GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİ VE BU BAĞLAMDA ORTAYA ÇIKAN TÜRKÜLERİN İŞLEVLERİ
(THE TRADITION OF “KEMENÇECİLİK” AT GİRESUN REGION AND THE FUNCTIONS OF THE FOLK SONGS COMING OUT AT THIS CONTEXT )

Yazar : Abonoz KÜÇÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 1149-1165
214    4154


Abstract
Bilinen en eski temsilcisi 1829 doğumlu Tuzcuoğlu olan Giresun yöresi kemençecilik geleneği, varlığını hâlen güçlü bir şekilde devam ettirmektedir. Gelenek, bu güçlü yapısını, sosyokültürel değişime uyum sağlayarak bireysel ya da toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeye devam edebilmesine borçludur. Geleneksel yapılar bireyin ya da toplumun ihtiyaçlarına cevap vererek işlevselliklerini devam ettirdikleri sürece yaşam alanı bulabilmektedirler. Geleneğin belli başlı işlevleri yerine getirebilmesi, birey ya da toplum tarafından itibar görmesi ve canlılığını devam ettirmesinde ana etkendir. Yazılı kaynaklardan yararlanma ve alan araştırması yöntemi kullanılarak hazırlanan bu çalışmada, Giresun yöresi kemençecilik geleneği ve bu bağlamda ortaya çıkan türkülerin işlevleri değerlendirilerek, geleneğin işlevsel boyutu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Giresun, Kemençecilik Geleneği, İşlev, Türkü.

Özet
The tradition of “kemençecilik” at Giresun region of which known as the oldest representative is Tuzcuoğlu born in 1829, is still continuing living strongly. The tradition is grateful to be able to continue compensate to the individual or social needs by accomodating to the sociocultural change for this strong structure. The traditional structures can live if they carry on their functionality by compensating the needs of the individual or society. The traditions fulfilling principal functions is the main factor at being respected by individual or society and carrying on its vitality. In this study, which has been prepared by using profiting by written sources and field research methods, the functional dimension of tradition has been tried to be put out by evaluating the tradition of “kemençecilik” in Giresun region and the functions of the folk songs coming out at this context.

Anahtar Kelimeler
Giresun, Tradition of Kemençecilik, Function, Folk Song.