İNSAN HAKLARI DUYARLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ İLİŞKİSİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RIGHTS SENSITIVITY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE: A RESEARCH ON TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Sevda YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 392-413
461    443


Abstract
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının insan hakları hassasiyetleri ile duygusal zekâları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının insan hakları hassasiyetleri ile duygusal zekâya sahip olma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 515 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak İnsan Hakları Hassasiyet Ölçeği ve Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda insan hakları hassasiyeti ile duygusal zekâ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının duygusal zekâ ve insan hakları hassasiyet düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kadınların duygusal zekâ ve insan hakları hassasiyet düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Duygusal zekâ, insan hakları duyarlılığı, öğretmen adayı.

Özet
The aim of this study is to examine the relationship between teacher candidates' human rights sensitivities and their emotional intelligence. In addition, it was examined whether the human rights sensitivities and emotional intelligence levels of teacher candidates differ significantly according to various variables. The research was carried out in relational screening model. The sample of the study consists of 515 teacher candidates studying at the faculty of education of a state university. Human Rights Sensitivity Scale and Schutte Emotional Intelligence Scale were used as data collection tools in the research. As a result of the research, a positive and significant relationship was found between human rights sensitivity and emotional intelligence. In the study, it was concluded that teacher candidates' emotional intelligence and human rights sensitivity levels were high. In addition, it was concluded that women's emotional intelligence and human rights sensitivity levels were higher than men's.

Anahtar Kelimeler
Emotional intelligence, human rights sensitivity, teacher candidate.