• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


4/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Yaşar ŞİMŞEK Osman Fikri SERTKAYA  
HOREZM TÜRKÇESİ İLE YAPILAN KUR’ÂN TERCÜMELERİNDEN MEŞHED NÜSHASI ÜZERİNE İLK BİLGİLER - I Ss, 1382-1412
PRELIMINARY INFORMATION ABOUT MESHED MANUSCRIPT, THE HOREZM TURKISH QUR’AN TRANSLATION - I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.547
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ  
DEDE KORKUT KİTABINDAKİ BİR SÖZCÜKTEN (BOY) HAREKETLE “BO, BU, ABO, ABU…” SESLENME ÖGELERİNİN YAPISI Ss, 1413-1424
THE STRUCTURE OF THE “BO, BU, ABO, ABU…” VOCATIVES WITH REFERENCE TO A WORD (“BOY”) IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.560
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YENİSEY YAZITLARI ARASINDA BİR ÇİN AYNASI: E 77 Ss, 1425-1432
A CHINESE MIRROR AMONG THE YENISEI INSCRIPTIONS: E 77
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.543
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kuban SEÇKİN  
IRK BİTİG: TOPLUMSAL İYİ VE TOPLUMSAL KÖTÜNÜN İNŞASINDA İDEOLOJİK BİR FAL KİTABI Ss, 1433-1450
IRK BİTİG: AN IDEOLOGICAL FORTUNE BOOK IN THE CONSTRUCTION OF SOCIAL GOOD AND BAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.556
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdrasul ISAKOV  
TÜRKİYADA “MANAS” EPOSU BOYUNÇA BASILGAN EMGEKTERDİN BİBLİOGRAFYASI (1934 - 2014) Ss, 1451-1479
BIBLIOGRAPHY OF STUDIES PUBLISHED ON THE MANAS EPIC IN TURKEY (1934 - 2014)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.485
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan ÇAKMAK  
TARIM HAVZASI ABDALLARININ GİZLİ DİLİ: EYNUCA Ss, 1480-1499
THE SECRET LANGUAGE OF THE ABDALS IN TARIM BASIN: ÄYNU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.549
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah ELCAN  
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE İYELİK BİLDİREN YÜKLEMLEMELER Ss, 1500-1512
PREDICATIONS INDICATING POSSESSIVE IN QASHQAI TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.550
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer DOĞAN  
YUNUS EMRE DİVANI’NDAKİ SÖZ VARLIĞININ AKSARAY İLİ AĞIZLARINDAKİ İZLERİ Ss, 1513-1523
THE TRACES YUNUS EMRE DIWAN IN THE VOCABULARY OF AKSARAY DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.548
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suat DONUK  
ÂŞIK ÇELEBİ’NİN ARAPÇA, NEV‘ÎZÂDE ATÂYÎ’NİN TÜRKÇE ŞAKÂİKU’N-NU‘MÂNİYYE ZEYLİNDEKİ ORTAK BİYOGRAFİLERİN MUKAYESESİ Ss, 1524-1560
COMMON BIOGRAPHIES' ANALOGY OF ASIK CELEBI IN ARABIC, NEV'IZADE ATAYI IN TURKISH ON SAKAIKU'N-NU'MANIYYE ZEYLIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.554
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cüneyt AKIN  
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE VİCDAN Ss, 1561-1567
CONSCIENCE IN THE NOVELS OF CENGİZ AYTMATOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.524
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şureddin MEMMEDLİ  
VALEH HACILAR'IN “KARAPAPAK ELLERİ” ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKMAKLA GÜRCİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN TANITIMI Ss, 1568-1580
IDENTIFICATION OF THE TURKS IN GEORGIA TO VALEH HACILAR’S POETRY “KARAPAPAKS VILLAGES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.552
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Sinan ULU  
TURFANDA MI YOKSA TURFA MI ve YENİ TURAN ROMANLARI ÖRNEĞİNDE TANZİMAT ve MEŞRUTİYET AYDINI Ss, 1581-1606
INTELLECTUAL OF THE TANZIMAT AND CONSTITUTIONAL MONARCHY ERA IN EXAMPLE OF TURFANDA MI YOKSA TURFA MI AND YENİ TURAN NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.551
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Fatih KANTER  
ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI BAĞLAMINDA KADINLAR Ss, 1607-1615
WOMEN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUE TRANSFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.568
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yelda KÖKÇÜ  
İLK DÖNEM ÇOCUK ŞİİR KİTAPLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1616-1638
COMPARISON OF THE FIRST PERIOD OF CHILDREN'S BOOKS POETRY IN TERMS OF THEIR TYPES AND FORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.510
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz GÖKŞEN  
ÂŞIK VEYSEL ŞAHBAZOĞLU’NUN (VEYSEL DENİZ) CEZAEVİ GÜNLERİNİN ŞİİRLERİNE YANSIMASI Ss, 1639-1656
REFLECTION OF ASIK VEYSEL SAHBAZOGLU’S (VEYSEL DENIZ) PRISON DAYS INTO HIS POETRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.528
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sezgin DEMİR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1657-1671
AN EVALUATION IN READING SKILLS AND HABITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.531
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birsel AYBEK Serkan ASLAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1672-1683
INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS' CRITICAL READING SELF EFFICACY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.564
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serap YÜKRÜK Sıtkı AKARSU  
İLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 1684-1707
AT PRIMARY SCHOOL(1-4) OF THE SONGS IN THE MUSIC TEXTBOOK EXAMINED IN TERMS OF THE VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.573
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih Zeki GENÇ  
İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ Ss, 1708-1728
VALUES GETTING LEVELS IN PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.507
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit SORMAZ  
KONYA'DA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE YAPILAN YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI Ss, 1729-1736
LOCAL CUISINE PRACTICES IN TRANSITION PERIODS IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.508
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddık BAKIR Bahattin ŞİMŞEK  
“ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: TÜRK DİLLİLERE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN Ss, 1737-1749
AFTER SYMPOSIUM NAMED INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: “TEACHING TURKEY TURKISH FOR NATIVE SPEAKERS OF TURKISH LANGUAGE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.576
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muazzez İlmiye ÇIĞ  
Book Presentation and Evaluation: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ’NDEN SÜMERLERE Ss, 1750-1754
TO SUMERIAN FROM İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.581
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah GÜLÜM  
Book Presentation and Evaluation: HAROLD BLOOM - ETKİLENME ENDİŞESİ: BİR ŞİİR TEORİSİ Ss, 1755-1781
HAROLD BLOOM - THE ANXIETY OF INFLUENCE: A THEORY OF POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.534
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih ODUNKIRAN  
Book Presentation and Evaluation: DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1782-1785
ABOUT DR. EMEK ÜŞENMEZ’S WORK NAMED MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.565
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Selda KARAŞLAR  
Book Presentation and Evaluation: DOÇ. DR. AKARTÜRK KARAHAN’IN ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1786-1789
ABOUT ASSOC. PROF. DR. AKARTÜRK KARAHAN’S WORK NAMED ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.572
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri