AKRAN GERİ BİLDİRİMİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF PEER FEEDBACK ON THE WRITING SKILLS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Mehmet ÖZŞAVLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 253-273
559    448


Abstract
Akran geri bildiriminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerisine etkisini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada hem nicel hem de nitel verilerin bir arada işe koşulduğu karma yöntem (mixed method) kullanılmıştır. Nicel veriler ön test-sontest kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılarak nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde C1 seviyesindeki C ve G şubelerinde öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama için ilgili alanyazın ışığında 4 haftalık bir akran geri bildirimi eğitimi programı hazırlanmış ve öğrenciler bu programa göre eğitim alarak arkadaşlarının yazılarını değerlendirmiştir. Uygulama sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin yazma puanları istatiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış ve akran geri bildiriminin öğrencilerin yazma becerisini kelime seçimi, içerik, dil kullanımı ve şekil bakımından geliştirdiği tespit edilmiştir.

Keywords
Akran geri bildirimi, yazma becerisi, yabancılara Türkçe öğretimi.

Özet
In this study, which aims to measure the effect of peer feedback on the writing skills of students learning Turkish as a foreign language, the mixed method was used. Quantitative data were obtained by using the semi-experimental method with pretest-posttest control group, and qualitative data were obtained by semi-structured interview form. The study group consists of 30 students studying at C1 level (C and G classes) at Gaziantep University Turkish Teaching Application and Research Center in the 2015-2016 academic year. For the application, a 4-week peer feedback training program was prepared in the light of the relevant literature, and the students were educated according to this program and evaluated the writings of their friends. As a result of the research, the writing scores of the students in the experimental group increased statistically significantly and it was determined that the peer feedback improved the students' writing skills in terms of word choice, content, language use and form.

Anahtar Kelimeler
Peer feedback, writing skills, teaching Turkish to foreigners.