AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ PİYONER TEŞKİLATI’NDA ÇOCUKLARA YÖNELİK VERİLEN OKUL DIŞI KORO EĞİTİMİ
(CHOIR EDUCATION PROVIDED BY THE PIONEER ORGANIZATION FOR CHILDREN IN OUT-OF-SCHOOL INSTITUTIONS IN THE SOVIET SOCIALIST REPUBLIC OF AZERBAIJAN )

Yazar : Mammadalı MAMMADALIYEV    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 776-800
    


Abstract

Bu makalede Sovyetler Dönemi Azerbaycan’da çocuklara yönelik okul dışı kurumlarda müzik eğitimi veren koro derneklerinde yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Araştırma doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki (ASSC) okul dışı koro derneklerinin kuruluşu, işleyişi, organizasyonu ve amaçları ele alınmıştır. Verilerin toplanmasında koro eğitimi ile ilgili o dönem yazılmış L. Şamina’nın (Л. Шамина) “Okul dışı koro topluluklarıyla çalışmalar” (Работа с самодеятельным хоровым коллективом), R. Kurbanov’un (Р. Гурбанов) “Okul dışı faaliyet kapsamında müzik dernekleri” (Өзфəалиjjəт мусиги дəрнəҝлəри), ve L. Abelyan’ın (Л. Абелян) “Okul ve okul dışı kurumlar için programlar” (Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ) adlı metotlar ve konu ile ilgili arşiv belgelerinden faydalanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda o dönem kurulan koro topluluklarının organizasyon ve işleyiş bakımından oldukça sistemli bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca kurulan koro dernekleri ve bu derneklerin yürüttüğü faaliyetlerin rejimin ideolojik amaçları doğrultusunda bir propaganda sahası olduğu söylenebilir.Keywords

Sovyetler Dönemi, piyoner, koro eğitimi, müzik eğitimi, okul dışı eğitimÖzet

In this article, the studies carried out in choir associations that provided music education in out-of-school institutions for children in Azerbaijan during the Soviet period were discussed. The research was carried out by document analysis method, and the establishment, functioning, organization and purposes of extracurricular choir associations in the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (ASSC) were discussed. The data for this study were collected from the methods and topics related to choir education during that period, namely, “Work with out-of-School Choir Groups” by L. Shamina, (Л. Шамина) (Работа с самодеятельным хоровым коллективом), “Music associations within the scope of extracurricular activities” by R. Gurbanov, (Р. Гурбанов) (Өзфəалиjjəт мусиги дəрнəҝлəри) and “Programs for schools and non-schools” by L. Abelyan (Л. Абелян) (Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ). In line with the data obtained, it can be seen that the choral communities established at that time had a very systematic structure in terms of organization and functioning. In addition, it can be said that the established choir associations and the activities carried out by these associations are a propaganda field in line with the ideological aims of the regime.Anahtar Kelimeler

Soviet Era, pioneer, choir education, music education, out-of-school education