SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI
(THE EFFECT OF TECHNOLOGY SUPPORTED INSTRUCTION ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES COURSE: A META-ANALYSIS STUDY )

Yazar : Durmuş BURAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 414-426
523    453


Abstract
Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinde teknoloji destekli öğretimin akademik başarı üzerindeki genel etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında YÖK Tez Merkezinde taranan ve deneysel modelde gerçekleştirilen 55 yüksek lisans ve doktora tezi meta analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Meta analiz yöntemiyle her bir çalışmanın bağımsız ve birleştirilmiş etki büyükleri incelenmiştir. Etki büyüklüğünün belirlenebilmesi için Cohen’nin g etki değeri ölçüt alınmıştır. İlgili çalışmalar öncelikle yayın yanlılığı ve homojenlik açısından test edilmiştir. Çalışmaların yayın yanlılığı göstermediği ve heterojen dağıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda meta analiz rastgele etkiler modeline göre gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre analize dâhil edilen çalışmaların her birinin bağımsız olarak akademik başarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Meta analizle bütünleştirilen çalışmaların genel etki büyüklüğü ise 0.990 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda sosyal bilgiler dersinde teknoloji destekli öğretimin akademik başarı üzerinde geniş ölçüde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sosyal bilgiler, teknoloji destekli öğretim, akademik başarı, meta analiz.

Özet
In this study, it was aimed to determine the general effect of technology supported instruction on academic achievement in social studies course. Within the scope of this purpose, 55 masters and doctoral theses conducted in the experimental model scanned in YÖK Thesis Center were analyzed by meta-analysis method. Independent and combined effect sizes of each study were examined by meta-analysis method. Cohen's g effect size was taken as a criterion to determine the effect size. The relevant studies were first tested for publication bias and homogeneity. It was determined that the studies did not show publication bias and were heterogeneously distributed. In this context, the meta-analysis was conducted according to the random effects model. According to the findings, it was observed that the studies included in the analysis had a positive effect on academic achievement independently. The overall effect size of the studies integrated with the meta-analysis was calculated as 0.990. Accordingly, it was concluded that technology-supported instruction in social studies course has a largely positive effect on academic achievement.

Anahtar Kelimeler
Social studies, technology supported instruction, academic achievement, meta-analysis.