ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ MÜLTECİ KAHRAMANLARIN YAŞADIKLARI ÇATIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A RESEARCH ON CONFLICTS EXPERIENCED BY REFUGEE HEROES IN CHILDREN’S LITERATURE )

Yazar : Deniz MELANLIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 665-691
289    1208


Abstract
Göç ve mültecilik günümüzün en dramatik gerçeklerinden biri hâline gelmiştir. Ev sahibi toplumun ve mültecilerin uyum içerisinde yaşayabilmesi, birbirlerine kurdukları empati ile yakından ilgilidir. Özellikle küçük yaşlarda kazanılacak empati becerisi, sağlıklı etkileşimin anahtarıdır. Bu açıdan bakıldığında çocukların yaşam gerçekliğine ilişkin bireysel değerler oluşturmalarında çocuk edebiyatının önemli bir işlevi olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kahramanların yaşadıkları çatışmalar karşısındaki tutumu; çocuğun, gerçek yaşamda karşılaştığı sorunları çözme konusunda yeni ipuçları elde etmesini sağlar. İfade edilenlerden hareketle çalışmada göç ve mültecilik konulu çocuk kitaplarında işlenen çatışmaları, kahramanların konumlarını ve çatışma çözme yöntemlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel çözümleme tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan çözümlemeye göre incelenen kitaplarda en sık kişi-kişi çatışmasına rastlanmıştır. Kahramanların içinde bulundukları çatışmaları çözme yöntemleri yaşam gerçekliğine uygundur. Ancak bunların büyük bir kısmı onaylanan yöntemler değildir.

Keywords
Çocuk edebiyatı, kahraman, çatışma, mülteci, Suriye.

Özet
Migration and refugees have become one of the most dramatic facts of our time. The ability of the host community and refugees to live in harmony is closely related to the empathy they have established with each other. Empathy skills that will be gained especially at a young age are the key to healthy interactions. Seen from this perspective, it is known that children's literature has an important function in creating individual values related to realities of life. Therefore, the attitude of the heroes to the conflicts they face enables the child to get new clues about solving the real life problems. Thus, it was aimed to determine the conflicts, the positions of the heroes in these conflicts and the methods of conflict resolution in the children's books on migration and refugees. In the current study, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was used to collect data. The collected data were analyzed by using the descriptive analysis method. The analysis revealed that the most frequently encountered type of conflict in the books is person-to-person conflict. The methods used by heroes to resolve the conflicts they are in are in compliance with the realities of life. However, a large proportion of these methods are not approved methods.

Anahtar Kelimeler
Children’s literature, hero, conflict, refugee, Syria.