GÜRCÜ EDEBİYATINDA DİLİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ: VAJA PŞAVELA’NIN ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(RESHAPING OF LANGUAGE IN GEORGIAN LITERATURE: AN EVALUATION ON THE WORKS OF VAJA PSHAVELA )

Yazar : Gül Mükerrem ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 560-571
    


Abstract

Gürcü edebiyat tarihinde, eserlerinde Gürcistan’ın farklı bölgelerinin kültürel unsurlarını vurgulayan birçok şair ve yazar yer almaktadır. Bu isimler arasında, özellikle Vaja Pşavela, 19. ve 20. yüzyılın başlarında önemli bir rol oynamıştır. Pşavela'nın eserleri, çağdaş Gürcü edebiyat tarihine derinlik katmıştır. Ancak, dil tercihleri bazı eleştirilere yol açmıştır. Örneğin, Pşavela’nın dilinin anlaşılabilirliği ve erişebilirliği, özellikle Pşavi lehçesi ve eski Gürcüce kelimelere sıkça yer vermesi nedeniyle sorgulanmıştır. Bu tercihler, metinlerin anlaşılmasını zorlaştırarak okuyucuların eserlere erişimini engelleyebilir. Dilbilimsel açıdan bakıldığında, Pşavela'nın dilindeki özgünlük ve eski Gürcü diline olan bağlılığı önemlidir, ancak bu durumun çağdaş Gürcü dilinin gelişimine olan etkisi tartışmalıdır. Bu çalışma, Pşavela'nın dil tercihlerini Gürcü edebiyatının gelişimine etkisini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, Pşavela'nın dil tercihlerinin, Gürcü edebiyatının gelecekteki rotası üzerinde önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Eserlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, Gürcü edebiyatının zenginliği ve çeşitliliği hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir.Keywords

Vaja Pşavela, Gürcü edebiyatı, dil, edebî, PşaviÖzet

Throughout the annals of Georgian literature, numerous poets and writers have placed significant emphasis on the cultural characteristics inherent to diverse areas. Vaja Pshavela was a prominent figure throughout the early 19th and 20th century. Pshavela's literary contributions enhanced the complexity of modern Georgian literature. Nevertheless, his linguistic selections have encountered certain censure. For example, the linguistic style employed in his writings has notable disparities from the present Georgian language, resulting in criticisms. Furthermore, there has been ongoing dispute regarding the comprehensibility and accessibility of Pshavela's language. The frequent utilization of the Pshavi dialect and outdated vocabulary may impede the comprehension of readers. From a linguistic standpoint, the importance of Pshavela's creativity and dedication to the traditional Georgian language becomes apparent; yet, the influence of this on the evolution of modern Georgian remains a subject of contention. The primary objective of this work is to conduct a complete analysis of Pshavela's linguistic selections and their impact on the evolution of Georgian literature. Consequently, it can be inferred that Pshavela's linguistic inclinations have exerted a substantial influence on the subsequent development of Georgian literature. A thorough examination of his literary oeuvre can yield a more profound comprehension of the abundant and varied nature of Georgian literature.Anahtar Kelimeler

Vaja Pshavela, Georgian literature, language, literary, Pshavi