TÜRKÇE YETERLİK SINAVI’NIN (TYS) ULUSLARARASI GEÇERLİĞE SAHİP BAZI DİL YETERLİK SINAVLARIYLA AKREDİTASYON KURULUŞLARINA ÜYELİK, GEÇERLİK SÜRESİ VE GEÇERLİK DURUMU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF TURKISH PROFICIENCY EXAM (TPE) WITH SOME INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY EXAMS IN TERMS OF MEMBERSHIP TO ACCREDITATION INSTITUTIONS, VALIDITY PERIOD AND VALIDITY )

Yazar : Murat ŞENGÜL   - Serkan DEMİREL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 795-806
255    959


Abstract
Bu araştırmanın amacı, Türkçe Yeterlik Sınavı’nı (TYS) uluslararası alanda uygulanan dil yeterlik sınavlarıyla uluslararası akreditasyon kuruluşlarına üyelik, geçerlik süresi ve uluslararası geçerlik açısından karşılaştırıp TYS’nin niteliksel görünümünü tespit etmektir. Araştırmada veriler, içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını uluslararası alanda yapılan ve sınav sonuçları ÖSYM’nin eşdeğerlik tablosunda yer alan dil yeterlik sınavları ve TYS oluşturmaktadır. Bu sınavlar, Türkçe için TYS, İngilizce için CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik; Almanca için TestDaF, DSD II, telc Deutsch ve Goethe-Zertifikat; Fransızca için DELF & DALF, İspanyolca için DELE, İtalyanca için CELI, Rusça için TORFL’dır. Elde edilen veriler bağlamında, sınavların üye oldukları uluslararası akreditasyon kuruluşları açısından TYS’nin üye olduğu uluslararası akreditasyon kuruluş sayısının çoğu sınavdan az olduğu, üyelik çeşidi açısından çoğu sınavın sahip olduğu tam üyeliğin TYS için henüz gerçekleşmediği, alınan dil yeterlik belgesinin geçerlik süresinin çoğu sınavda süresiz iken TYS’de sınırlı süreli (2 yıl) olduğu, uluslararası geçerlik açısından ise TYS’nin ve diğer tüm sınavların uluslararası geçerliğinin olduğu saptanmıştır.

Keywords
Türkçe Yeterlik Sınavı, CEFR, Akreditasyon, Geçerlik.

Özet
The aim of this study is to compare Turkish Proficiency Exam (TPE) with the internationally applied language proficiency tests and to determine the quality of TPE. The data in the research were examined with content analysis technique. The data source of the study is created by TYS and language proficiency exams which are conducted in the international field and the results of the exams in the Assessment, Selection and Placement Centre (ÖSYM) equivalence table. These exams are: TPE for Turkish; CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Academic for English; TestDaF, DSD II, telc Deustch, Goethe-Zertifikat for German; DELE&DALF for French; DELE for Spanish, CELI for Italian and TORFL for Russian. In the findings on the results of examinations related to the membership in international accreditation associations, their validity period and their differences in international validity, The number of accreditation associations in which TPE is a member in less than most exams in terms of “International Accreditation Associations Which Exams Are Members.” It is determined that the full membership which most exams has not been found in TPE yet in terms of “Membership Type”. The language proficiency certificate is indefinite in most exams validity periods of however it is limited duration in TPE (2 years). TPE and other exam have international validity in terms of “International Validty”.

Anahtar Kelimeler
Turkish Proficiency Exam, CEFR, Accreditation, Validity.