TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN ÇALIŞMALARDAKİ EĞİLİMLER
(TRENDS IN STUDIES ON TURKISH TEXTBOOKS )

Yazar : Emine SUR    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 194-220
571    529


Abstract
Bu çalışmanın amacı 2004-2022 yılları arasında Türkçe ders kitapları üzerine gerçekleştirilen makale ve tez çalışmalarındaki eğilimleri belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen araştırmalara YÖK Ulusal tez merkezi, Google Akademik ve Researchgate veri tabanlarından ulaşılmıştır. Araştırmalar incelenirken sınıflama formundan yararlanılmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonunda Türkçe ders kitapları üzerine gerçekleştirilen çalışmaların %77’sinin makale, %19’unun tez, %2’sinin kitap bölümü ve bildiri türünde olduğu; 30’unun ilkokul, 130’unun ortaokul, 4’ünün ilkokul ve ortaokul düzeyindeki ders kitaplarına yönelik olduğu; %91’inde nitel, %1’inde karma araştırma yönteminin kullanıldığı, %8’inde kullanılan araştırma yönteminin belirtilmediği; %35’inde içerik analizi, %27’sinde betimsel analiz, %4’ünde frekans/yüzde hesaplamaları, %0.40’ında kategorisel çözümlemenin veri analiz yöntemi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Türkçe ders kitabı üzerine gerçekleştirilen 248 çalışmanın 32’sinde örnekleme yer verildiği; araştırmaların %67’sinin ders kitabındaki metinleri, %18’inin etkinlikleri, %13’ünün geneli, %2’sinin görselleri ve %0.75’inin tema değerlendirme sorularını incelediği çalışma kapsamında ulaşılmış diğer sonuçlardır.

Keywords
Türkçe eğitimi, ders kitabı, Türkçe ders kitabı, analiz.

Özet
The aim of this study is to determine the trends in the articles and thesis studies on Turkish textbooks between the years 2004-2022. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. The researches examined within the scope of the study were accessed from the YÖK National thesis center, Google Scholar and Researchgate databases. While examining the studies, the classification form was used and descriptive analysis was made. At the end of the research, it was determined that 77% of the studies on Turkish textbooks were articles, 19% were thesis, 2% were book chapters and papers; 30 of them were prepared at primary school, 130 at secondary school, 4 at primary and secondary school level; Qualitative research method was used in 91%, mixed research method was used in 1%, and the research method used was not specified in 8%; It was determined that content analysis was used in 35%, descriptive analysis in 27%, frequency/percentage calculations in 4%, and categorical analysis in 0.40% of data analysis methods. 32 of the 248 studies on the Turkish textbook were included in the sample; Other results reached within the scope of the study, in which 67% of the studies examined the texts in the textbook, 18% activities, 13% overall, 2% visuals and 0.75% theme evaluation questions.

Anahtar Kelimeler
Turkish education, course book, Turkish course book, analysis.