A STUDY OF CAREER BARRIERS AND OCCUPATIONAL BURNOUT LEVELS OF ACADEMICIANS IN EDUCATION FACULTY ACCORDING TO VARIOUS DEMOGRAPHIC VARIABLES
(EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER ENGELLERİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ )

Yazar : Yeliz ABBAK   - Emre TOPRAK - Mustafa ÇELEBİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 735-759
    


Abstract

Hizmet sektöründe çalışan bireylerin sıklıkla yaşadığı bir durum olan mesleki tükenmişlik, başarısızlık, sürekli yorgunluk, enerji eksikliği ve güç kaybı, iş veriminde azalma, motivasyon kaybı, yıpranma gibi belirtilerle tükenme durumu olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile kariyer engelleri arasındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısından ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın örneklemini 306 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’deki çeşitli devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri ise çevrim içi ortamda gönderilen Google Form aracılığıyla Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Kariyer Engelleri Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile kariyer engelleri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bulgular, kadın öğretim üyelerinin tükenmişlik düzeylerinin ve kariyer engellerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu ve cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Öğretim üyelerinin akademik ünvanlarının da gruplar arasında anlamlı farklılığa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Mesleki tükenmişlik, kariyer engelleri, öğretim elemanları, yükseköğretimÖzet

Occupational burnout, which is a situation frequently experienced by individuals working in the service sector, can occur as a state of exhaustion with symptoms such as failure, constant fatigue, lack of energy and loss of strength, decrease in work efficiency, loss of motivation, and wear and tear. The aim of this study is to reveal the relationship between the professional burnout levels of the instructors working in education faculties and career barriers with some variables. The sample of the research in the relational survey model consists of 306 faculty members. While determining the sample, criterion sampling technique was used. The participants of the research are faculty members working in the education faculties of various state universities in Turkey. The data of the research were collected with Maslach Burnout Scale and Career Barriers Scale through the google form sent online. As a result of the research, a moderately significant relationship was found between the occupational burnout levels of faculty members and career barriers. The findings show female faculty members’ burnout levels and career barriers were higher than males and there was a significant difference between gender groups. It was concluded that the academic titles of the faculty members also caused a significant difference between the groups.Anahtar Kelimeler

Occupational burnout, career barriers, faculty members, higher education