SCHOOL PRINCIPALS’ VIEWS ON THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) ON PREFERENCES OF CONFLICT MANAGEMENT
(OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂNIN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Yazar : Gizem GÜNÇAVDI ALABAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 319-334
    


Abstract

This study aims to discover the relationship between Emotional Intelligence (EI) and conflict management within educational institutions, specifically focusing on school administrators' perspectives. Designed in phenomenology, the study encompassed 14 school principals from Turkish public schools, utilizing semi-structured interviews for data collection. Upon transcription and descriptive analysis, seven salient themes emerged. Findings clearly evinced the integral role of EI in conflict management, resonating with established EI paradigms, emphasizing aspects like empathy, self-awareness, and self-regulation. Moreover, the tangible link between EI and harmonious school cultures, efficient conflict resolution, and the generation of emotionally robust students was evident. In light of these revelations, the study proposes policy recommendations, including mandatory EI training for school personnel and the integration of EI frameworks into student curricula.Keywords

School principals, emotional intelligence, conflicts, conflict management, qualitative research.Özet

Bu çalışma, özellikle okul yöneticilerinin bakış açılarına odaklanarak, eğitim kurumlarında Duygusal Zekâ (EI) ile çatışma yönetimi arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlamaktadır. Okullarda değer çatışmaları ve kaynak tahsisi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan kaynaklanan çatışmaların her yerde bulunmasına rağmen, etkili çözüm büyük ölçüde yöneticilerin iletişim becerilerine ve mevcut organizasyonel ortama bağlıdır. Fenomenoloji deseninde tasarlanan çalışma, veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılarak Türkiye'deki devlet okullarında görev yapan 14 okul müdürünü kapsamıştır. Betimsel analiz sonucunda yedi tema ortaya çıkmıştır. Bulgular, duygusal zekânın çatışma yönetimindeki tamamlayıcı rolünü açıkça ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular empati, öz farkındalık ve öz düzenleme gibi yönleri vurgulamıştır. Ayrıca, duygusal zekâ ile uyumlu okul kültürleri, etkili çatışma çözümü ve duygusal açıdan güçlü öğrenciler yetiştirmek arasındaki somut bağlantı ortaya çıkmıştır. Bu açıklamaların ışığında çalışma, okul personeli için zorunlu duygusal zekâ eğitimi ve duygusal zekâ eğitimi çerçeve programlarının öğrenci müfredatına entegrasyonu dahil olmak üzere politika önerileri önermektedir.Anahtar Kelimeler

Okul yöneticileri, duygusal zekâ, çatışmalar, çatışma yönetimi, nitel araştırma.