TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KİP
(MOOD IN TURKISH GRAMMAR TEACHING )

Yazar : Mehmet Volkan DEMİREL  Caner KERİMOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 1268-1289
210    7758


Abstract
Çalışmada Türkçenin öğretiminde kip kategorisinin ele alınış biçimleri incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada verilerin toplanması için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle dil bilgisi ve dilbilim kitaplarındaki kip tanımları ve sınıflandırmaları değerlendirilmiştir. Dil bilgisi kitaplarında kip ve zaman konusunun birlikte ele alındığı, kip ve zaman arasında tam bir ayrım yapılamadığı, konunun birbirine karıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak İzmir ve çevresinde kullanılan 7. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında, ortaöğretim 9. sınıf dil ve anlatım kitabında ve yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanmış kitaplarda kiplerin tanımlanması ve işlenişi incelenmiştir. Türkçe öğretiminde kiplerin tanımlanması ve sınıflandırılmasında dil bilgisi kitaplarındaki gelenekselleşen yaklaşımın izlendiği görülmüştür. Ayrıca kip sınıflandırma ve adlandırmalarında çelişen ifadeler tespit edilmiş, bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords
Türkçe öğretimi, dil bilgisi öğretimi, kip, kiplik.

Özet
The focus of this study is teaching modality in Turkish. Firstly, definitions and classifications of modality in grammar and linguistics books were examined. It was found that in these books, modality and tense was presented together, there was no clear distinction between modality and tense, and the terms were confused with each other. Secondly, the definition and covering of modal expressions in the teacher's books of 7th grade Turkish course used in the İzmir region and in the books prepared for teaching Turkish to foreigners were examined. A traditional approach was observed to be adopted in the grammar books in defining and classifying modality in teaching Turkish. In addition, there were contradictory statements regarding the terminology and classifications.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish, grammar teaching, modal, modality.