• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


4/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Osman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
ORHUN YAZITLARINDA BOYLARI BİR ARAYA GETİRME ÇABALARI Ss, 1-15
EFFORTS TO UNITE THE TRIBES IN ORHON INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.440
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aydar MİRKAMAL  
KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ÜZERİNE Ss, 16-24
ABOUT THE EXPRESSION IDI O(O)QS(U)Z ON KÜLTEGİN AND BİLGE KAGAN INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.387
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELERE GÖRE ESKİ TÜRK ERKEĞİ Ss, 25-38
THE OLD TURKISH MEN ACCORDING TO THE WORDS WHICH PASTS ON THE PERSONAL NAMES IN YENISEY INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.425
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ajlaŋ KELİMESİNİN DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR? Ss, 39-44
WHAT IS THE RELATION BETWEEN ajlaŋ AT DÎVÂN LUGÂT AT-TURK WITH ZAHHAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.395
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim ŞAHİN  
TÜRK DİLİNDE RENK ADI +mAn SİSTEMİ VE {mAn} EKİNİN KÖKENİNE DAİR Ss, 45-68
CONCERNING THE SYSTEM OF NAME OF COLOUR + mAn IN TURKISH LANGUAGE AND THE ORIGIN OF THE SUFFIX “mAn”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.384
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
“TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI”NA DOĞRU Ss, 69-76
TOWARDS “CITIZENSHIP OF THE TURKIC WORLD”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.447
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ  
TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ Ss, 77-85
CITIZENSHIP OF THE TURKIC WORLD PROJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.446
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdal BAY Servet DEMİR Osman MERT  
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Ss, 86-97
THE PROJECT OF DEVELOPING CURRICULUM FOR TURKISH WORLD CITIZENSHIP IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL EDUCATION AND EVALUATING ITS EFFECTIVENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.452
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynel ÖZLÜ  
KIRGIZ ADI VE İNANÇLARI İLE İLGİLİ BAZI BULGULARIN TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI BAĞLAMINDA ÖNEMİ Ss, 98-104
THE IMPORTANCE OF SOME FINDINGS ABOUT THE NAME OF KYRGYZ AND BELIEFS WITHIN THE CONTEXT OF TURKISH WORLD CITIZENSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.418
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kaliya KULALİYEVA  
MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI Ss, 105-121
THE PROBLEMS OF HUMAN RIGHTS AND COURTESY IN EPIC MANAS AND KUTADGU BILIG (PROSPEROUS KNOWLEDGE) BY JUSUP BALASAGYN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.412
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MANAS DESTANI'NDAKİ BAZI SAYI YAPILARI VE SAYI İSİMLERİ ÜZERİNE Ss, 122-137
SOME NUMBER STRUCTURES AND NUMBER NAMES IN THE MANAS EPOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.431
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZEREN  
KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ SÖZ VARLIĞI BENZERLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 138-168
A REVIEW ON THE RESEMBLANCE OF VOCABULARY IN KIRGIZ TURKISH AND TURKEY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.379
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
HATIRALAR IŞIĞINDA CENGİZ AYTMATOV VE ESERLERİ Ss, 169-188
CENGİZ AYTMATOV AND HIS WORKS IN THE LIGHT OF MEMORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.362
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülnar Bozımbaykızı SAİGY  
AHMET BAYTURSINOĞLU VE KAZAK CEDİTÇİLİĞİ Ss, 189-193
AHMET BAYTURSINOĞLU AND KAZAKH’S JADIDISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.403
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine ATMACA Ö. Faruk KRAL  
KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ İKİLEMELERİN SINIFLANDIRILMASI Ss, 194-213
CLASSIFICATION OF HENDIADYOIN IN THE KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.408
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf AZMUN  
ATOGLANMY YA-DA ÇAPYKSUWAR? TÜRKMEN AT MEDENIYETI BILEN BAGLANYŞYKLY SÖZ Ss, 214-235
WHAT IS THE TURKMEN EQUIVALENT OF ENGLISH JOCKEY - ATOGLAN OR ÇAPYKSUWAR? A SURVEY OF TURKMEN EQUESTRIAN CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.398
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
XIX - XX. YÜZYILLARDA NAHÇIVAN EDEBİYATINDA DOĞU ETKİLERİ Ss, 236-243
THE EAST INFLUENCES TO LITERATURE IN NAKHCHIVAN DURING THE XIX-XX. CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.428
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lale HASANOVA  
MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Ss, 244-256
INVESTIGATION OF EAST-WEST CONTEXT IN MODERN LITERARY CRITICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.415
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan DİNÇ  
TÜRKÇE İLE RUSÇADA BENZER BİÇİM VE İŞLEVDEKİ BİR EK Ss, 257-264
A SUFFIX WITH A SIMILAR FORM AND FUNCTION, FOUND BOTH IN TURKISH AND RUSSIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.392
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bedri SARICA  
AKÇİK / AHÇİK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 265-277
ON THE WORD OF AKÇİK / AHÇİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.405
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adile YILMAZ Mazhar BAL  
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YANSITICI ROL Ss, 278-293
REFLECTIVE ROLE IN TEACHING LANGUAGE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.421
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur ER  
EL-KAVÂNÎNÜ'L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE’DE YER ALAN KÜLTÜREL ÖGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 294-304
BEING EVALUATED THE CULTURAL ITEMS IN EL-KAVÂNÎNÜ'L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.374
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan İSKENDER Fadime YİĞİT Rukiye BEKTAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 305-327
SURVEYING THE SPECIAL FIELD EFFICACY OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS IN DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.414
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra ALYILMAZ Nurşat BİÇER İsmail ÇOBAN  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 328-338
THE VIEWS OF KYRGYZ STUDENTS STUDYING IN ATATURK UNIVERSITY CONCERNING TURKISH AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.439
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurbübü ASİPOVA  
MADANİYATTAR KESİLİŞİNDE BİLİM BERÜÜ MASELELERİ CANA ALARDIN ÇEÇİLİŞİ Ss, 339-348
PROBLEMS OF EDUCATION IN CROSS-CULTURAL ENVIRONMENTS AND THEIR SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.411
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ÇANGAL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 349-368
TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNER STUDENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA SPEAKING ANXIETY INVESTIGATION OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.422
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bozkurt KOÇ Yüksel TERZİ Aysu GÜL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 369-390
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNİVERSITY STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS AND THEIR INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.430
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ANASINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN-REHBER ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ Ss, 391-415
THE OPINIONS OF TEACHERS-COUNSELORS AND PARENTS ABOUT THE APPLICATION OF INTEGRATION IN KİNDERGARTENS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.409
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim UYDAŞ Salih Zeki GENÇ  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 416-429
EVALUATİNG HİGH SCHOOL STUDENTS’ VİEWS ON MULTİCULTURALİSM WİTHİN THE FRAMEWORK OF GLOBAL CİTİZENSHİP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.396
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin ELİAÇIK  
SULTAN VELED’İN ORUÇ KASİDESİNE BİR ŞERH: AHMED REMZİ DEDE’NİN TUHFETÜ’S-SÂ’İMÎN’İ Ss, 430-442
THE ANNOTATION WHICH WAS WRITTEN BY AHMED RAMZI DEDE TO ODE OF FAST OF SULTAN WALAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.390
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ÇELİK  
BENDİ MUSTAFA BABA DİVANI’NDA EDEBÎ TÜR VE TARZLAR Ss, 443-464
DİVAN OF BENDİ MUSTAFA BABA LITERARY GENRES AND STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.364
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA GÖNDERGELER VE ANIŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 465-490
AN ASSESSMENT OF THE ALLUSIONS AND REFERENCES IN BATTAL GAZI EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.432
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah GÜLÜM  
Book Presentation and Evaluation: BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN AŞK ESTETİĞİ KİTABI ÜZERİNE Ss, 491-497
ABOUT BEŞİR AYVAZOĞLU'S BOOK: “AŞK ESTETİĞİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.371
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet ŞEREF  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK’İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 498-502
ABOUT PROF. OSMAN GÜNDÜZ AND ASST. PROF. TACETTİN ŞİMŞEK’S WORK NAMED UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.451
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri