YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE AKTARIMLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE STUDIES ON THE TRANSFERS IN TEACHING TURKISH AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEABSTRACT )

Yazar : Musa KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/3
Sayfa : 1305-1319
290    6090


Abstract

Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiminde aktarımlarla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (YDOTÖ)’nde aktarımlarla ilgili çalışmaların özellikleri, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi (YDOİÖ)’nde aktarımlarla ilgili çalışmaların özellikleri, YDOTÖ ve YDOİÖ’nde aktarımlarla ilgili çalışmalarda aktarımların ele alınışındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmiştir. Ulaşılan verilere göre YDOTÖ’nde aktarımlarla ilgili çalışmaların bütün dil düzeylerine yönelik olarak yazma ve konuşma alanlarında yapıldığı, bu çalışmalarda aktarımların sınıflandırılmasında Arapçanın etkisinin yanı sıra diğer dillerin etkilerinin de ele alındığı belirlenmiştir. YDOİÖ’nde de yazma ve konuşma öğrenme alanlarında yapılan çalışmalar incelenmiş; çalışmalarda herhangi bir dil düzeyinin belirtilmediği, aktarımların sınıflandırılmasında Arapçanın etkisi ve İngilizcenin dil bilgisi özelliklerinin belirleyici olduğu görülmüştür. YDOTÖ ve YDOİÖ’nde aktarımlarla ilgili yapılan çalışmalarda sözcük türleri, dil bilgisi ve yazım bakımından Arapçanın etkisi ele alınırken YDOİÖ’nde diğer dillerin etkisine yer verilmemiş, konuşma alanındaki çalışmada doğrudan seslendirme sorunları ele alınmıştır.Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi, aktarımlara yönelik çalışmalar, aktarımların karşılaştırılmasıÖzet

This study was conducted with document analysis, a qualitative research method, to examine the studies on transfers in teaching Turkish and English as a foreign language, abbreviated as TTAFL and TEAFL respectively. The features of the studies on transfer in TTAFL, the features of the studies on transfer in TEAFL, the similarities and differences in the handling transfers in the studies on transfers in TTAFL and TEAFL were examined in accordance with the aim of the study. According to the data, it is determined that the studies on transfers in TTAFL were conducted in writing and speaking for all language levels, the effects of Arabic besides the effects of other languages were discussed in the classification of transfers in these studies. The studies conducted in learning writing and speaking in the TEAFL were examined; no language level was specified, and the effect of Arabic and the grammatical features of English were determinative in the classification of transfers in the studies. While the effect of Arabic is handled in terms of word types, grammar, and spelling in transfer studies in TTAFL and TTEFL, effects of other languages in TTEAFL were excluded and articulation problems in the speaking study were handled.Anahtar Kelimeler

Teaching Turkish as a foreign language, teaching English as a foreign language, the studies on transfers, comparing transfers