TÜRK DİLİNDE YAZILMIŞ MENSUR MİHR Ü MÂH HİKÂYESİ
(THE STORY OF MIHR U MAH WRITTEN PROSE IN TURKISH LANGUAGE )

Yazar : Ahmet İÇLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 1055-1073
213    4890


Abstract
Türk ve Fars edebiyatlarında, manzum veya mensur olarak kaleme alınan hikâyelerden biri de Mihr ü Mâh anlatılarıdır. Hikâyenin her iki medeniyette de ilk örnekleri, 16. yüzyılda verilmiştir. Klâsik Türk Edebiyatı şairlerinden Âlî, Kıyâsî, Zarîfî ve Cebrî’ye ait dört Mihr ü Mâh anlatısı üzerinde bilimsel çalışmalar mevcuttur. Necâtî, Hamîdî ve Azmi-zâde Haletî’nin de Mihr ü Mâh isimli eserlerinin olduğu, kaynaklarda verilen bilgiler arasındadır. Fars dilinde yazılmış ve sadece bir nüshası olan mensur Mihr ü Mâh anlatısı da Türkçe özetiyle birlikte ilim âlemine tanıtılmıştır. Mensur Mihr ü Mâh anlatılarından birisi de Batı Türkçesi ile kaleme alınmıştır. “Kitab-ı Mihr Mâh” başlıklı Azerbaycan Türkçesi dil özelliklerini gösteren metin, anlatım tekniği açısından da “halk anlatısı” olarak değerlendirilebilir. Bu makalede, “Kitâb-ı Mihr Mâh” adıyla M. 1770/H.1183 yılında yazıya aktarılmış söz konusu anlatı tanıtıldıktan sonra hikâyenin içeriği hakkında bilgiler sunulacaktır.

Keywords
Mihr ü Mâh, Klâsik Türk Edebiyatı, Fars Edebiyatı, Türk Dili.

Özet
Mihr u Mah narratives were written both in Turkish and Persian as verse and prose. The first samples of narratives in both culture are seen in 16th century. There are scientific studies based on four Mihr u Mah narratives of Classical Turkish Literature poets Âlî, Kıyâsî, Zarîfî and Cebrî. It is also known from the sources that Necâtî and Azmi-zâde Haletî have works titled Mihr u Mah. Written in Persian and has only one sample, Mihr u Mah narrative was introduced to science world with Turkish summary. One of the prose Mihr u Mah narratives were written in West Turkish dialect. Titled as “Kitab-ı Mihr Mah”, which reflects Azerbaijan Turkish language features, the narrative can be considered as a folk narrative due to its technique. This essay will introduce the narrative titled “Kitâb-ı Mihr Mah”, which was written in 1770 in the gregorian calendar/1183 in the hegira calendar and inform about the story.

Anahtar Kelimeler
Mihr u Mah, Classical Turkish Literature, Persian Literature, Turkish Language.