• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Makale gönderimi için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Dergimizin makale gönderme işlemi Dergipark

  üzerinde gerçekleşmektedir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  Makale gönderimi için Dergipark sitemizi kullanınız:

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


1 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
Uluslararası TEKE Dergisi Ss, 1-5
International Journal of TEKE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.29
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dovdoyn BAYAR Translator: Nurdin USEEV  
Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular Ss, 6-25
New Archaelogical Discoveries Related To Old Turks In Mongolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.12
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rinçinkhorol MUNKHTULGA  
Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları Ss, 26-35
Old Turkic Inscriptions in Baga Khairkhan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.28
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme, Hediyeleşmenin Bir Türü Ss, 36-41
Reading and Interpretation Proposal on the Inscription Y 81 or A Type of Gift and Presents on the Old Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.8
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hu HONG  
“Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar Ss, 42-52
The Studies Conducted in 2010 within The Scope of The Project of “Epigraphic and Photogrammetric Researches on The Runic Inscriptions in Turpan and Neighboring Regions”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.27
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Janilmirza BAPAEVA  
Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri Ss, 53-68
Ancient Written Languages: Languages of The Turkic Written Monuments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.25
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zikri TURAN  
Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu Ss, 69-80
A Morphophonetical Contrast Problem in Old Turkish Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.14
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Çoban  
Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi Ss, 81-98
Conversation with Levent Alyap Expert of Visual Arts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.11
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife GEZER  
Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması Üzerine Ss, 99-112
As to Comparing Two Copies of Mecâlisun Nefâyis with Respect to Vocabulary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.21
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ersin SAVAŞ https://doi.org/10.7884/teke.1390177  
BAŞLANGICINDAN OSMANLI DÖNEMİNE ALEVİLİK TARİHİ TOPLUMSAL OLAYLARI Ss, 159-181
HISTORICAL SOCIAL EVENTS OF ALEVISM FROM THE BEGINNING TO THE OTTOMAN PERIOD

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ  
Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar Ss, 113-123
Some Notes on the Morphology of the Iraqi Turkmen Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.15
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit EKER  
Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler Ss, 124-157
The Phrases in Translations of Historical Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.16
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ÖZBAY Mehmet Ali BAHAR  
İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi Ss, 158-177
Advanced Reader and the Education of Metacognitive
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.26
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat MADEN  
Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri Ss, 178-200
Teaching Styles of Turkish Language Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.20
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe Eda GÜNDOĞDU  
İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 201-217
Investigation of Vocabulary Teaching Activities in Sixth Grade Levels of Primary School Turkish Lesson Student Workbook
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.18
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler Ss, 218-245
Religious, Mystical and Metaphysical Elements in Yahya Kemal’s Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih İYİYOL Alena Çatoviç  
Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları Ss, 246-264
The Joint Elements of Turkish-Bosnian Folk Culture in Sevdalinkas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.22
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfikar BAYRAKTAR  
Nasreddin Hoca Ve Timur Konulu Fıkraların Gülmede Üstünlük Kuramı Açısından Değerlendirilmesi Ss, 265-274
Evaluation of Nasreddin Hodja and Timur Anecdotes in Laughing and Superiority Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.10
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası Ss, 275-283
First Russian Revolution and the First Armenian - Turkish Conflict of XX Century in South Caucasus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.7
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oruc ALİYEV  
Book Presentation and Evaluation: Valeh HACILAR, Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi) Ss, 284-288
Valeh Hajilar, Anthology of Azerbaijan Folklore (Borchali-Karapapak Volume)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.13
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Book Presentation and Evaluation: Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları Adlı Eser Üzerine Ss, 289-292
An Examination of the work of Named "Today's and Historic Turkey Turkish Dialecets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.17
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s. Ss, 293-297
Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.23
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Derneği Karaman Mahallesi, Fulya Sokak, No 1 Nilüfer / Bursa
Phone :+90224 2941652-41885 Fax :+90224 2941897
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri