YUSUF ASAL’IN PATATESSPOR SERİSİNDE YER ALAN KİTAPLARIN OKUNABİLİRLİĞİ
(READABILITY OF THE BOOKS IN THE PATATESPOR SERIES OF YUSUF ASAL )

Yazar : Mahir KAVUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 178-193
628    537


Abstract
Bu araştırmanın amacı, Yusuf Asal’ın Patatesspor serisinde yer alan 15 kitabın okunabilirliğinin incelenmesi ve söz konusu kitapların; metin düzeyleri ve hangi sınıf seviyeleri için uygun olduğunun tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Asal’ın 5’er kitaplık 3 set hâlinde yazdığı Patatesspor serisindeki kitaplar, Ateşman, Bezirci-Yılmaz ve Çetinkaya-Uzun tarafından geliştirilen okunabilirlik formülleriyle incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi ile yürütülmüştür. Araştırma sırasında seride yer alan kitaplarda mizahi ögelerin yanı sıra içeriğe uygun olarak görseller kullanıldığı ve bilinen birçok tarihî kişiliğe, sanatçıya ve bilim adamına yer verildiği görülmüş-tür. Araştırma sonucunda 15 kitabın; Ateşman okunabilirlik formülüne göre “kolay” seviyede, Bezirci-Yılmaz okunabilirlik formülüne göre “ilköğretim” seviyesinde ve Çetinkaya-Uzun okunabilirlik formülüne göre ise “eğitsel okuma (8. ve 9. sınıf)” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Okunabilirlik formüllerinden elde edilen verilere göre serideki kitapların ortaokul öğrencilerine önerilebileceği söylenebilir. Öğrencilere kitap önerecek öğretmen ve ebeveynlerin eserlerin okunabilirliğine ilişkin çalışmaları da dikkate almaları önerilebilir.

Keywords
Metin, okunabilirlik, Patatesspor, Yusuf Asal.

Özet
This research aims to examine the readability of the 15 books in the Patatespor series of Yusuf Asal and to examine the readability of these books. The study also aims to determine the text levels and which class levels they are suitable for. For this purpose, the books in the Patatespor series, written by Asal in 3 sets of 5 books each, were examined with the readability formulas developed by Ateşman, Bezirci-Yılmaz and Çetin-kaya-Uzun. Document analysis was adopted in this study as a qualitative research method. This study revealed that the books of the series included humorous elements, as well as visuals in accordance with the content, and also many well-known historical people, artists and scientists. At the end of the study, which covered 15 books, it indicated that it was at the "easy" level according to the Ateşman readability formula and at the "primary education" level according to the Bezirci-Yılmaz readability formula. Additionally, it was evaluated as at the "educational reading (8th and 9th grade)" level according to the Çetinkaya-Uzun readability formula. According to the data obtained from the readability formulas, it can be said that the books in the series can be recommended to secondary school students. It can be suggested that teachers and parents who recommend books to students should also consider the studies on the readability of the works.

Anahtar Kelimeler
Text, readability, Patatespor, Yusuf Asal.