İSMET ÖZEL’İN ERBAİN’İNDE MODERNİTENİN ELEŞTİRİSİ
(THE CRITICISM OF MODERNITY IN ERBAİN BY İSMET ÖZEL )

Yazar : Nusret YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 642-664
327    1301


Abstract
Bireyleşmenin, aşırı zenginleşmenin ve ölçüsüz rekabetin bir ürünü olan piyasa ekonomisi ile aydınlanma ideolojisinin etkisindeki yaşam biçimi Batı’dan başlayarak insanlığı aşamalı bir biçimde etkisi altına almıştır. Osmanlı’nın son döneminden itibaren sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda etkisini hissettiren modernite, çok geçmeden edebiyata da yansımıştır. Modern Türk şiirinde önemli bir yeri olan İsmet Özel’in şiirlerinde aradığımız modernitenin izleri onun özellikle Üç Zor Mesele adlı kitabındaki düşüncelerinin işaretlerini verir. Teknik, medeniyet ve yabancılaşma olarak belirlediği modernite olgusu, ona göre bir epistemolojik kopmanın sonucudur. Erbain adlı kitabındaki şiirlerde çeşitli imge ve metaforlarla betimlediği modernite ona göre, özellikle “şehir”de vücut bulan iğreti bir yaşam biçimidir. İsmet Özel’in incelediğimiz şiirlerdeki temel izleği de bu yaşam biçimiyle hesaplaşmaktır.

Keywords
İsmet Özel, şiir, Erbain, modernite.

Özet
Starting from the West, the lifestyle under the influence of market economy and enlightenment ideology, which is the product of individualization, over-enrichment and excessive competition, gradually influenced humanity. The modernity which felt the influence of social, political and economic life since the last period of the Ottoman Empire, reflected not too long ago in literature. The traces of modernity that we look for in the poems of Ismet Özel, an important place in modern Turkish poetry, give the marks of his especially the thoughts of the book named Üç Zor Mesele. The phenomenon of modernity, determined by technique, civilization and alienation, is the result of an epistemological breakdown. The modernity he describes in poems in his book Erbain, with various images and metaphors, is, according to him, a particularly savvy living form embedded in the city. Ismet Özel’s basic traces of poetry that we have studied are to settle this life style.

Anahtar Kelimeler
İsmet Özel, poetry, Erbain, modernity.