ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PİYANO EĞİTİMİNDE TEMEL, TEKNİK VE MÜZİKAL DAVRANIŞLARI KAZANMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE LEVELS OF ACQUISITION OF BASIC, TECHNICAL AND MUSICAL BEHAVIORS IN PIANO EDUCATION OF STUDENTS RECEIVING VOCATIONAL MUSIC EDUCATION AT UNIVERSITY LEVEL )

Yazar : Kamil Onur KARATAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/1
Sayfa : 391-409
    


Abstract

Bu araştırmada üniversite düzeyinde mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin piyano eğitiminde temel, teknik ve müzikal davranışları kazanma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli çerçevesinde gerçekleşmiştir. Araştırma 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de konservatuvarlar, güzel sanatlar fakültelerine bağlı müzik bölümleri ile eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dallarında ana dal piyano haricindeki temel piyano, yardımcı piyano gibi dersler kapsamında piyano eğitimi veren öğretim elemanları ile yürütülmüştür. Bu doğrultuda 52 üniversiteden toplamda 96 öğretim elemanı araştırmaya katılım sağlamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile öğrencilerin piyano eğitiminde temel, teknik ve müzikal davranışları kazanma düzeylerinin öğretim elemanı görüşlerine göre belirlemesine yönelik oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu öğretim elemanlarına yüz yüze ve online olarak sunulmuştur. Öğretim elemanlarının maddelere verdiği cevapların dağılımları yüzde (%) ve frekans (f) şeklinde analiz edilerek olumlu ya da olumsuz yöndeki görüşleri yorumlanmıştır. Diğer yandan kurum türüne göre verilen yanıtların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanmıştır. Araştırmada öğretim elemanı görüşleri doğrultusunda konservatuvar, güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümü ve eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi ana bilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin ana çalgı piyano dışındaki yardımcı piyano / temel piyano gibi derslerde verilen piyano eğitimi kapsamında temel davranışları büyük ölçüde kazandıkları, teknik ve müzikal davranışları ise orta düzeyde kazandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının verdikleri cevapların görev yaptıkları kurum türüne göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.Keywords

Mesleki müzik eğitimi, çalgı eğitimi, piyano.Özet

This research aims to determine the level of acquisition of basic, technical and musical behaviors in piano education by students receiving professional music education at the university level. For this purpose, the research was carried out within the framework of the survey model, which is one of the quantitative research methods. The research was conducted in the 2023-2024 academic year in Turkey in conservatories, music departments affiliated with fine arts faculties, and music education departments affiliated with education faculties, with faculty members who provide piano education in courses such as basic piano and auxiliary piano, other than major piano. In this regard, a total of 96 faculty members from 52 universities participated in the research. In the research, a personal information form and a survey form designed to determine the students' level of acquisition of basic, technical and musical behaviors in piano education, according to the opinions of the instructor, were used as data collection tools. The prepared survey form was presented to faculty members face to face and online. The distribution of the instructors' answers to the items was analyzed as percentage (%) and frequency (f) and their positive or negative opinions were interpreted. On the other hand, one-way analysis of variance (ANOVA) was applied to compare the answers given according to institution type. In the research, in line with the opinions of the instructors, it was concluded that the music teaching students of the conservatory, faculty of fine arts and faculty of education acquired basic behaviors to a great extent within the scope of piano education given in courses such as auxiliary piano / basic piano other than the main instrument piano, and they acquired technical and musical behaviors at a moderate level. In addition, it was determined that the answers given by the faculty members did not differ depending on the type of institution they work in.Anahtar Kelimeler

Vocational music education, instrument education, piano.