TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF TURKISH TEACHERS )

Yazar : Suna ÖZCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 221-238
663    516


Abstract
Gerek toplumsal alanda gerekse mesleki yaşamda iletişim ile duygu durumunun iyi yönetilmesi kişinin yaşam doyumunda önemli bir yere sahiptir. Özellikle sosyal bir meslek olan öğretmenlikte iletişim ile duygusal zekâ durumu oldukça önemlidir. Öğretmenlerin duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki onların öğrencilere olan yaklaşımlarını, mesleki başarılarını etkileyebilmektedir. Bu hususlardan hareketle bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline dayalı olan bu çalışmaya 284 gönüllü Türkçe öğretmeni katılmıştır. Ölçme aracı olarak Reuven Bar-On (1997) tarafından geliştirilen ve Mumcuoğlu (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan duygusal zekâ envanteri (EQ-i) ile Huang ve Lin (2018) tarafından geliştirilen ve Çinpolat, Çıkrıkçı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan Kişilerarası İletişim Yetkinliği Envanteri (KİYE) kullanılmıştır. SPSS 22.0 programı ile yapılan analiz sonuçlarına göre, Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri ile duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı ilişki vardır.

Keywords
Duygusal zekâ, iletişim becerileri, Türkçe öğretmenleri.

Özet
Good management of communication and emotional state, both in the social field and in professional life, is important for one's life satisfaction. Especially in teaching, which is a social profession, communication and emotional intelligence are very important. The relationship between teachers' emotional intelligence and communication skills can affect their approach to students and their professional success. Based on these issues, in this study, it was aimed to determine the relationship between the emotional intelligence of Turkish teachers and their communication skills. Based on the relational screening model, 284 volunteer Turkish teachers participated in this study. EQ-i, developed by Reuven Bar-On (1997) and adapted into Turkish by Acar (2001), as a measurement tool, and Interpersonal Communication Competence developed by Huang and Lin (2018) and adapted into Turkish by Çinpolat, Çıkrıkçı (2021). Inventory (KİYE) was used. According to the results of the analysis made with the SPSS 22.0 program, there is a significant relationship between the communication skills of Turkish teachers and their emotional intelligence levels.

Anahtar Kelimeler
Emotional intelligence, communication skills, Turkish teachers.