTIGATION ON THE VALUE TRANSITION OF M. ŞEVKET ESENDAL STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4099
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Turgay KABAK  
TOPLUMSAL EKOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKLERİN DOĞA İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 276-291
A GENERAL OUTLOOK ON THE RELATIONSHIP OF THE TURKISH WITH THE NATURE WITHIN THE CONTEXT OF SOCIAL ECOLOGY: WHAT DOES THE MOVIE “MANDIRA FİLOZOFU (DIARY PHILOSOPHER)” MAKE US THINK?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4114
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yılmaz IRMAK  
OSMANİYELİ İSPİR ONBAŞI VE KARACAOĞLAN HİKÂYESİ Ss, 292-312
FROM OSMANİYE İSPİR ONBAŞI AND KARACAOĞLAN STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4117
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M.Abdulbasit SEZER  
AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA SEGREK DESTANI Ss, 313-321
SEGREK SAGA IN THE LIGHT OF AXEL OLRIK'S EPIC LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4186
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ALPTEKİN  
GÜLNAR VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMA VE İNANIŞLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 322-342
AN INVESTIGATION ON PRACTICES AND BELIEFS REGARDING DEATH IN AND AROUND GÜLNAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4154
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Behice VARIŞOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİYETE DAYALI SOSYOLENGÜİSTİK BİR BETİMLEME Ss, 343-362
A SOCIOLINGUISTIC DESCRIPTION OF THE PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS’ SPEAKING STYLES BASED ON GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4147
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit HUNUTLU  
EK FİİLİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR Ss, 363-378
THE PROBLEMS IN THE TEACHING METHOD OF THE PREDICATIVE VERB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4108
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ Ss, 379-396
SOCIAL-EMOTIONAL LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND ITS PLACE OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4126
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan TAŞGIN - Duygu İLERİTÜRK - Erdoğan KÖSE  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ”NE İLİŞKİN METAFORLARI Ss, 397-410
THE METAPHORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT TURKISH LANGUAGE LESSON AND TURKISH LANGUAGE TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4159
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nur ŞAHAN - Arif ÇERÇİ  
TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 411-430
DEVELOPMENT OF PERCEPTION SCALE FOR TURKISH LESSON ACTIVITIES: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4170
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal Ferhat KARADAĞ - Ali GÖÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN AKICI KONUŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ Ss, 431-446
THE ROLE OF DRAMA METHOD IN SPEAKING FLUENCY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4142
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ - Faruk POLATCAN  
İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 447-458
WILLINGNESS TO COMMUNICATE SCALE: A STUDY ON SCALE DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4160
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Pınar ÇAL - Mete Yusuf USTABULUT  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 459-480
WHO STARTED AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE LEARNERS ' VIEWS REGARDING DIVERSITY BETWEEN SPEECH AND LITERARY LANGUAGE IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3993
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçen GÖÇEN - Alpaslan OKUR  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI Ss, 481-508
EXTENSIVENESS OF THE WORDS SEEN IN THE WRITTEN EXPRESSIONS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE DISTRIBUTION OF THESE WORDS INTO LANGUAGE LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4073
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Canay KARCI AKTAŞ - Kerim GÜNDOĞDU  
DİNLEME-KONUŞMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YDYO ÖRNEĞİ) Ss, 509-527
THE VIEWS OF INSTRUCTORS AND STUDENTS WITH REGARD TO LISTENING-SPEAKING COURSE (A CASE OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4088
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mecit ASLAN - Uğur ATİK  
2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 528-547
INVESTIGATION OF 2015 AND 2017 PRIMARY SCHOOL TURKISH CURRICULA OBJECTIVES ACCORDING TO REVISED BLOOM'S TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4096
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Sinan KOÇYİĞİT - Ezgi AKŞİN YAVUZ - Hilal İlknur TUNÇELİ  
ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI, MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 548-567
RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDREN’S SELF-PERCEPTION, TEMPERAMENT AND SOCIAL SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4100
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Makbule SARIKAYA  
BİZİM MECMUA’DA AKIL OYUNLARI Ss, 568-591
MIND GAMES IN BİZİM MECMUA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4192
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seda ARIKAN  
TÜRKÇEDE İKİLİ KARŞITLIK KAVRAMLARI OLARAK “ERDEM VE KUSUR” Ss, 592-606
“VIRTUE AND VICE” IN TURKISH AS THE CONCEPTS OF BINARY OPPOSITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4133
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Türkan ACAR  
UŞAK ÇEŞMELERİ Ss, 607-640
UŞAK FOUNTAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4090
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri