ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
(BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESES WRITTEN ON CRITICAL THINKING )

Yazar : Zekerya BATUR   - Halil Ziya ÖZCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 834-854
263    1265


Abstract
Bu çalışma, “Eleştirel Düşünme” üzerine yazılan lisansüstü tezleri, “üniversitelerine, enstitülerine, ana bilim dallarına, bilim dallarına, yıllarına, program türüne, yöntemine ve konularına,” göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 2015-2019 yılları arası ile sınırlıdır. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılan ve “Eleştirel Düşünce” üzerine yazılmış 165 adet lisansüstü tezden elde edilmiştir. Bu tezlerin 123 tanesi yüksek lisans tezi iken 42 tanesi doktora tezidir. Araştırmanın verileri, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, eleştirel düşünme üzerine en fazla tez Gazi Üniversitesinde yazılmıştır. Tezlerde, çoğunlukla betimsel ağırlıklı çalışmaların yapıldığı, deneysel çalışmaların ise daha az olduğu görülmektedir. Tezlerin yıllar içinde arttığı, en fazla tezin ise 2019 yılında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yazılan tezlerin çoğunlukla Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yazıldığı görülmektedir. Ana Bilim Dalı olarak en fazla Eğitim Bilimlerinde, Bilim Dalı olarak ise en fazla Fen Bilgisi Eğitimi alanında tez yazıldığı görülmektedir. Araştırma veri analizleri VOSviewer (Version 1.6.9) görsel haritalama programı ile görselleştirilmiştir ve bu analizler tablo ve yoğunluk haritaları halinde bulgular bölümünde sunulmuştur.

Keywords
Eleştirel düşünme, bibliyometrik analiz, görsel haritalama, VOSviewer.

Özet
This study aims to examine postgraduate theses on Critical Thinking according to “universities, institutes, major disciplines, disciplines, years, program type, method and subjects”. The research is limited between 2015-2019. Descriptive scanning method was used in the study. The data of the study was obtained from 165 postgraduate theses on “Critical Thinking” which were accessed from the National Thesis Center of Higher Education Institution. 123 of these theses are master's and 42 of them are PhD theses. The data of the study was analyzed by descriptive analysis technique. According to the research findings, most thesis on “Critical Thinking” was written in Gazi University. In the theses, it is seen that descriptive studies are mostly done and experimental studies are less. It has been concluded that theses have increased over the years, and the most theses have been written in 2019. It is seen that theses written mostly within the Institute of Educational Sciences. It is seen that most of the theses are written in Educational Sciences as the Department and the most in Science Education. Research data analyzes were visualized by VOSviewer (Version 1.6.9) mapping method and these analyzes are presented in the findings section in tables and density maps.

Anahtar Kelimeler
Critical thinking, bibliometrics analysis, Visual mapping, VOSviewer.