USE OF CHILDREN'S BOOKS WRITTEN IN THE CONTEXT OF ECOCRITICISM IN TURKISH LESSONS
(ÇEVRECİ ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA YAZILMIŞ ÇOCUK KİTAPLARININ TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANIMI )

Yazar : Hatice GÜÇLÜ   - Nuran BAŞOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 156-177
621    507


Abstract
In the 21st century, where we have to protect our tomorrows by fighting environmental problems, we should raise awareness among our children about environmental awareness and ensure that this awareness becomes permanent by running the education process. Environmental awareness, which is among human-specific sensitivities, should be gained in childhood and maintained throughout life. Environmental awareness can be gained through the use of qualified children's books in Turkish lessons. This study, on the use of children's books written in the context of ecocriticism in Turkish lessons, was carried out in the form of action research in a four-week period with the beginning of 6th grade students. The findings obtained as a result of the activity practices in the form of writing letters and creating dialogue with interview questions regarding the works titled The Mystery of Almarpa written by Koray Avcı Çakman and Common Spirit written by Miyase Sertbarut were evaluated with descriptive analysis. It was determined that the books included in the study contributed positively to the environmental awareness of the students and the activity practices reinforced this approach. Although it was seen that most of the students had been sensitive to environmental problems before reading the books, it was observed that after reading the books, the solution suggestions of the students for the problems thrived and the number of students with this sensitivity increased.

Keywords
Ecocriticism, children's books, Turkish lesson, The Mysteryof Almarpa, Common Spirit.

Özet
Çevre sorunlarıyla mücadele ederek yarınlarımızı korumak zorunda olduğumuz 21. yüzyılda, çocuklarımızı çevre bilinci konusunda bilinçlendirmeli ve eğitim sürecini de işe koşarak bu bilincin kalıcı hâle gelmesini sağlamalıyız. İnsana özgü duyarlılıklar arasında yer alan çevre bilinci, çocuk yaşlarda kazandırılmalı ve yaşam boyu sürdürülmelidir. Türkçe derslerinde nitelikli çocuk kitaplarının kullanımı ile çevre bilinci kazandırılabilir. Çevreci eleştiri bağlamında yazılmış çocuk kitaplarının Türkçe derslerinde kullanımı üzerine yapılan bu çalışma, 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla dört haftalık süreçte eylem araştırması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Koray Avcı Çakman tarafından yazılan Almarpa’nın Gizemi ve Miyase Sertbarut tarafından yazılan Ortak Ruh adlı eserlere ilişkin görüşme soruları ile mektup yazdırma ve diyalog oluşturma şeklinde gerçekleştirilen etkinlik uygulamaları sonucunda elde edilen bulgular betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışmada yer verilen kitapların öğrencilerin çevre bilincine olumlu katkılar sunduğu ve etkinlik uygulamalarının bu yaklaşımı pekiştirdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunun kitapları okumadan önce de çevre sorunlarına karşı duyarlı oldukları görülmekle beraber kitapların okunmasının ardından öğrencilerin sorunlara dönük çözüm önerilerinin zenginleştiği ve bu duyarlılığa sahip öğrenci sayısının arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çevreci eleştiri, çocuk kitapları, Türkçe dersi, Almarpa’nın Gizemi, Ortak Ruh.