Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme, Hediyeleşmenin Bir Türü
(Reading and Interpretation Proposal on the Inscription Y 81 or A Type of Gift and Presents on the Old Turks )

Yazar : Nurdin USEEV    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 36-41
283    4822


Abstract
Bu makalede Yenisey yazıtlarından altın maşrapa üzerindeki Y 81 yazıtı ele alınarak üzerinde okuma ve anlamlandırma önerisi yapılmıştır. Çalışma sonucunda araştırma ve incelemeye konu olan yazıttaki bazı kelimelerin daha önce yanlış okunduğu ya da yanlış anlaşıldığı tespit edilerek uygun olduğu düşünülen okunuşlar ve anlamlandırmalar ileri sürülmüştür. Örneğin, bugüne kadar beglük şeklinde okunarak beylik, beye ait şeklinde anlamlandırılan »õlgb kelimesinin begilük şeklinde okunarak yöneticilerin, zenginlerin kendilerine sunulan bir eşya, av karşığında zanaatkârlara, sıradan kimselere verdikleri daha büyük armağan ve bağışı karşıladığı görüşü ileri sürülmüştür.

Keywords
Yenisey yazıtları, Y 81 yazıtı, altın maşrapa, armağan

Özet
In this article, by considering the inscription on the gold tankard Y-81 from the Yenisey inscriptions is proposed on to read and make sense of. End of study understood that some of the words of epigraph, which is the subject for research and study read or misunderstood wrong before. And have been suggested considered suitable explanations and readings. For example, the word »õlgb have been read as beglük and reviewed as principality, belonging to bey. But end of our study was stated that this word read as begilük and interpreted as gifts and donations greater than their which given to ordinary people by the nobles and riches for an objects and haunting presented to them.

Anahtar Kelimeler
Yenisey inscriptions, Y 81 inscription, gold tankard, gift