TÜRKİYE’DEKİ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ BAĞLAMA DERSLERİNDE ZEYBEK TEZENE TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLME DURUMU ÜZERİNE TESPİTLER
(DETERMINATIONS ON THE TEACHING OF ZEYBEK PLECTRUM TECHNIQUE IN BAGLAMA LESSONS IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS IN TURKEY )

Yazar : Ali Kerem APAYDIN  - Soner ALGI  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 427-436
    


Abstract

Nitel bir durum çalışması olan araştırmanın amacı, öğretmen görüşleri aracılığıyla Türkiye’deki güzel sanatlar liselerinde yürütülen bağlama derslerinde zeybek tezene tekniği öğretiminin mevcut durumunu tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak farklı güzel sanatlar liselerinde bağlama derslerini yürüten ve görüşmeyi kabul eden 10 öğretmen ile 6 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme sağlanmıştır. Bu noktada, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin kaynak kullanımı, egzersiz ve etütlerden faydalanması, süreçte karşılaştıkları sorunlar gibi zeybek tezene tekniği eğitimine ilişkin gözlem ve görüşleri hakkında görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilerek yüzde ve frekans değerlerini içeren tablolar ile ifade edilmiştir. Araştırma bulgularına dayanarak tartışma, sonuç ve önerilere yer verilmiştir.Keywords

Bağlama tezene teknikleri, zeybek tezene tekniği, bağlama eğitimi, güzel sanatlar lisesi.Özet

The aim of the research, which is a qualitative case study, is to determine the current situation of teaching zeybek plectrum technique in baglama lessons conducted in fine arts high schools in Turkey through teachers' opinions. For this purpose, structured interviews consisting of 6 questions were conducted with 10 teachers who teach baglama lessons in different fine arts high schools and who agreed to be interviewed. At this point, data were collected through an interview form about the observations and opinions of the teachers in the study group regarding the training of zeybek plectrum technique such as the use of resources, the use of exercises and etudes, and the problems they encountered in the process. The data obtained were analyzed by descriptive analysis method and expressed in tables containing percentage and frequency values. Based on the research findings, discussion, conclusions and recommendations are given.Anahtar Kelimeler

Baglama plectrum techniques, zeybek plectrum technique, baglama training, fine arts high school.