EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ EVLİLİK UYUMLARINI YORDAYICI ROLÜ
(THE PREDICTIVE ROLE OF ATTACHMENT STYLES AND PSYCHOLOGICAL WELL BEING ON MARRIED INDIVIDUALS’ MARITAL ADJUSTMENT )

Yazar : Aynur KARABACAK ÇELİK   - Muhammed ÇİFTÇİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/2
Sayfa : 898-918
221    916


Abstract
Bu araştırmada, evli bireylerde bağlanma stilleri ile psikolojik iyi oluşun evlilik uyumu üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilişkisel modele uygun olarak tasarlanan araştırma, Erzurum il merkezi ve merkeze bağlı ilçelerde yaşayan 441 evli birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Evlilikte Uyum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, evlilik uyumunun alt boyutları olan anlaşma ve ilişki tarzı ile bağlanma stillerinin kaçınma alt boyutu arasında negatif yönlü, psikolojik iyi oluş ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Evlilik uyumunun anlaşma alt boyutu ile bağlanma stillerinin kaygı alt boyutu arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca bağlanma stillerinin kaçınma alt boyutu ile psikolojik iyi oluşun evlilik uyumunun anlaşma ve ilişki tarzı alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmiştir.

Keywords
Bağlanma stilleri, psikolojik iyi oluş, evlilik uyumu.

Özet
This study aims to examine the predictive effect of attachment styles and psychological well-being on marital adjustment in married individuals. The study was conducted in accordance with the relational model. The study was carried out with 441 married individuals who live in Erzurum city centre and the center of a district. Marital Adjustment Scale, Inventory of Experiences in Close Relationship, Psychological Well Being Scale and Personal Information Form were used in the collection of the data. According to the results, it was found that there was negative significant relationship between agreement and relationship style sub scale of marital adjustment scale and avoidance sub scale of attachment styles. There was a negative significant relationship between agreement sub scale with anxiety sub scale of attachment styles. There was a positive significant relationship between agreement and relationship with psychological well-being. Besides avoidance and psychological well-being were significant predictors of relationship style.

Anahtar Kelimeler
Attachment styles, psychological well being, marital adjustment.