MASLOW HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA DEZAVANTAJLI BİREYLERDE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME MOTİVASYONU OLUŞTURMAK AMACIYLA ÜNLÜ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN BİYOGRAFİK İNCELEMESİ
(A BIOGRAPHICAL EXAMINATION OF FAMOUS INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN ORDER TO CREATE THE MOTIVATION OF SELF-REALIZATION IN DISADVANTAGED INDIVIDUALS IN THE CONTEXT OF MASLOW HIERARCHY )

Yazar : Kaan GÜNEY  Zeliha Tuba Erşahin  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/3
Sayfa : 1450-1472
364    6168


Abstract

Dünya genelinde özel gereksinimi bulunan birçok ünlü bilim insanı ve sanatkâr sahip oldukları dezavantajlara rağmen hedefleri doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyerek önemli başarılar elde etmişlerdir. Söz konusu başarıların arkasındaki motivasyon faktörünü öğrenmek üzere çalışmada örneklem grubunda bulunan bireylere ait biyografik dokümanlar Maslow Hiyerarşisi temelinde incelenerek dezavantajlı bireyler için kendilerine gerçekleştirme motivasyonu oluşturulması hedeflenmektedir. Araştırmanın evrenini birçok bilim insanı ve sanatkâra ait biyografik dokümanlar oluştururken araştırma örneklemi farklı özel gereksinimi bulunan 8 meşhur bireye ait biyografik dokümanı kapsamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama yöntemi doküman incelemesi, veri analiz yöntemi ise betimsel analiz yöntemidir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmadaki kişilere benzer şekilde dezavantajlı bireyler için kendilerini gerçekleştirmeye yönelik yetersizliklerin ve engellerin alt edilemeyecek görünmez duvarlar olmadığı, kullanılan yol sıradan insanlara kıyasla uzun ve engebeli olsa da bitiş çizgisinin herkes için aynı konumda bulunduğu bilincine varılarak bireylerin motivasyonlarını yüksek tutmalarının mümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Dezavantajlı gruplar, özel gereksinimli birey, kendini gerçekleştirme motivasyonu, Maslow hiyerarşisiÖzet

Despite the disadvantages they have, many famous scientists and artists with special needs around the world have achieved significant success by not giving up on working towards their goals. In order to learn the motivation factor behind the mentioned achievements, the biographical documents of the individuals in the sample group are examined on the basis of Maslow Hierarchy, and it is aimed to create the motivation for the disadvantaged individuals to realize themselves. While the population of the research consists of biographical documents belonging to many scientists and artists, the research sample includes biographical documents belonging to 8 famous individuals with different special needs. Qualitative research method and case study research design were used in the research. The data collection method of the study is document review, and the data analysis method is descriptive analysis. In line with the findings obtained in the research, it is possible for the individuals to keep their motivation high by being aware that the inadequacies and obstacles to self-actualization are not invisible walls that cannot be overcome, and the finish line is in the same position for everyone, even if the road used is long and bumpy compared to ordinary people, similar to those in the study. has been reached.Anahtar Kelimeler

Disadvantaged groups, individuals with special needs, motivation for self-actualization, Maslow hierarchy