TÜRKİYE’DE BİTİŞİK EĞİK YAZI KONUSUNDA EN ÇOK ATIF ALAN 50 MAKALE
(TOP 50 ARTICLES ON THE ISSUE OF CURSIVE ITALIC HANDWRITING IN TURKEY )

Yazar : İzzet ŞEREF   - Beytullah KARAGÖZ - Hüseyin ATEŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 807-833
290    1148


Abstract
Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri de ilk okuma yazma öğretimidir. Türkiye’de ilk okuma yazma öğretimi bitişik eğik yazı ve dik temel yazı kullanılarak yapılmaktadır. Alanyazında en sık tartışılan konulardan biri de ilk okuma yazma öğretimine hangi yazı tekniği ile başlanması gerektiğidir. Bu çalışmada bitişik eğik yazı öğretimine ilişkin en çok atıf yapılan ilk 50 makaleyi belirleyerek Türkiye’de bitişik eğik yazı alanyazınındaki bilimsel üretimi değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada bibliyometri tekniği kullanılmıştır. Bibliyometri çeşitli istatistiksel yöntemlerle çalışma alanlarına yön veren dergi, araştırmacı ve makalelerin belirlenmesini sağlayan bir tekniktir. Bu çerçevede Google Akademik veri kaynağında listelenen bitişik eğik yazı ile ilgili başlıca 50 makale bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma nicel araştırma desenlerinden meta-analiz biçiminde yapılandırılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması ve analizinde Publish or Perish 6 (PoP) yazılımı ile SPSS 22 paket programı tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında alanyazında en çok atıfı bulunan çalışma Erol Duran ve Hayati Akyol’a (2010) aittir. En fazla araştırma 2011-2015 döneminde yayımlanmıştır. Alanyazında görüş belirleme araştırmalarının yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Alanyazına en çok katkıda bulunan araştırmacılar Gazi Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmaktadır.

Keywords
Bitişik eğik yazı, bibliyometri, Google Akademik, Publish or Perish 6 (PoP).

Özet
One of the main aims of teaching Turkish is to teach literacy. Teaching literacy in Turkey is performed by using cursive italic handwriting and upright basic writing. One of the most frequently discussed issues in the literature is the type of writing technique that should be used in the first literacy teaching. In this study it is aimed to evaluate the scientific production in cursive italic handwriting literature in Turkey by determining the top 50 most cited articles related to education in cursive italic handwriting. The bibliometric technique was used in the study. Bibliometrics is a technique that enables the determination of journals, researchers and articles that guide the study fields with various statistical methods. In this context, the major 50 articles related to cursive italic handwriting listed in the Google Scholar database were analyzed using bibliometric analysis method. The study was structured in the form of meta-analysis of quantitative research designs. In the study, SPSS 22 package program was preferred with Publish or Perish 6 (PoP) software for data collection and analysis. In the light of the results obtained, the most cited study in the literature belongs to Erol Duran and Hayati Akyol (2010). Most research was published in 2011-2015. In the literature, opinion determination researches have been determined to be intense. Most contributors to the literature are labeled Gazi University and the Ministry of National Education.

Anahtar Kelimeler
Cursive italic handwriting, bibliometrics, Google Scholar, Publish or Perish 6 (PoP).