ANA DİLİ KAZAK TÜRKÇESİ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİM SÜRECİNDE YAZMA BECERİLERİ SORUNLARI
(WRITING SKILLS PROBLEMS OF STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS KAZAKH TURKISH IN THE PROCESS OF LEARNING TURKISH )

Yazar : Pınar ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 239-252
553    520


Abstract
Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı ve Türk soylu öğrencilerin sayısı ve Türkçe öğrenme ihtiyacı katlanarak artmakta, dolayısıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi önemli süreçlerden geçmektedir. Özellikle Türkiye’ye gelen Türk soylu öğrenciler içinde Kazak Türkü öğrenci sayısındaki hızlı artış, ana dili Kazak Türkçesi olanlara Türkiye Türkçesi öğretmeye yönelik araştırmalar ve özel çalışmalar yapma gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; ana dili Kazak Türkçesi olan öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenimi sürecinde, yazma becerilerindeki durumu inceleyip yazma becerilerini geliştirmeye yönelik önerilerde bulunarak, öğrencilere ve öğretenlere katkı sağlamaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, dil öğretiminde yazma becerisi ve Kazak Türkçesi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecindeki yazım hataları ele alınmıştır. Araştırmanın verileri; Gazi TÖMER’de, ana dili Kazak Türkçesi olup, Türkçe kursu alan öğrencilerin bizzat yürütülen yazma derslerinden ve yazma dersi sınav evraklarından elde edilmiştir. Daha sonra bu bulgular içerik inceleme yöntemiyle, belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenip değerlendirilerek, yapılan yanlışlıklara çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords
Türkiye Türkçesi öğretimi, Türk soylu, Kazak Türkçesi, yazma becerisi.

Özet
The number of foreign and Turkish students coming to Turkey for education and the need to learn Turkish are increasing exponentially, so teaching Turkish as a foreign language goes through important processes. The rapid increase in the number of Kazakh Turkish students, especially among the Turkish Noble students who came to Turkey, has revealed the necessity of conducting research and special studies to teach Turkey Turkish to those whose mother tongue is Kazakh Turkish. In this context, the aim of the study is; To contribute to students and teachers by examining the situation in writing skills of students whose mother tongue is Kazakh Turkish in the process of learning Turkey Turkish and making suggestions to improve their writing skills. In line with the purpose of the research, after giving general information about writing skills and Kazakh Turkish in language teaching, the spelling mistakes of the students in the Turkish learning process were discussed. The data of the research; At Gazi TÖMER, the mother tongue is Kazakh Turkish, and it has been obtained from the writing lessons of the students who take the Turkish course and the writing lesson exam documents. Afterwards, these findings were examined and evaluated with the content analysis method, in line with the determined criteria, and suggestions were made for solutions to the mistakes made.

Anahtar Kelimeler
Turkey Turkish teaching, Turkish noble, Kazakh Turkish, writing skills.