SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS' VIEWS ON TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES )

Yazar : Pınar URAL KELEŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 288-307
    


Abstract

Önemli kültür hazinelerimizden olan ve çocukların gelişimlerine ciddi katkılar sunan geleneksel çocuk oyunlarının yeniden hatırlanması amacıyla günümüzde farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda 2018-2019 yılından itibaren güncellenen sınıf öğretmenliği bölümü lisans ders programları alan eğitimi seçmeli derslerine geleneksel çocuk oyunları dersi eklenmiştir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının geleneksel çocuk oyunları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenografik yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi alan eğitimi seçmeli “Geleneksel Çocuk Oyunları” dersini alan 55 sınıf öğretmeni adayından oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu bir anket formundan yararlanılmıştır.  Elde edilen veriler temalar ve kodlar oluşturularak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının geleneksel çocuk oyunlarını çoğunlukla toplumların kültürü ile ilişkilendirdiği belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının geleneksel çocuk oyunlarına öğrenme ortamlarında yer verilmesiyle kök değerlerin ve 21. yy. becerilerinin önemli bir bölümünün öğrencilere kazandırılabileceği görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords

Sınıf öğretmeni adayları, geleneksel çocuk oyunları, fenomenografik yöntem.Özet

Today, different studies are carried out in order to remember traditional children's games, which are one of our important cultural treasures and make serious contributions to the development of children. In this context, "traditional children's games" course has been added to the field education elective courses of the undergraduate course programs of the Department of Classroom Teaching, which has been updated since 2018-2019.  The aim of this study is to determine the opinions of prospective classroom teachers about traditional children's games.

Phenomenographic method, one of the qualitative research methods, was used in the study. The sample of the study consisted of 55 prospective classroom teachers who took the elective course "Traditional Children's Games". An open-ended questionnaire form was used as a data collection tool.  The data obtained were analyzed by creating themes and codes. As a result of the study, it was determined that pre-service classroom teachers mostly associate traditional children's games with the culture of societies. The study also revealed that pre-service primary school teachers have the view that students can gain most of the root values and 21st century skills by including traditional children's games in learning environments.Anahtar Kelimeler

Classroom teacher candidates, traditional children's games, phenomenographic method.