CEZAYİRLİ TÜRKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI
(AN INVESTIGATION INTO ALGERIAN STUDENTS’ AWARENESS OF TURKISH CULTURE )

Yazar : Betül GÖKTAŞ   - Önder ÇANGAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 305-327
490    460


Abstract
Bu çalışmanın amacı, Cezayir’deki Türkoloji bölümlerinde okuyan Türkçe öğretmeni adaylarının Türk kültürüne yönelik farkındalıklarını tespit etmektir. Çalışmanın evrenini Türkoloji öğrenicileri, örneklemini ise Cezayir 2 Üniversitesi ve Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümlerinde öğrenimi devam eden öğreniciler oluşturmaktadır. Öğrenicilerin Türk kültürüne yönelik farkındalıklarını tespit etmek amacıyla özellikle maddi kültür bilgisine dayalı sorularla görüş formu hazırlanmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış form ile toplandığı ve formda açık uçlu sorulara yer verildiği için betimsel analiz ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Betimsel analiz aracılığıyla yorumlanan veriler, içerik analizi yöntemiyle daha derin bir işleme tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda öğrenicilerin Türk kültüründen birtakım ögeleri bildiği görülmekle birlikte öğreticilerin Türk dili ve kültürünün sunumunda yetersiz olduğu; metodoloji, materyal ve uygulama eksikliğinin bulunduğu; öğrenicilerin Türk kültürü ögelerini daha çok dizilerden ve filmlerden öğrendiği tespit edilmiştir. Öğrenicilerin açık uçlu sorulara verdiği cevaplardan hareketle öğreticilerin ve öğreticileri yetiştiren programların nitelik açısından desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Yabancı dil öğretimi, Türkçe, Türkoloji, hedef kültür, kaynak kültür.

Özet
This study aims to determine the cultural awareness of pre-service Turkish language teachers studying at departments of Turcology in Algeria. The participants of the study include Turcology students who continue their education at the University of Algiers 2 and Emir Abd Elkader University for Islamic Sciences. A questionnaire based on knowledge of material culture was designed for the purpose of determining students' awareness of Turkish culture. Descriptive analysis and content analysis were applied to the data obtained from 73 students using a semi-structured form with open-ended questions. Accordingly, it has been revealed that the students were familiar with Turkish culture but that the teachers' presentation of the Turkish language and culture was insufficient. In addition to it was determined that the students learned more about Turkish culture from series and films. Through the responses of students, it has been concluded that the teachers should be provided with teacher training programmes.

Anahtar Kelimeler
Foreign language teaching, Turkish, Turcology, target culture, source culture.